Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 september 2019

Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2019 wordt de heer Gunther SLEEUWAGEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in Japan, met standplaats te Tokyo, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019 wordt de heer Philippe BENOIT ontheven uit zijn functie (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019041997
pub.
30/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019011482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019201304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een tewerkstellingsfonds en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019201571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2018, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019011221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van podiumtoneelvoorstellingen in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019040708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019201332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PSC 225.01" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019201662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 21 april 2017 en 29 juni 2017 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van 33 jaar hebben en 20 jaar nachtprestaties sluiten wordt de heer Gunther SLEEUWAGEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in Japan, met standplaats te Tokyo, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staat. Hij wordt aangesteld tot Consul-Generaal van België te Los Angeles met als ressort de Staten : Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaï, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington en Wyoming, de Kleine afgelegen gebieden van Guam, de Kleine afgelegen gebieden van Northern Mariana Islands, het Amerikaans gebied van de Samoa Eilanden en de Noordelijke Marianen.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013230 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 mei 2019 tot wijziging van het reglement van de Nationale Bank van België van 21 december 2012 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019040749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, houdende loon- en arbeidsvoorwaarden, Nederlands taalgebied type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers - financiële tussenkomst van het SFAL type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het reglement van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid dat gevoegd is als bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2018 betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische nadere regels volgens dewelke de bepalingen van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme van toepassing zijn op de slachtoffers en de rechthebbenden die niet de Belgische nationaliteit bezitten en die niet hun gewone verblijfplaats in België hadden op het moment van het schadelijke feit sluiten wordt de heer Philippe BENOIT ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Kroatië, met standplaats te Zagreb, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staat. Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in Bosnië-Herzegovina, met standplaats te Zagreb. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België te Roemenië, met standplaats te Boekarest.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013422 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de gedetineerden die het slachtoffer zijn van een penitentiair arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de inkomsten uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met arbeidstijd wordt gelijkgesteld type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019013431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 7" en "Cash 13", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten wordt de heer Philippe BRONCHAIN ontheven uit zijn functie van Zaakgelastigde a.i. bij de Ambassade van België te Kinshasa. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Islamitische Republiek Pakistan en eveneens aangesteld als Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Islamabad.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013422 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de gedetineerden die het slachtoffer zijn van een penitentiair arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de inkomsten uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met arbeidstijd wordt gelijkgesteld type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019013431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 7" en "Cash 13", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten wordt de heer Grégoire CUVELIER ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Tsjechië en eveneens aangesteld als Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Praag.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013422 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de gedetineerden die het slachtoffer zijn van een penitentiair arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de inkomsten uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met arbeidstijd wordt gelijkgesteld type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019013431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 7" en "Cash 13", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten wordt de heer Siegfried PEINEN ontheven uit zijn functie van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Riyad. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Hongarije en wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Boedapest.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013422 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de gedetineerden die het slachtoffer zijn van een penitentiair arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de inkomsten uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met arbeidstijd wordt gelijkgesteld type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019013431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 7" en "Cash 13", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten wordt de heer Alain VAN GUCHT ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Burundi en eveneens aangesteld als Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Bujumbura.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013422 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de gedetineerden die het slachtoffer zijn van een penitentiair arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019013531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030713 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de inkomsten uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met arbeidstijd wordt gelijkgesteld type koninklijk besluit prom. 26/06/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019013431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 7" en "Cash 13", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten wordt Mevrouw Mia VAN LIL ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt aangesteld tot Consul bij het Consulaat van België te Alicante met als ressort de Provincies Alicante, Almer¤a, Castellón, Granada, Msslaga, Murcia en Valencia.

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten wordt de heer William ROELANTS de STAPPERS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur.

Hij wordt belast met de functie van Permanent Vertegenwoordiger van België, met standplaats in Den Haag bij : - de Organisatie voor het verbod op Chemische Wapens - het Internationaal Gerechtshof - het Permanent Hof van Arbitrage - het Internationaal Strafhof - het Internationaal Mechanisme opgericht tot uitvoering van de resterende functies van de Straftribunalen - de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht - de Academie voor Internationaal Recht van Den Haag - EUROPOL - EUROJUST

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten wordt de heer Guy SEVRIN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in Jamaica, Antigua en Barbuda, Barbados, het Gemenebest van Dominica, Granada, de Republiek Guyana, Saint-Lucia, St.Kitts-en-Nevis, Saint Vincent en de Grenadines, de Republiek Suriname en de Republiek Trinidad & Tobago, met standplaats te Kingston, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten. Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in Anguilla, de Kaaiman eilanden, het Brits gebied van de Maagdeneilanden en het eiland Montserrat, met standplaats te Kingston. Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij de ISBA te Kingston en bij de CARICOM te Guyana. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Niger, met standplaats te Niamey.

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten wordt de heer Frédéric VERHEYDEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Islamitische Républiek Pakistan en in de Islamitische Republiek Afghanistan, met standplaats te Islamabad, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten. Hij wordt aangesteld als Consul van België in Taipei, met als ressort de Regio Taiwan.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt Mevrouw Anna Elisabeth DE BACKER ontheven uit haar functie van Ministerraad bij de Ambassade van België te Kinshasa. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt Mevrouw Fabienne DUCY ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Islamabad, als medewerkster belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Islamabad.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt Mevrouw Clémentine FAUCONNIER ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Panama City, als medewerkster belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Panama City.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt de heer Lucas MUYLLE ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Dakar. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te New Delhi, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te New Delhi.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt de heer Michaël PAULY ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Havana, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Havana.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt Mevrouw Françoise PLETINCKX ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Washington, als medewerkster belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Washington.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt de heer Daniel RUTTENS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Den Haag, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Den Haag.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt Mevrouw Véronique SIKLOSI ontheven uit haar functie van medewerkster belast met het consulair beleidsdomein bij het Consulaat-Generaal van België te Los Angeles. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Kigali, als medewerkster belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Kigali.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt de heer Pierre STEVERLYNCK ontheven uit zijn functie van medewerker belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Bujumbura. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Parijs, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Parijs.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten wordt Mevrouw Cécile THOEN ontheven uit haar functie van medewerkster belast met het consulair beleidsdomein bij de Ambassade van België te Manila. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Moskou, als medewerkster belast met het consulair beleidsdomein en wordt benoemd als consulair ambtenaar bij de Ambassade van België te Moskou.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2019 wordt de heer Raoul VAN HEUVERZWYN ontheven uit zijn functie van Administratief hoofd consulaire zaken bij de Ambassade van België te Algiers. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

^