Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 december 2020

Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 20 maart 2021, is aan de heer De Ruydts Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notar Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 29(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020044353
pub.
18/12/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de aanwending van de bijdragen voor de risicogroepen voor 2019, 2020 en 2021 type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019202447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2019 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de syndicale premie voor langdurige werklozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019013690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 20 maart 2021, is aan de heer De Ruydts Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Vilvoorde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 12/02/2020 numac 2020020195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2017 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 30 december 2037, is aan de heer Grandjean P.-H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Dinant.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020202260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Laere D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het derde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020202260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2020, is aan de heer Michoel E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het kanton Deurne).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020202260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 2 april 2027, is aan de heer Heyvaert F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Veurne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020031682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020043582 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020031683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020042984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat van het Waalse Gewest afhangt type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020203898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020203804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2014 tot vaststelling van de toekenning van een eindejaarstoelage aan het personeel van de aangepaste centra voor opleiding en socio-professionele inschakeling erkend door het AViQ type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 10/11/2020 numac 2020015982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen sluiten, dat heden in werking treedt, is aan de heer Van Overloop H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het derde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 1 december 2020, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen te twee maanden te rekenen vanaf heden: - is Mevr. Van Laere A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het derde kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het derde kanton). - is de heer Michoel M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Deurne, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het kanton Deurne). - is Mevr. De Cuyper N., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijke arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Vilvoorde. - is de heer de Grave E., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Veurne, benoemd tot notaris in het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Veurne. - is de heer Delmotte B., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijke arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Dinant.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^