Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juli 2019
gepubliceerd op 26 juli 2019

Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
federale raad voor duurzame ontwikkeling
numac
2019041530
pub.
26/07/2019
prom.
03/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JULI 2019. - Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013011 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, artikel 2, derde streepje;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van een regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende dat Mevrouw Nele Van Hoyweghen haar ontslag heeft aangeboden als vertegenwoordigster van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevr. Nele Van Hoyweghen wordt ontslag verleend als vertegenwoordigster van de jeugdorganisaties bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 2.Mevr. Flore De Pauw wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordigster van de jeugdorganisaties, ter vervanging van Mevr. Nele Van Hoyweghen voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 3.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4.De minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM

^