Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 februari 2019

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, is de heer Liégeois Y., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben ber Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, dat in werki(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019010639
pub.
01/02/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 02/02/2018 numac 2017206929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018200289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51, 52, 52bis, 54 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, is de heer Liégeois Y., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2019.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018030839 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018030838 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 28 februari 2018 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012050 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 28 februari 2018 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers - Erratum type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018011734 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 04/06/2018 numac 2017206471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 23/04/2018 numac 2018011717 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen sluiten, dat in werking treedt op 28 februari 2019 's avonds, is de heer Van Laken R., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012283 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018011810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten met betrekking tot de dierengezondheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012167 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de besmettelijke ziekten voor dewelke de procedure bedoeld in `Hoofdstuk IX - Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit', van boek II, titel IV, van het Wetboek van Strafvordering kan worden toegepast en tot vaststelling van de laboratoria aan dewelke deze onderzoeken kunnen worden opgedragen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hem in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Hesse M., rechter in de politierechtbank Luik en ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luik, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2019.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011751 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van Sciensano sluiten, is de heer Putteman J., vrederechter van het kanton Vilvoorde, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2019.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijke besluiten van 2 september 2018, - dat in werking treedt op 28 februari 2019 `s avonds, is mevr. Van Rompay M., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Piteüs J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2019.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 6 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de civiele veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar het kader van beveiligingsagenten van politie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013724 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Internationale Maascommissie, in het kader van het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Internationale Scheldecommissie in het kader van het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013725 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan het bijzonder trustfonds van het UNEP, in het kader van de overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Verstraete R., afdelingsvoorzitter en rechter van de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2019.

Bij koninklijke besluiten van 30 oktober 2018, - is de benoeming tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 12 februari 2019 van de dames: o De Roest E., o Mussche C. Bij koninklijke besluiten van 7 november 2018, - is de benoeming van mevr. Van Coppenolle C., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 17 februari 2019. - is de benoeming van de heer Slingeneijer de Goeswin Th., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 17 februari 2019. - is de benoeming van mevr. Decaesstecker L., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 12 februari 2019. - is de benoeming van mevr. Pottie K., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 12 februari 2019. - is de benoeming van mevr. Vanneste S., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 19 februari 2019.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018032293 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018205485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032315 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng sluiten, is de aanwijzing van mevr. De Wilde K., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 maart 2019.

Bij koninklijk besluit van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018206023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken sluiten, - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken: o in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel van de heer d'Hoop de Synghem R., met ingang van 11 februari 2019; o in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant van de heer De Baets G., met ingang van 4 maart 2019. - is de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant van mevr. Collet C., vernieuwd voor een termijn met ingang van 18 februari 2019 en eindigend op 31 juli 2020 `s avonds.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018206475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, is de benoeming van mevr.

Jacob C., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 24 februari 2019.

Bij koninklijke besluiten van 21 december 2018, - is de aanwijzing van mevr. De Lausnay A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 maart 2019. - is de benoeming van mevr. Baudoux L., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 23 februari 2019. - is de benoeming van mevr. Remacle J., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn met ingang van 23 februari 2019 en eindigend op 30 november 2022 's avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^