Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 september 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019090309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2019, 108.44 punten bedraagt, te De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014347 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2807 van 29 augustus 2019, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan tweede meester S. **** type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014610 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014710 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 februari 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, haar naam in die van «*****» te veranderen(...) Bij koninklijk besluit van 19 maart 2019, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014766 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 16 september 2019, wordt mevrouw Sophie DALLEMAGNE, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Justitie in de klasse A 2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met Mevrouw Sophie DALLEMAGNE mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014808 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 september 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020, wordt er een eervol ontslag van zijn ambt verleend aan de heer Auquier, Géry , geboren op 23 juli 1955, adviseur-generaa(...) De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd d(...) type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014812 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019041979 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 8 september 2019, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****'**** ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de **** de genaamde **** ****'**** ****, **** **** **** **** ****, geboren te Sint-La(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019041997 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2019 wordt de heer Gunther SLEEUWAGEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in Japan, met standplaats te Tokyo, alsook uit zijn functie van Consul-Generaal Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019 wordt de heer Philippe BENOIT ontheven uit zijn functie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019042006 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 september 2019, zijn benoemd als gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken: - mevr. Beeckman M., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied Gent - mevr. Dâng Vû T., gerechtelijk st - de heer Evens D., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied Antwerpen; - mevr. Raats L., ger(...) type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019203889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/09/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014604 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft diverse bepalingen in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de overheveling vanaf 1 januari 2019 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 30/09/2019 numac 2019042022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot aanstelling van de directeur-diensthoofd van de Directie Onafhankelijke Diensten van Actiris

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019042007 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba HOBBYCENTER PARIDAEN, die woonplaats kiest bij Mr. Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2019. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019042036 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW VESTA, Marie-Thérèse ROGGEMAN, Dirk ROGGEMAN en het Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2019. Deze zaak is ingeschrev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204401 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige specialisten ontwikkeling (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG19066 Deze selectie werd afgesloten op 20/08/2019. De lijst van geslaagden, zonder r(...)

erratum

type erratum prom. 03/07/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014111 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2003 betreffende de werving van de militairen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier de vredegerechten en politierechtbank van Henegouwen In de loop van het tweede semester van 2019, zal SELOR te Brussel een vergelij Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger(...)

erratum

type erratum prom. 14/05/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019204283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. - ERRATUM

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019042017 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2019, wordt Mevr. Christine-Laura KOUASSI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014697 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM 150 (CegeSoma - Operationele Directie vier van het Algemeen Rijksarchief) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke vorm voor een(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. ? Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014809 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2019, bladzijde 78562, akte nr. 2019/14043, regel 6, lezen : « Attaché bij de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van Hoven(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014810 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkome Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de Nederlandstali(...)

document

type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014321 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij beslissingen van de Officier-dienstchef van 28 juni 2019 werden de volgende personen bevorderd tot de graad van Sergeant-Majoor NOM - NAAM PRENOM - VOORNAAM RL - TR Da(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij beslissingen van de Officier-dienstchef van 28 juni 2019 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Franstalig kader, vanaf 1 juni 2019. NOM - NAAM PRENOM - VOORNAAM BAISE type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij beslissingen van de Officier-dienstchef van 28 juni 2019 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Nederlandstalig kader, vanaf 1 april 20 NOM - NAAM PRENOM - VOORNAAM AR(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij beslissingen van de Officier-dienstchef van 28 juni 2019 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Nederlandstalig kader, vanaf 1 septembe NOM - NAAM PRENOM - VOORNAAM AN(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014323 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij beslissingen van de Officier-dienstchef van 28 juni 2019 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Franstalig kader, vanaf 1 maart 2019. NOM - NAAM PRENOM - VOORNAAM ALEXAN type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij beslissingen van de Officier-dienstchef van 28 juni 2019 werden de volgende personen in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Nederlandstalig kader. NOM - NAAM PRENOM VOORNAAM Date de promoti(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019014327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij beslissingen van de Officier-dienstchef van 28 juni 2019 werden de volgende personen in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Franstalig kader. NOM - NAAM PRENOM VOORNAAM Date de promoti(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204326 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Junior - projectleiders IT (niveau A1), voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : AFG19128 Deze selectie werd afgesloten op 6/08/2019. Er zijn geen laurea(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204327 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Assistent Beheerder van technisch materieel (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19275 Solliciteren kan tot 14/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204333 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige milieucoördinator (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19071 Soliciteren kan tot 14/10/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204354 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsmedewerkers (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19213 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2019. Er zijn 14 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204361 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Applicatiebeheerders (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19278 Solliciteren kan tot 14/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204365 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige juridisch Assistenten (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19197 Deze selectie werd afgesloten op 18/09/2019. Er zijn 3 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204364 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Onderzoekers (niveau A1) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: ANE19003 Solliciteren kan tot 14/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers-Klachtencoördinatoren (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19283 Solliciteren kan tot 14/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204377 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attache sociaal dialoog Griffie (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG19273 Solliciteren kan tot 14 oktober 2019 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204381 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Syteembeheerders (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19269 Solliciteren kan tot 14/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204383 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren (niveau A1) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG19152 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 30/09/2019 numac 2019204402 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Budget en Beheer (niveau A2) voor het Koninklijk Museum voor Midden Afrika. - Selectienummer: ANG19258 Solliciteren kan tot 15/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^