Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 mei 2022

Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 11 maart 2022 wordt het mandaat van de heer Jean-Pierre DESCY als korpschef van de lokale politie van de politiezone CONDROZ-FAMENNE hernieuwd voor een termijn va

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022031611
pub.
12/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 11 maart 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022031375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de lijst van de nucleaire passiva die ten laste vallen van de federale Staat, in uitvoering van de programmawet van 27 december 2021 type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022020486 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022031193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, betreffende de informatiegegevens over de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 21/04/2022 numac 2022040515 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 13/04/2022 numac 2022031378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag onder hetwelk de zoneraad de uitoefening van zijn bevoegdheden betreffende overheidsopdrachten voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen aan het zonecollege kan delegeren, in uitvoering van het artikel 85, § 1, vierde lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid sluiten wordt het mandaat van de heer Jean-Pierre DESCY als korpschef van de lokale politie van de politiezone CONDROZ-FAMENNE hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 22 december 2021.

^