Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2021
gepubliceerd op 30 juni 2021

Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021042261
pub.
30/06/2021
prom.
24/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/24/2021042261/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft tot doel om artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041028 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, artikel 4, vierde lid, van de wet van 20 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041431 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten en een aantal tijdelijke maatregelen genomen bij de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te verlengen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit wordt uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 81 van de voormelde wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, van artikel 7, tweede lid, van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van artikel 4, vierde lid, van de wet van 20 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041431 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

De maatregelen waarvan de duurtijd dient te worden verlengd met drie maanden, d.i. tot en met 30 september 2021 of tot en met 15 oktober 2021, betreffen: - Eedaflegging bij schriftelijke verklaring van advocaten, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen, beëdigde vertalers, tolken, vertalers-tolken en notarissen; - De tijdelijk verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek; - Gratis notariële volmachten; - Aanpassingen aangaande het authentiek testament; - Bepaling betreffende het Wetboek van Strafvordering inzake de schriftelijke behandeling van de hogere beroepen voor de kamer van inbeschuldigingstelling voorzien in de artikelen 21bis, §§ 7 en 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 en 6, 61quater, §§ 5 en 6, 61quinquies, §§ 4 en 5, en 61sexies, § 4 van het Wetboek van strafvordering; - Tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt of een ambt bij het Grondwettelijk Hof uitoefenen; - Tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van het e-Deposit systeem tot elke akte van rechtsingang of van voorziening en elk verzoekschrift of verzoek aan de rechter, en de bijlagen daarvan; - Verlenging van de termijnen om bewijsstukken over te leggen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand; - De verlenging van de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars (uitstel van de algemene vergadering en tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste); - Maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen: 1. de maatregel bedoeld in de artikelen 59 tot en met 61 (vervroegde invrijheidstelling "COVID-19" vanaf zes maanden voor strafeinde) (verlengd tot 30 september 2021).2. de maatregel bedoeld in artikel 62 (opschorting strafuitvoeringsmodaliteiten) (verlengd tot 30 september 2021).3. de maatregel bedoeld in de artikelen 63 tot en met 68 (onderbreking van de strafuitvoering "COVID-19") (verlengd tot 15 oktober 2021). Wat de verlenging van de maatregel bedoeld in artikel 62 betreft (punt 2), kan er op gewezen worden dat dit enkel de verlenging met zich meebrengt van de wettelijke grondslag om de uitvoering van de beslissingen tot toekenning van een uitgaansvergunning, penitentiair verlof of beperkte detentie te kunnen schorsen. De effectieve activering van deze mogelijkheid, dient te gebeuren bij ministerieel besluit. Momenteel is de schorsing geactiveerd bij ministerieel besluit van 29 maart 2021 voor de periode van 1 april tot en met 30 juni. Indien de huidige evolutie van de cijfers zich doorzet, is het niet de bedoeling om de schorsing bij ministerieel besluit nog verder te activeren voor de periode na 30 juni 2021, zodat de redelijke verwachting is dat de effectieve schorsing uiterlijk op 30 juni 2021 een einde neemt. Gelet op de recente geschiedenis van het verloop van de pandemie, valt het evenwel niet uit te sluiten dat er in de periode tot 30 september nieuwe opflakkeringen komen die een activering van deze maatregel van schorsing noodzaken, wat dan snel moet kunnen gebeuren, reden waarom de grondslag van artikel 62 toch verlengd wordt.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Advies 69 523/1-2 van 11 juni 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19' Op 4 juni 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19'.

De artikels 1, 2, 3, 6 en 7 zijn door de tweede kamer onderzocht op 9 juni 2021. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Patrick RONVAUX en Christine HOREVOETS, staatsraden, Sébastien VAN DROOGHENBROECK en Jacques ENGLEBERT, assessoren, en Béatrice DRAPIER, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Pauline LAGASSE, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. De artikels 3, 4, 5, 6 en 7 zijn door de eerste kamer onderzocht op 10 juni 2021. De kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Bert THYS en Wouter PAS, staatsraden, Michel TISON en Johan PUT, assessoren, en Greet VERBERCKMOES, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric VANNESTE, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 11 juni 2021.

Overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden aangegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

De motivering in de brief luidt als volgt : "Hierbij kan u alvast een korte toelichting met betrekking tot het ontwerp vinden: Middels de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID 19 (BS 24 december 2020) werden een aantal tijdelijke maatregelen uitgevaardigd die van toepassing waren tot 31 maart 2021. Artikel 81 van voornoemde wet voorziet in een delegatie aan de Koning om deze datum aan te passen, om rekening te kunnen houden met de actuele gezondheidssituatie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit is bedoeld om opnieuw uitwerking te geven aan deze bepaling. De maatregelen werden namelijk al eens verlengd middels het koninklijk besluit van 29 maart tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID 19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 31 maart 2021).

Gelet op de termijn waarbinnen het koninklijk besluit gepubliceerd dient te worden, en mede op de actuele gezondheidscontext, vragen wij daarom dat het advies met spoed wordt medegedeeld binnen een termijn van vijf werkdagen".

Die motivering is niet opgenomen in de aanhef van het om advies aan de Raad van State, afdeling Wetgeving, voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit. Om te voldoen aan het voorschrift van artikel 84, § 1, tweede lid, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerde op 12 januari 1973, moet die motivering in de aanhef van het te nemen koninklijk besluit worden overgenomen.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten `op de Raad van State', haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP AANHEF 1. Volgens de beginselen van de wetgevingstechniek moeten de overwegingen na de aanhefverwijzingen staan.Bijgevolg moet men het vierde en het vijfde lid van de aanhef laten volgen op het achtste lid ervan.(1) 2. Aangezien de regelgevingsimpactanalyse een verplicht vormvereiste is, dient in de aanhef eveneens vermeld te worden dat ze uitgevoerd is overeenkomstig artikel 6, § 1, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten `houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging'. DISPOSITIEF Artikel 5 3. Artikel 5 van het ontwerp voorziet in de verlenging van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen.Op de vraag of, gelet op de dalende cijfers met betrekking tot de COVID-19-pandemie, het nog verantwoord is om de uitvoering van de beslissingen tot toekenning van een uitgaansvergunning, penitentiair verlof of beperkte detentie op te schorten, antwoordde de gemachtigde: "De verlenging van artikel 62 brengt enkel de verlenging met zich mee van de wettelijke grondslag om de uitvoering van de beslissingen tot toekenning van een uitgaansvergunning, penitentiair verlof of beperkte detentie te kunnen schorsen. De effectieve activering van deze mogelijkheid, dient te gebeuren bij ministerieel besluit. Momenteel is de schorsing geactiveerd bij MB van 29 maart 2021 voor de periode van 1 april tot en met 30 juni. Indien de huidige evolutie van de cijfers zich doorzet, is het inderdaad niet de bedoeling om de schorsing bij MB nog verder te activeren voor de periode na 30 juni 2021, zodat de redelijke verwachting is dat de effectieve schorsing uiterlijk (ook een vroegere opheffing van het lopende MB behoort tot de mogelijkheden) op 30 juni 2021 een einde neemt. Gelet op de recente geschiedenis van het verloop van de pandemie, valt het evenwel niet uit te sluiten dat er in de periode tot 30 september nieuwe opflakkeringen komen die een activering van deze maatregel van schorsing noodzaken, wat dan snel moet kunnen gebeuren, reden waarom de grondslag van artikel 62 toch verlengd wordt." Het verdient aanbeveling om deze verduidelijking op te nemen in het Verslag aan de Koning bij het te nemen koninklijk besluit.

De griffier, Greet Verberckmoes De voorzitter, Marnix Van Damme De griffier, Béatrice Drapier De voorzitter, Pierre Vandernoot _______ Nota (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 19.

24 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041028 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, artikel 7, tweede lid;

Gelet op de wet van 20 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041431 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, artikel 4, vierde lid;

Gelet op de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, artikel 81;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 mei 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 28 mei 2021;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de spoedeisendheid gemotiveerd door het feit dat middels de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 24 december 2020) er een aantal tijdelijke maatregelen werden uitgevaardigd die van toepassing waren tot 31 maart 2021; dat artikel 81 van voornoemde wet voorziet in een delegatie aan de Koning om deze datum aan te passen, om rekening te kunnen houden met de actuele gezondheidssituatie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus; dat het voorliggende koninklijk besluit bedoeld is om opnieuw uitwerking te geven aan deze bepaling; dat de maatregelen namelijk al eens werden verlengd middels het koninklijk besluit van 29 maart tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 31 maart 2021).

Gelet ook op de termijn waarbinnen het koninklijk besluit gepubliceerd dient te worden, en mede op de actuele gezondheidscontext, werd gevraagd dat het advies van de Raad van State met spoed wordt medegedeeld binnen een termijn van vijf werkdagen.

Gelet op advies nr. 69.523 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 5 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2021 pub. 09/03/2021 numac 2021040772 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten tot verlenging van de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021041106 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 29/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021041183 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. - Rechtzetting sluiten tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 7, eerste lid, van de wet van 30 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041028 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juni 2020, de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten en bij het koninklijk besluit van 29 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021041106 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 29/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021041183 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. - Rechtzetting sluiten, worden de woorden "30 juni 2021" telkens vervangen door de woorden "30 september 2021".

Art. 2.In artikel 4, derde lid, van de wet van 20 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041431 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juni 2020 en 13 september 2020, bij de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten en bij het koninklijk besluit van 29 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021041106 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 29/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021041183 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. - Rechtzetting sluiten, worden de woorden "30 juni 2021" vervangen door de woorden "30 september 2021".

Art. 3.In de artikelen 5, 7, 16, 44, 48, 50, 51 en 52 van de wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021041106 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 29/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021041183 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. - Rechtzetting sluiten, en het artikel 56 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2021 pub. 09/03/2021 numac 2021040772 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, worden de woorden "30 juni 2021" telkens vervangen door de woorden "30 september 2021".

Art. 4.In artikel 50 van dezelfde wet worden de woorden "16 juli 2021" vervangen door de woorden "15 oktober 2021".

Art. 5.Artikel 69 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 69.§ 1. De artikelen 59 tot en met 62 zijn van toepassing tot 30 september 2021. § 2. De artikelen 63 tot en met 68 zijn van toepassing tot 15 oktober 2021.".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

^