Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 augustus 2019

Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019, werd aan Mevr. De Raeve Kristien, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019041755
pub.
05/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 15/07/2019 numac 2019041386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 14/02/2020 numac 2019041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019030643 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041530 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en houdende de omzetting van richtlijn 2018/217 van de Commissie van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang en de uitvoering van het uitvoeringsbesluit (EU) 2018/936 van 29 juni 2018 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 10/07/2020 numac 2020042018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de infor-matie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren. - Duitse vertaling sluiten, werd aan Mevr. De Raeve Kristien, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 oktober 2019.

Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^