Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 april 2024, wordt mevrouw Stephanie LANGEROCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondhe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2024004555
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 april 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/04/2024 pub. 19/04/2024 numac 2024003826 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor de bepaling van de kost voor tussenkomst van leveranciers bij de toekenning van de federale elektriciteits- en gaspremies type koninklijk besluit prom. 09/04/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024002657 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 09/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024003222 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve intrafederale mobiliteit van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan naar de Federale overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 09/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024201844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 6 betreffende laboratoria van boek II van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 09/04/2024 pub. 18/04/2024 numac 2024003738 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 09/04/2024 pub. 12/04/2024 numac 2024003476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de voorwaarden en modaliteiten betreffende de deelname door de houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan de preveilingprocedure en aan de prekwalificatieprocedure georganiseerd in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type koninklijk besluit prom. 09/04/2024 pub. 17/04/2024 numac 2024003334 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor gelegenheidsarbeiders in de fruit- en groenteteelt als bedoeld in artikel 27513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, wordt mevrouw Stephanie LANGEROCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2024.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^