Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juli 2019
gepubliceerd op 14 februari 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde nieuwe **** betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019041517
pub.
14/02/2020
prom.
03/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/03/2019041517/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">3 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde nieuwe **** betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren****><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, **** niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in alle rechtshandelingen en in de procedures die op hen betrekking hebben te kunnen vertegenwoordigen, ongeacht of zij al dan niet **** zijn, richt artikel 479 van de **** van 24 december 2002, laatst gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, binnen de Federale Overheidsdienst Justitie een Dienst Voogdij op, die belast wordt met het organiseren van een specifieke voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.****><****>Deze dienst wijst een voogd aan of, in **** gevallen, een voorlopige voogd wanneer de voorwaarden om beschouwd te worden als niet-begeleide minderjarige nog niet vastgelegd werden.****><****>**** is noodzakelijk dat de **** van de voogd of voorlopige voogd bekend zijn bij de verschillende openbare instanties die instaan voor de niet-begeleide minderjarige.****><****>Dit ontwerp van koninklijk besluit, dat aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, strekt er derhalve toe de lijst van de gegevens, die momenteel reeds opgenomen zijn in de bevolkingsregisters of in het ****, aan te vullen met een nieuw **** betreffende de **** van de voogd of voorlopige voogd.****><****>Artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 «*****» wordt meer in het bijzonder aangevuld met een nieuw ****, namelijk de naam, de voornamen en het **** van de voogden of voorlopige voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Het ontwerp wijst de dienst aan die deze nieuwe gegevens zal registreren in de bevolkingsregisters en in het ****, namelijk de Dienst Voogdij, alsook welke diensten deze **** zullen kunnen raadplegen.****><****>De registratie van deze gegevens in het dossier van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling, ongeacht of deze geregistreerd is in de bevolkingsregisters (meer bepaald in het ****) of, in voorkomend geval, in het ****, blijkt het meest doeltreffende middel te zijn om de betrokken **** te informeren. De registratie van deze gegevens zal de overheden die gemachtigd zijn om deze gegevens te raadplegen, de mogelijkheid bieden om de voogden of voorlopige voogden te contacteren, opdat deze de niet-begeleide minderjarige vreemdeling wettelijk zouden kunnen vertegenwoordigen in zijn/haar contacten met de overheid (in ruime zin).****><****>Artikel 1 van het koninklijk besluit wijzigt artikel 2 van het voormelde besluit van 16 juli 1992 door aan de lijst van de **** betreffende de vreemdelingen een punt 17° toe te voegen, ****: de naam, de voornamen en het **** van de voogd of, in voorkomend geval, de voorlopige voogd van de niet-begeleide minderjarige, aangewezen door de Dienst Voogdij opgericht bij de Federale Overheidsdienst Justitie.****><****>Dit nieuwe **** zal tevens de datum van aanwijzing van de voogd of voorlopige voogd bevatten, alsook de datum van stopzetting van de voogdij.****><****>Het nieuwe **** zal ingevoerd worden door de Dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie.****><****>Het ontwerp van besluit wijst eveneens de instanties aan die dit **** zullen kunnen raadplegen, met name: de Dienst Voogdij, de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het Federaal Agentschap voor de Opvang van ****, het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de ****, de gemeenten, de parketten en de ****.****><****>Tot slot vermeldt het ontwerp van besluit de modaliteiten volgens welke het **** uit de registers geschrapt zal worden, hetzij op initiatief van de Dienst Voogdij, zodra de betrokkene niet meer het statuut van niet-begeleide minderjarige vreemdeling bezit, hetzij automatisch wanneer de niet-begeleide minderjarige vreemdeling meerderjarig wordt.****><****>Op 7 november 2018 heeft de **** haar advies ****. 111/2018 uitgebracht over dit ontwerp van besluit. **** **** heeft een aantal opmerkingen geformuleerd waarmee rekening gehouden werd.****><****>**** **** geeft de opmerking dat het doeleinde waarvoor de gegevens geregistreerd en geraadpleegd zullen worden, opgenomen moet worden in de regelgeving, om in overeenstemming te zijn met de ****; het doeleinde werd expliciet vermeld in dit ontwerp van koninklijk besluit.****><****>In haar advies vestigt de **** eveneens de aandacht op het feit dat, aangaande de raadpleging van de gegevens geregistreerd door de verschillende voormelde instanties, de klassieke procedure voor toegang tot informatie in de bevolkingsregisters, niet gevolgd wordt, ten minste niet de procedure die van toepassing was op het ogenblik waarop het advies werd uitgebracht. Ondertussen werd de procedure voor toegang tot de in de bevolkingsregisters opgenomen gegevens gewijzigd; deze procedure is nu beschreven in artikel 5, § 2, van de wet van 8 augustus 1983; de desbetreffende machtiging wordt verleend door de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken.****><****>Er moet dus gezegd worden dat de opmerking van de **** volgens welke het ontwerp van koninklijk besluit louter en gewoonweg toegang verleent tot de **** betreffende de voogdij van de voormelde **** zonder de klassieke machtigingsprocedure te volgen, gerechtvaardigd is. Het feit dat het ontwerp van koninklijk besluit de instanties aanwijst die gemachtigd zijn om het nieuwe **** te raadplegen, betekent niet dat deze instanties vooraf geen **** moeten indienen bij de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, overeenkomstig artikel 5, § 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen.****><****>De Raad van State heeft op 13 mei 2019 zijn advies ****. 66.036 uitgebracht. Deze Hoge Raad heeft één enkele opmerking geformuleerd waar rekening mee gehouden werd.****><****>**** is het onderwerp van dit ontwerp van koninklijk besluit.****><****>We hebben de eer te zijn, ****, **** Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en de zeer getrouwe dienaren, De Minister van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. DE **** **** Minister van ****, ****. ********><****> Advies 66.036/2 van 13 mei 2019 van de RAAD VAN STATE, Afdeling Wetgeving, over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde nieuwe **** betreffende de voogd van een niet begeleide minderjarige vreemdeling te registreren'.****><****>Op 23 april 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde nieuwe **** betreffende de voogd van een niet begeleide minderjarige vreemdeling te registreren'.****><****>Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 13 mei 2019. **** kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, **** **** en **** ****, assessoren, en **** ****, griffier.****><****>Het verslag is uitgebracht door **** ****, eerste auditeur.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 13 mei 2019.****><****>Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of het ontwerp onder die beperkte bevoegdheid valt, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van alle feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen als zij moet beoordelen of het nodig is een verordening vast te stellen of te wijzigen.****><****>Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.****><****>Aangezien de **** van 24 december 2002 geen enkele rechtsgrond oplevert voor het ontwerp hoort ze niet in de vorm van een **** vermeld te worden, maar wel in de vorm van een overweging die na de **** moet komen.****><****>DE GRIFFIER **** **** DE VOORZITTER **** ********><****> 3 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde nieuwe **** betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de ****, artikel 2, derde lid;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****;****><****>Gelet op het advies ****. 111/2018 van de Gegevens-****, gegeven op 7 november 2018;****><****>Gelet op het advies ****. 66.036/2 van de Raad van State, gegeven op 13 mei 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;****><****>Overwegende de **** van 24 december 2002, inzonderheid op **** ****, **** 6 "Voogdij over niet- begeleide minderjarige vreemdelingen", laatst gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014;****><****>Overwegende artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het **** vermelde **** en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het **** in te voeren;****><****>Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : <****>****_article">Artikel 1.In artikel 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30 mei 1994, 7 mei 1999, 27 januari 2007 en 31 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****_list">1° het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 17°, ****: « 17° in het dossier van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling, in de zin van **** ****, **** ****, van de **** (****) van 24 december 2002 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen", de naam, de voornamen en het **** van de voogd of, in voorkomend geval, de voorlopige voogd van de niet-begeleide minderjarige aangewezen door de Dienst Voogdij opgericht bij de Federale Overheidsdienst Justitie, alsook de datum van de aanwijzing en de datum van de beëindiging van de voogdij;deze **** worden geregistreerd om de bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden de voogd of, in voorkomend geval, de voorlopige voogd van een niet-begeleide minderjarige te contacteren, opdat deze laatste wettelijk vertegenwoordigd zou kunnen worden in zijn/haar contacten met die overheid. »; ****_list">2° het artikel wordt aangevuld met een zesde lid, ****: « **** informatie vermeld in punt 17° van het eerste lid wordt ingevuld door de Dienst Voogdij opgericht bij de **** ****.**** informatie kan worden geraadpleegd door de Dienst Voogdij, de Dienst Vreemdelingenzaken, het Federaal Agentschap voor de Opvang van ****, de gemeenten, het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de ****, de parketten en de ****, overeenkomstig artikel 5, § 2, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen. **** informatie wordt geschrapt hetzij op initiatief van de Dienst Voogdij zodra de betrokkene het statuut van niet-begeleide minderjarige vreemdeling niet meer heeft, hetzij automatisch bij de meerderjarigheid van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling. ». <****>****_article">Art. 2.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 3 juli 2019.****><****>**** **** **** : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. DE **** **** Minister van ****, ****. ****
^