Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 juni 2015
gepubliceerd op 26 juni 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007 houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014182
pub.
26/06/2015
prom.
16/06/2015
ELI
eli/besluit/2015/06/16/2015014182/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Spoorcodex, artikelen 201 en 205;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem;

Overwegende dat in het kader van de toelatingen tot indienststelling van de subsystemen die samen het trans-Europees spoorwegsysteem vormen, de veiligheidsinstantie zich ervan moet vergewissen dat de subsystemen beantwoorden aan de geldende reglementaire, technische en operationele bepalingen;

Overwegende dat voor ieder subsysteem de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI) de essentiële eisen opsommen, de fundamentele parameters vastleggen en de interoperabele onderdelen alsook de interfaces tussen de verschillende systeemonderdelen bepalen waarvoor Europese specificaties moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat wanneer een TSI dat vereist, iedere fabrikant van interoperabele onderdelen bij een hiertoe aangemelde instantie een aanvraag tot beoordeling van de conformiteit met of de geschiktheid voor het gebruik van deze onderdelen moet indienen;

Overwegende dat de NV Belgorail tot doel heeft alle activiteiten te ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verrichtingen inzake homologatie, controle, verificatie, certificatie van systemen of subsystemen voor spoorvervoer, met inbegrip van de onderdelen, wanneer deze verrichtingen in het kader van nationale, Europese of internationale wetgevingen, of op contractuele basis, worden opgelegd;

Overwegende dat de NV Belgorail werd geaccrediteerd door BELAC in overeenstemming met artikel 202 van de Spoorcodex;

Overwegende dat de NV Belgorail voldoet aan de criteria die zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften;

Overwegende dat de NV Belgorail een erkende instantie is in het licht van zijn kennisgeving en een aangewezen instantie is, op grond van het ministerieel besluit van 17 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem;

Overwegende dat dit besluit beoogt, aan de ene kant de bevoegdheidsgebieden te verduidelijken voor dewelke de NV Belgorail erkend werd in het licht van zijn kennisgeving als aangemelde en als aangewezen instantie en, aan de andere kant zijn erkenning uit te breiden in het licht van zijn kennisgeving met betrekking tot een nieuwe reeks TSI's.

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem wordt aangevuld met een lid luidende : "De bevoegdheidsgebieden van deze instantie zijn opgenomen in bijlage 1.".

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid luidende : "De bevoegdheidsgebieden van deze instantie zijn opgenomen in bijlage 2.".

Art. 3.In hetzelfde besluit, wordt een bijlage 1 ingevoegd, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.In hetzelfde besluit, wordt een bijlage 2 ingevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende de erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem wordt aangevuld met een lid luidende: "De bevoegdheidsgebieden van deze instantie zijn opgenomen in de bijlage.".

Art. 6.In hetzelfde besluit, wordt een bijlage ingevoegd, die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Mevr. J. GALANT

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 16 juni 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2015 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 17 januari 2015 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem Bijlage 1 Bevoegdheidsgebieden voor de aanmelding

Systemen en subsystemen

Technische specificatie interoperabiliteit (TSI)

Interoperabiliteit van het trans-Europese conventionele systeem


1. Infrastructuur

o TSI INF (Infrastructuur) o TSI PMR (Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit) o STI SRT (Veiligheid in spoorwegtunnels)

2.Energie

o TSI ENE (Energie) o TSI SRT

3. Besturing en seingeving

o TSI CCS (Besturing en seingeving)

4.Rollend materieel

o TSI PMR o TSI LOC & PAS (Locomotieven en reizigerstreinen) o TSI SRT o TSI NOI (rollend materieel - geluidsemissies) o TSI WAG (Rollend materieel - goederenwagens)


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 16 juni 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2015 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Mevr. J. GALANT

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 16 juni 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2015 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 17 januari 2015 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem Bijlage 2 Bevoegdheidsgebieden voor de aanwijzing

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 16 juni 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2015 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Mevr. J. GALANT

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 16 juni 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2015 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem Bijlage bij het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem Bijlage Bevoegdheidsgebieden voor de aanmelding

Systemen en subsystemen

Technische specificatie interoperabiliteit (TSI)

Interoperabiliteit van het trans-Europese conventionele systeem


1. Infrastructuur

o TSI INF (Infrastructuur) o TSI PMR (Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit) o STI SRT (Veiligheid in spoorwegtunnels)

2.Energie

o TSI ENE (Energie) o TSI SRT

3. Besturing en seingeving

o TSI CCS (Besturing en seingeving)

4.Rollend materieel

o TSI PMR o TSI LOC & PAS (Locomotieven en reizigerstreinen) o TSI SRT o TSI NOI (rollend materieel - geluidsemissies) o TSI WAG (Rollend materieel - goederenwagens)


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 16 juni 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2015 houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van het ministerieel besluit van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem sluiten houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Mevr. J. GALANT

^