Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020016333 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen De Controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen heeft, overeenkomstig artikel 24 van de wet van 4 juli 1989 be Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. 16/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft type wet prom. 31/07/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020016241 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 8 december 2020, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder: * de heer Van Dessel F., licentiaat in de rechten, kandidaat-gerechtsdeurwaarder; * mevr. Van Gemert M., licentiaat in de rechten, ka Zij zullen hun ambt uitoefenen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en er moeten verblijven(...) type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020043768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020043928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 10150-10300/10500-10650 MHz type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten, het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten en het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2020, wordt de heer Gerd VAN CAUWENBERGHE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2020, wordt de heer David VAN KERCKHOVEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044162 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044177 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3297 van 24 november 2020, wordt aan mevrouw Marie-Christine Ketelslegers, op 1 december 2020 eervol ontslag uit haar ambt van leraar aan de Koninklijke School voor O Zij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044349 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2020, die uitwerking hebben sedert 31 mei 2020 's avonds, - is aan de heer Bolsens W. vergund de titel van zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te An - is aan de heer Geurts D. vergund de titel van zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de on(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044353 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 20 maart 2021, is aan de heer De Ruydts Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notar Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 29(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044380 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2020, in werking tredend op 31 januari 2021 `s avonds, is de heer Dosseray S., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene m Bij koninklijk besluit van 4 december 2020, is aan mevr. Capillon K., griffier bij de ondernemi(...) type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044405 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de wijziging van de solden periode bedoeld in het artikel VI.25, § 1, 1°, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020091312 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand december 2020 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016330 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 10/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020043868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het voorhanden hebben, het vervoeren en het dragen van bewapening door agenten van buitenlandse speciale interventie-eenheden type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044219 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de wetenschappelijke jury van het `War Heritage Institute' type ministerieel besluit prom. 08/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044350 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 249.040 van 25 november 2020 van de Raad van State werd het koninklijk besluit van 1 maart 2018 waarbij Mevr. Van Bussel G. is benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredege

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044351 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 4 september 2020 werd de heer Delatte P., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Bergen aangewezen om, voor een t Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 7 december 2020, werd de heer Kelder G., ereplaats(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de indeling van de afstroomzones in gebiedstypes

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.503.000,00 EUR voor het jaar 2020 aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020016395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering van bijzondere machten nr. 66 betreffende de toekenning van een vergoeding aan verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020031718 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 62 tot verlenging van de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 van 11 juni 2020 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek, van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 48 van 11 juni 2020 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de verplichte voorafgaande informatiebijeenkomst voor bepaalde herzieningen van het gewestplan, en van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 44 van 11 juni 2020 waarbij het houden van de hoorzitting bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling tijdelijk wordt toegestaan via videoconferentie, en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 48

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044163 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied.K - BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe. - Complex Betreft: Afwijking op het artikel 15, § 2,15° van het besluit van 14 april 2016 tot aanwijzin(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/10/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 1 juni 2017 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bedrijfsvervoerplannen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 betreffende zorgstrategische planning, wat betreft het uitstel van de inwerkingtreding ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 40 betreffende de uitzonderlijke subsidiëring van de inrichtende machten van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs met als doel de aankoop van de computerapparatuur in het kader van de COVID-19-crisis

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044373 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand als Brusselse verzekeringsinstellingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de ontbinding zonder vereffening van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" en tot wijziging van de naam "Hermesfonds"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020205402 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 betreffende de procedure inzake de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen en de aanwezigheid van branddetectors

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205172 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten - gevangenis Antwerpen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20333 Solliciteren kan tot en met 18/12/2020 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0417.726.837 SOBERO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 24/11/(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205454 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0414.833.762 P.V.B.A. VERVOER DE KONINCK Op 04/12/2020 werd het ondernemingsnummer(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders A2 (m/v/x) (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20341 Solliciteren kan tot 10/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205518 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur in digitale innovatie (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: AFB20029 Solliciteren kan tot 12/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205519 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs post- en scancentrum (niveau A3) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG20244 Solliciteren kan tot 10/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205520 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs interne dudit (niveau A3) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG20256 Solliciteren kan tot 10/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Scan- en postcentrum (niveau A3) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: ANG20323 Solliciteren kan tot 10/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205522 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs interne audit (niveau A3) voor Federale Pensioendienst. - Selectienummer: ANG20347 Solliciteren kan tot 10/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044352 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 11 december 2020, pagina 87779, dienen de woorden: "o mevr. Van De Heying C., licentiaat in de rechten, advocaat;" te worden vervangen door de woorde "o mevr. Van De Heyning C., licentiaat in de rechten, advocaat;" In de bekendmaking va(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020016320 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 22 juni 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit M. SAUVAGE JEAN-BAPTISTE, met ingang van 05.12.2019 M. PRIGNON VERONIQUE E A G, met ingang van 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044114 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 januari 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. VALADE VINCENT, met ingang van 01.09.2019 M. MOULIGNEAUX PIERRE L M, met ingang van 15.10.201(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044115 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 januari 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. DE WINTER EVY, met ingang van 15.11.2019 M. VANDESOMPELE LAURA, met ingang van 15.11.2019 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044119 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 9 juli 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tite M. DOPCHIE GUILLAUME P M, met ingang van 15.03.2020 M. GAVROY ROBIN V M, met ingang van 01.04.20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044120 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 9 juli 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de tite M. QUISTHOUDT SOFIE E L E, met ingang van 15.04.2020 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044123 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. VAN GEYSTELEN ANNELEEN, met ingang van 01.07.2020 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044122 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. VANKERCKHOVEN KENTIA M P, met ingang van 01.04.2020 M. DEMARCHE MARIE B J L, met ingang van 0(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044126 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 23 september 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan d M. MAES ELISABETH A S, met ingang van 01.08.2020 M. THAUVIN AURELIEN O M G, met ingang van 01.08(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044125 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 23 september 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan d M. GOBLET LAURENT J J G, met ingang van 15.03.2020 M. DENOLF ROBIN J A S, met ingang van 01.07.2(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044127 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan d M. VANZEER JESSICA J, met ingang van 01.08.2020 M. DEPAEPE ANN-SOPHIE, met ingang van 12.08.2020(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044128 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 12 november 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. LENAERTS ELLEN F E, met ingang van 01.08.2020 M. DIERIKS KOEN, met ingang van 15.08.2020 M(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044129 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 12 november 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. HAMMAMI HEDI, met ingang van 15.09.2020 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt mevrouw Leela JEGERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044182 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3298 van 24 november 2020, wordt de onderluitenant van het reservekader ****. ****, op 1 juli 2020 benoemd in de graad van onderluitenant in het reservekader, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044202 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. DE RIJK TIM, met ingang van 15.09.2018 M. BLONDEEL ALEJANDRO A P, met ingang van 01.12.2019 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044203 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. PETERS EVY M A G, met ingang van 15.11.2019 M. DHOORE KIMBERLY F E, met ingang van 01.12.2019(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044205 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de tit M. DRAOUI MANEL, met ingang van 01.01.2020 M. LEROY SOPHIE J L, met ingang van 01.02.2020 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044204 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit M. BEN ALI IKRAM, met ingang van 01.01.2020 M. DREES NELE, met ingang van 01.01.2020 M. FINOU(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044206 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 mei 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel v M. DE BROUWER ANTOINE L J M J, met ingang van 01.01.2020 M. DIERENDONCK PIETER J K G, met ingang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044207 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 mei 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de tite M. VANOBBERGHEN SARAH M, met ingang van 13.02.2020 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044209 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 juni 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tite M. MINNOYE ANGELIQUE P M, met ingang van 12.03.2020 M. CRESPO GARCIA DAVID, met ingang van 15.03(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044208 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 4 juni 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel v M. VANDENBROUCKE JELLE, met ingang van 15.02.2020 M. BIENSTMAN AARICIA S N, met ingang van 01.03(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044213 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 22 juni 2020, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de tit M. VAN DEN BON BIEKE A E, met ingang van 01.04.2020 M. JANSSENS MIKE D D, met ingang van 15.04.2(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020 wordt Mevr. Clara Lonneville, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020 wordt de heer Slosse, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020 wordt de heer Philippe Thurion, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020 wordt de heer Lavergne, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 mei 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020 wordt Mevr. Aline Lefèvre, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juni 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2020 dat in werking treedt op 1 december 2020: - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheers - wordt de heer Ruben Degraeve, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de s(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 december 2020, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan de heer Jean-François TAMELLINI eervol o - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werknemersorganisatie, benoemd ten titel va(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020016240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur/directrice-generaal (A5) bij Brussel Preventie en Veiligheid in de beide taalrollen Brussel Preventie en Veiligheid is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de (...) - Directeur/directrice-generaal (A5) bij Brussel Preventie en Veiligheid Overeenkomstig artikel (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020016343 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van eerste plaatsvervanger van het Franstalig lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten Gelet op de beslissing van de plenaire vergadering van 10 december 2020 dient de Kame(...) Het Comité I bestaat uit drie leden : een voorzitter, een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020016384 bron gegevensbeschermingsautoriteit Vacante Franstalige betrekking van Griffier van de Geschillenkamer in het kader van een halftijdse vervangingscontract van lange duur In de loop van de maanden januari-februari 2021 zal de Gegevensbeschermingsautoriteit overgaan(...) De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van d(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044280 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het ambt van gedelegeerd Europese aanklager bij het Europees Openbaar Ministerie Context van de functie In het kader van de strijd tegen strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden nam de Raad va De verordening voorziet in een systeem van gedeelde bevoegdheid voor het EOM en de nationale autori(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044282 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten zullen vacant zijn vanaf 1 april 2021: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: ? Brussel : 2 ? Brusse(...) ? Gent: 1 ? Luik: 1 - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringsza(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044281 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Oproep tot kandidaten voor het mandaat van directeur en adjunct-directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context Bij wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en ke Dit instituut staat in voor de opstelling van de opleidingsprogramma's, de uitvoering en de evaluat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044321 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : Financieel deskundige voor de Gemeenschappelijke **** bij het College van **** ****: Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kan(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044374 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Tweede oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gere De opdracht van het wetenschappelijk comité bestaat erin om, op verzoek van de directie en de raad (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020016323 bron ministerie van landsverdediging **** bijzondere werving. - Bijzondere werving. - Normale werving. - **** **** van kandidaat-reserveofficieren in 2021 1. In 2021 worden bijkomende **** georganiseerd voor de laterale bijzondere werving, voor de bij 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 17 november 2020. ****. De inschrijvingen(...)

document

type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044248 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Luxemburg en België ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met 1. Inleiding Op 19 mei 2020 sloten Luxemburg en België een Akkoord in onderling overleg op basis(...) type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020044290 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarif 2021 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205183 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders ICT Service Desk Tools (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20169 Deze selectie werd afgeslot(...) Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205406 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers Overheidsboekhouding (niveau A1) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG20313 Solliciteren kan tot 04/01/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205441 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders ICT Service Desk Tools (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20338 Solliciteren kan tot 11/01/2021 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205481 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders HVAC (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20253 Deze selectie werd afgesloten op 16/11/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205484 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Projectbeheerders (niveau A1) voor Talent Brussels. - Selectienummer: ANB20016 Deze selectie werd afgesloten op 09/12/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar (...) type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummers : BFG20036 - BFG20076 - BFG20077 - BFG20080 - BFG20081 - BFG20082 - BFG20083 - BFG20036 - Producti(...) Er zijn geen laureaten. - BFG20076 - Teamchefs directie Betalingen (m/v/x). Er zijn geen lau(...) type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205524 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummers : BNG20025- BNG20067 - BNG20069 - BNG20071 - BNG20072 - BNG20073 - BNG20025 - Productie ingeni(...) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 13/10/2020 (datum PV). - BNG20067 - Teamc(...) type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205525 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten medisch directeur (niveau A4) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20276 Deze selectie werd afgesloten op 19/10/2020. Er zijn geen geschikte(...) type document prom. -- pub. 18/12/2020 numac 2020205530 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budget analisten (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG20350 Solliciteren kan tot 05/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^