Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/03/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 20/03/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanspassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de artikelen van de Grondwet type wet prom. 20/03/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de Voorzitter van de Regering van de Duitstalige gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomité, en tot opheffing van artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 20/03/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type wet prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007, wordt Mevr. Marie-Claire Ceule, eerste referendaris-afdelingshoofd van de Raad van State, op 1 mei 2007 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007003309 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007003311 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007009585 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 juni 2007 is de heer Debruyne, D., ereraadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007009584 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 is Mevr. Wauthier, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, aangewezen om het ambt uit te oefenen van substituut-procureur des Konings, gespecialis Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Bergen en te Doornik(...) type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2007 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 juni 2007 wordt aan de heer Geronooz, Fernand, op het einde van de maand mei 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het bekomen van burgerlijke vergunningen en bevoegdverklaringen van bestuurder van helikopters voor de helikopterpiloten van de Belgische Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007022861 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007022860 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007022898 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007022901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 6 juni 2007, wordt de heer Johan Baert, Staatsraad, gemachtigd om het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media uit te o type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem type ministerieel besluit prom. 30/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007022658 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming bij mobiliteit Bij ministerieel besluit van 23 april 2007 wordt de heer Dewulf, Geert, adviseur A31 bij het Ministerie van Defensie, met ingang van 1 januari 2007, via de vrijwillige mobiliteit, op het Nederlands taalkader, in dezelfd type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201832 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 30 april 2007 wordt de "ASBL Aphaad" vanaf 30 april 2007 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken. Deze erkenning heeft het nummer W.RE.407. type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201935 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 14 mei 2007 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Doornik als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 15 maart 2007 voor zes jaar verlengd, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erkenni Bij ministerieel besluit van 14 mei 2007 wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Oupeye als ins(...)

arrest

type arrest prom. 08/03/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007031234 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende de analytische componenten van de algemene boekhouding type arrest prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201841 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2007 van 26 april 2007 Rolnummer 4057 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 84, tweede lid, van het Wetboek der successierechten, gesteld door de beslagrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201843 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 70/2007 van 26 april 2007 Rolnummer 4048 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, gesteld door het Hof van Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201844 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2007 van 26 april 2007 Rolnummer 4047 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 53, § 2, van het decreet van het Vlaamse Gewest betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoal Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201842 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2007 van 26 april 2007 Rolnummer 4050 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 198bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters M. Boss(...) type arrest prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201847 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2007 van 18 april 2007 Rolnummer 4127 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 145, § 3, 2°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gesteld door het Hof van Beroep te Bru Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201845 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2007 van 26 april 2007 Rolnummer 3976 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 25 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontre Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201846 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2007 van 26 april 2007 Rolnummer 3974 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Verviers. type arrest prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201851 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2007 van 10 mei 2007 Rolnummer 4073 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van koophandel te Tongeren. Het Grondwettelijk Hof, sameng wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201849 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2007 van 18 april 2007 Rolnummer 4123 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 10 van de wet van 20 juli 2005 « tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Lavr(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007020074 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Donderdag 14 juni 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Interpellatie van de heer Will(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Didier Gosuin, Rudi Vervoort, Yaron Pesztat, Denis Grimber(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/03/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007031233 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de herverdelingen van de uitgavenkredieten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007201904 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2000 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007201903 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 januari 2007 betreffende de steun aan en de ontwikkeling van bedrijvennetwerken of clusters type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201936 bron ministerie van het waalse gewest Subregionale comités voor tewerkstelling en vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007, dat in werking treedt op 24 mei 2007, wordt de heer Robert Verteneuil ter vervanging van de heer Emmanuel Bar, ontslagnemend, en als vertege Bij besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2007, dat in werking treedt op 31 mei 2007, wordt(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007002109 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 570

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 12 april 2007 wordt het unieke artikel van het ministerieel besluit De woorden « rue Jean Mathieu Julin 10, te 4420 Saint-Nicolas (Montegnée) » worden vervangen door d(...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007000589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 5 april 2007 wordt het unieke artikel van het ministerieel besluit De woorden « Leopoldlaan II 99, te 1080 Brussel » worden vervangen door de woorden « Ter Kamerenstr(...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 27 april 2007 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan A.D.S. Security BVBA, type erkenning prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing. - Wijziging BIj besluit van 30 maart 2007 wordt de vernieuwing van de erkenning Deze adreswijziging van de onderneming treedt in werking vanaf 1 januari 2004.

erratum

type erratum prom. 25/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007009586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0013 : Nissan Belgium NV/Nissan Europe SAS Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 6 Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de groothandel van voertuig(...) type document prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201900 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige techniciens (niveau C) voor het Belgisch Instituut voor Posterijen en Telecommunicatie (BIPT) (ANE07801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1(...) 2. EECKHOUDT, ALAIN, 9200 DENDERMONDE. 3. BEECKMAN, JURGEN, 1730 ASSE. 4. DE VUYST, MARIO, 90(...) type document prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201899 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige techniciens (niveau C) voor het BIPT (AFE07801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VANDERHAEGEN PHILIPPE, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE 2. CHRISTIAN JEAN-LUC, (...) 3. MARTINS FERREIRA CARLOS, 6042 CHARLEROI 4. DETTORI PAOLO, 7090 BRAINE-LE-COMTE 5. SZABO JO(...) type document prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007201962 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur-generaal managementondersteuning (klasse A4) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (MNG07039) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen sollicit(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op 27 juni 2007 : basisdiploma van de tweede (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007 wordt Mevr. Yngvild Ingels benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 april 2007 wordt de heer Sven Van Loo benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 dec type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 april 2007 wordt de heer Pieter Gevaert benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1 f type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming. - Bevordering Bij koninklijke besluiten van 14 maart 2007 werden met ingang van deze datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Noël Devisch, Kortenberg. Hij zal het burgerlijk ereteken Orde van Leopold II Commandeur De heer Walter Vandepitte, Holsbeek. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juni 2007 is de heer Di Benedetto, Donato, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Delbovier, Ge type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juni 2007 is de heer Aerts, Ivan, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Rits, Jozef, wiens m

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007022952 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : 1) Bij ministeriële besluiten van 23 april 2007 : Met in - de heer HOUDART, Philippe, in het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Met ingang (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007009576 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : Brussel : 1; Gent : 1; Luik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

document

type document prom. -- pub. 13/06/2007 numac 2007011298 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Aanstelling van een wnd. directeur-generaal bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 29 mei 2007 wordt de heer Bernard Hennuy, adjunct-directeur-generaal bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, voor het uitoefenen va Het beroep tot nietigverklaring van de akten met individuele strekking kan voor de afdeling adminis(...)
^