Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 maart 2022
gepubliceerd op 19 april 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, betreffende de **** over de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2022031193
pub.
19/04/2022
prom.
11/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAART 2022. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, betreffende de **** over de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling


VERSLAG AAN DE KONING ****, **** niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in alle rechtshandelingen en in de procedures die op hen betrekking hebben te kunnen vertegenwoordigen, ongeacht of zij al dan niet **** zijn, richt artikel 479 van de **** van 24 december 2002, laatst gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, binnen de Federale **** Justitie een **** Voogdij op, die belast wordt met het organiseren van een specifieke voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

**** dienst wijst een voogd aan of, in **** gevallen, een voorlopige voogd of een voogd ad hoc wanneer de voorwaarden om beschouwd te worden als niet-begeleide minderjarige nog niet vastgelegd werden.

**** is noodzakelijk dat de **** van de voogd, voorlopige voogd of voogd ad hoc bekend zijn bij alle **** die in aanraking komen met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Daarom werd op 3 juli 2019 het **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde nieuwe **** betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren, ingevoerd. Dit koninklijk besluit voegde een nieuw **** betreffende de **** van de voogd toe aan de lijst van de gegevens die opgenomen zijn in de bevolkingsregisters of in het ****.

Dit ontwerp van koninklijk besluit, dat aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, is bedoeld om, enerzijds, het nieuwe **** uit te breiden met de **** van de voogd ad hoc ( niet expliciet vermeld in het voormeld koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 14/02/2020 numac 2019041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren sluiten) en de **** toe te voegen in de ****. Anderzijds strekt dit ontwerp er ook toe om de toegang tot dit gegeven toe te kennen aan instanties anderen dan diegene vermeld in hetzelfde koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 14/02/2020 numac 2019041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren sluiten.

Vooreerst wordt artikel 2, eerste lid, 17° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** gewijzigd door het huidig ontwerp van koninklijk besluit zodat ook de **** van de voogd ad hoc in het bevolkingsregister of **** worden opgenomen. **** artikel 21, tweede lid van titel ****, hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de **** van 24 december 2002 wijst de dienst Voogdij effectief een voogd ad hoc aan In geval van betwistingen tussen de minderjarige en de voogd die aanhangig zijn bij de vrederechter.

Vervolgens, naast de naam, de voornamen en het **** van de voogden, voorlopige voogden of de voogd ad hoc van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, voorziet het huidig ontwerp van koninklijk besluit de registratie van de ****. Dit maakt het contacteren van de voogd, voorlopige voogd of voogd ad hoc gemakkelijker voor de gemachtigde personen.

Tenslotte wordt in artikel 2, zesde lid van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 "tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****" de tweede zin met de opsomming van instanties, die toegang hebben tot dit ****, vervangen. **** bedoeling van het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit is om zo veel mogelijk potentiële betrokken **** toegang te geven tot dit **** via de machtigingsprocedure. **** voornoemde opsomming in artikel 2, zesde lid van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 "tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****" beperkt echter dit doel door een limitatieve lijst van **** instanties te geven.

Voortaan zal artikel 2, eerste lid, 17° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 bepalen dat de personen, zowel private personen als overheidsinstanties, toegang kunnen krijgen tot de gegevens van het **** volgens de machtigingsprocedure van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen.

De **** van State heeft op 29 juni 2021 zijn advies ****. 69.603/2 uitgebracht. Deze Hoge Raad heeft een aantal opmerkingen geformuleerd waarmee in dit ontwerp van besluit rekening is gehouden. **** adviseerde dit Hoge College het advies van de **** in te winnen.

**** **** heeft op 3 december 2021 haar advies ****. 230/2021 uitgebracht.

**** dit advies wijst de **** in eerste instantie in het punt ****) «*****» op een algemene opmerking die reeds in het verleden werd geformuleerd, namelijk de vaststelling dat de doeleinden die de bevolkingsregisters en het **** nastreven, niet uitdrukkelijk worden bepaald in de regelgeving.

Bijgevolg pleit de **** in die zin voor een aanpassing van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de ****, en beveelt aan om van een dergelijke aanpassing gebruik te maken om de huidige processen met betrekking tot het ****, de bevolkingsregisters en het **** te evalueren en te actualiseren.

**** dat verband stelt de **** eveneens voor, in het licht van de redenering van deze algemene opmerking in het punt ****) «*****» van haar advies, om «*****».

Er zal uiteraard rekening worden gehouden met deze opmerking in het kader van de volgende herziening, niet alleen van de voornoemde wet van 19 juli 1991, maar ook van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen; bijzondere aandacht zal met name worden besteed aan het voorstel van de **** met het oog op het centraliseren van de bevolkingsregisters binnen één en dezelfde authentieke bron, teneinde rekening te houden met de vereisten van de **** enerzijds en met de technologische evolutie anderzijds.

**** de bepalingen zelf van dit ontwerp van koninklijk besluit betreft, is de ****, bij de beoordeling van de proportionaliteit, in het punt ****) van haar advies, van mening dat, bij ontstentenis van uitdrukkelijk omschreven doeleinden voor de bevolkingsregisters in het algemeen, men het doeleinde dient aan te houden dat beoogd wordt met het registreren van de gegevens betreffende de voogd van een ****, te weten «*****».

In het kader van deze **** finaliteit is de **** dus van mening dat de registratie van de **** van een voogd ad hoc, alsook de vermelding van het **** betreffende de verblijfplaats, proportioneel zijn.

**** de uitbreiding van de mogelijkheid om de toegang tot dit gegeven mogelijk te maken voor eventuele andere **** dan die aanvankelijk werden opgesomd, die er eveneens toe zouden worden gebracht om de voogd, de voorlopige voogd of de voogd ad hoc van een **** te moeten contacteren, heeft de **** geen bezwaar, maar wijst erop dat de machtigingsprocedure inzake toegang, zoals reeds bepaald door de voornoemde wet van 8 augustus 1983, in dit ontwerp van besluit niet opnieuw in herinnering hoeft te worden gebracht.

**** is het onderwerp van dit ontwerp van koninklijk besluit.

Wij hebben de eer te zijn, ****, **** Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en Democratische ****, ****. **** **** **** van ****, ****. VAN ****

**** van **** afdeling **** Advies 69.603/2 van 29 juni 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, betreffende de **** over de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling' Op 14 juni 2021 is de **** van ****, afdeling ****, door de **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en **** Vernieuwing verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging [van het] koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, betreffende de **** over de voogd van een niet begeleide minderjarige vreemdeling'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 29 juni 2021. De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, en **** CONTI, toegevoegd griffier.

**** verslag is uitgebracht door **** ****, adjunct auditeur.

De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****. **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 29 juni 2021.

**** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de **** van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.

**** die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

VOORAFGAANDE **** **** 111/2018 van 7 november 2018 van de ****, dat in de aanhef wordt vermeld en bij de adviesaanvraag is gevoegd, is gegeven over het ontwerpbesluit dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 14/02/2020 numac 2019041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde nieuwe **** betreffende de voogd van een niet begeleide minderjarige vreemdeling te registreren'.

Het ontwerpbesluit is evenwel niet identiek aan het koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 14/02/2020 numac 2019041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren sluiten.

Bovenop hetgeen in dat koninklijk besluit is vastgesteld, heeft het ontwerpbesluit waarover dit advies wordt gegeven immers ook betrekking op de verwerking van **** van een bijkomende persoon (de voogd ad hoc) en op de verwerking van een nieuw **** voor alle voogden (hun ****). **** is advies 111/2018 gegeven vóór de inwerkingtreding van de wet van 25 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018032324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters sluiten `houdende diverse bepalingen met betrekking tot het **** en de bevolkingsregisters', die wijzigingen heeft aangebracht in de wet van 8 augustus 1983 `tot regeling van een **** van de natuurlijke personen', en inzonderheid in de artikelen 5 en 8 waarnaar wordt verwezen in artikel 1, 2°, van het ontwerpbesluit.

Uit wat voorafgaat volgt dat advies 111/2018 voor het voorliggende ontwerp niet relevant is.

Bijgevolg moet de **** opnieuw over dit voorontwerp worden geraadpleegd overeenkomstig artikel 36, lid 4, van verordening (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ****)'.

**** dat advies van de **** aanleiding zou geven tot wijzigingen in de tekst die aan de afdeling **** van de **** van **** is voorgelegd op andere punten dat die welke in dit advies aan bod komen, zouden de aldus gewijzigde of toegevoegde bepalingen haar nogmaals moeten worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten `op de **** van State', gecoördineerd op 12 januari 1973.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP AANHEF 1. In het eerste lid bevatten de artikelen 5, § 2, en 8, § 1, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 `tot regeling van een **** van de natuurlijke personen' geen enkele machtiging aan de Koning. **** bepalingen kunnen aan het ontwerpbesluit dus geen rechtsgrond verlenen en moeten dan ook niet worden vermeld in een ****.

**** bepalingen, eventueel aangepast ingevolge de opmerkingen onder artikel 1, kunnen evenwel worden opgenomen in de vorm van een overweging die na de **** moet komen te staan, gelet op het feit dat artikel 1, 2°, van het ontwerp er uitdrukkelijk naar verwijst.

**** aanhef moet in die zin worden herzien. 2. Aangezien het advies van de **** nog moet worden ingewonnen, moet dat advies in de aanhef worden vermeld, en niet advies ****.111.2018 van 7 november 2018 waarnaar wordt verwezen in het vierde lid van de aanhef, dat het derde lid is geworden.

**** **** 1 1.1. Artikel 1, 2°, van het ontwerp vervangt de tweede zin van artikel 2, zesde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 `tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****' door de volgende zin: "**** informatie kan enkel worden geraadpleegd door het verkrijgen van een machtiging overeenkomstig artikel 5, § 2, en artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen." **** verband met die ontworpen bepaling wordt in het verslag aan de Koning het volgende gesteld: "De nieuwe zin verduidelijkt dat enkel de personen, zowel private personen als overheidsinstanties, toegang kunnen krijgen volgens de machtigingsprocedure uit artikel 5, § 2, en artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen. **** is de **** uit het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het **** niet van toepassing." Dit geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1.2. **** de formulering van de ontworpen bepaling blijkt dat enkel de "raadpleging" van de gegevens met betrekking tot de voogd wordt beoogd, terwijl artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983, waarnaar in die bepaling nochtans wordt verwezen, zijnerzijds betrekking heeft op de modaliteiten volgens welke bepaalde entiteiten één van die gegevens kunnen "aanwenden", namelijk het ****.

De gemachtigde van de minister heeft op een vraag over de bewoordingen van artikel 1 van het ontwerp in dat verband de volgende toelichting gegeven: "**** **** **** de **** **** dans **** **** ****'[**** ****] ****'**** **** numéro de **** ****. **** est **** ****'adapter **** **** ****'**** de **** **** **** soit **** ****'**** **** numéro de [**** ****], non **** en **** **** **** les **** **** en **** **** **** 1er de **** **** 8 mais **** en `****' **** les **** **** **** **** **** **** **** ****. ".

De ontworpen bepaling en het verslag aan de Koning moeten in die zin worden herzien. 1.3. **** verslag aan de Koning suggereert dat artikel 1 van het ontwerp tot gevolg zou hebben dat de **** uit het koninklijk besluit van 16 juli 1992 `betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het ****' niet van toepassing zou zijn.

Artikel 4 van dat koninklijk besluit bepaalt evenwel het volgende: "**** de wet anders bepaalt mogen de uittreksels of getuigschriften geen andere gegevens bevatten dan degene waarin artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen voorziet. Zij mogen het identiteitsbewijs van de betrokken persoon vermelden, van de verklaring van wettelijke samenwoning, evenals, eventueel, de beëindiging ervan." **** blijkt dat de procedure voor toegang tot de informatie die vervat is in de bevolkingsregisters, en die is vastgesteld in het koninklijk besluit van 16 juli 1992, in casu niet van toepassing is, gelet op het feit dat de informatie met betrekking tot de voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen geen wettelijke informatie is zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 8 augustus 1983.

**** in het verslag aan de **** vermelde reden dat de niet toepassing van die procedure zou voortvloeien uit artikel 1 van het ontwerp, is onjuist en moet derhalve worden weggelaten.

De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat het verslag aan de **** in die zin moet worden gecorrigeerd.

DE VOORZITTER, **** **** DE GRIFFIER, **** CONTI _______ Nota **** revanche, **** **** peut **** **** **** **** **** **** **** **** 5, §§ 3 et 4, de la **** **** 8 **** 1983 `**** **** **** **** des **** ****' **** égard au **** ****'**** **** **** pas **** **** **** ****'**** **** **** reprises dans **** «*****» **** **** **** 5, § 2, mais **** **** **** est nécessaire **** **** **** **** **** reprises au «*****» **** **** **** 5, § 1er, de **** ****.

11 MAART 2022. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, betreffende de **** over de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de ****, artikel 2, derde lid; laatst gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank type wet prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****;

Gelet op het advies ****. 69.603/2 van de **** van State, gegeven op 29 juni 2021, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State;

Gelet op het advies ****. 230/2021 van de Gegevens-****, gegeven op 3 december 2021;

**** de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, artikel 5, § 2, en artikel 8;

**** de **** van 24 december 2002, **** ****, **** 6 "Voogdij over niet- begeleide minderjarige vreemdelingen", laatst gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014;

**** de voordracht van Onze **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en **** Vernieuwing en van Onze **** van Justitie, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

****">Artikel 1.**** artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 14/02/2020 numac 2019041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid, 17° wordt als volgt vervangen: "17° in het dossier van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling, in de zin van **** ****, **** ****, van de **** (****) van 24 december 2002 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen", de naam, de voornamen, de **** en het **** van de voogd of, in voorkomend geval, de voorlopige voogd of de voogd ad hoc van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling aangewezen door de **** Voogdij opgericht bij de Federale **** ****, alsook de datum van de aanwijzing en de datum van de beëindiging van de voogdij;deze **** worden geregistreerd om de bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden de voogd of, in voorkomend geval, de voorlopige voogd of de voogd ad hoc van een niet-begeleide minderjarige te contacteren, opdat deze laatste wettelijk vertegenwoordigd zou kunnen worden in zijn/haar contacten met die overheid. "; 2° de tweede zin van het zesde lid wordt vervangen als volgt: "**** informatie kan enkel worden geraadpleegd en het **** kan enkel worden gebruikt door het verkrijgen van een machtiging overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen."

****">Art. 2.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, elk wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 11 maart 2022.

**** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en Democratische ****, ****. **** **** **** van **** ****. VAN ****

^