Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 augustus 2021

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, wordt de heer Mathijs DE ROUCK, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021042687
pub.
03/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 07/07/2021 numac 2021041801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de vergoeding voor begrafeniskosten bij overlijden van een personeelslid in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021230 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de federale staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de vzw "Wereldautomobielcentrum" via de sluiting van een huurcontract type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042261 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021031773 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021042603 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die gemachtigd zijn om de administratieve geldboeten op te leggen bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht sluiten, wordt de heer Mathijs DE ROUCK, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 juni 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^