Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind type wet prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010552 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 01/02/2019 numac 2015201940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding bij overmacht type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2018015331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Subito 10 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2018015585 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2018015586 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures" type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2018015706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Eerste hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 december 2018 wordt de heer Guido SCHELLEKENS op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie bij de lokale politie van de politiezone ANTWE Hij wordt gerechtigd de graad van eerste hoofdcommissaris van politie te dragen, gevolgd door de wo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2018015715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Eerste hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 december 2018 wordt de heer Erwin DE JONGHE op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie bij de lokale politie van de politiezone BRUGGE Hij wordt gerechtigd de graad van eerste hoofdcommissaris van politie te dragen, gevolgd door de wo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2018015716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Eerste hoofdcommissaris van politie - korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 december 2018 wordt de heer Jean-Pierre COUDENYS op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat va Hij wordt gerechtigd de graad van eerste hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van(...) type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2018206419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2018206479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2018 Koninklijk besluit van 17 januari 2019. ORDE VAN LEOPOLD II Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : De heren : PARYS Tom, adviseur bij het Departement VANROBAEYS Anja, griffier bij de Nationale Arbeidsraad. Worden bevorderd tot de gra type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2018206478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2018 Koninklijk besluit van 17 januari 2019. LEOPOLDSORDE Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer : CHIGOHO KALIMO Stany, attaché bij het Departement. Hij Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : De heren : ACKAERT Stijn, attaché(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2018206480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2018 Koninklijk besluit van 17 januari 2019. KROONORDE Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : Mevrouw : BLOEMEN Dominique, adviseur bij het Departement. Wordt beno Mevrouw : COLMAN Kristien, attaché bij het Departement. Worden bevorderd tot de graad van Rid(...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010356 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten, "Subito 1 euro", "Subito 3 euro" en "Subito 5 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 53 van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorsch - van de verkoop van de biljetten "Subito 1 euro" die behoren tot spelnummer 0355, van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010357 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Winter Millions » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nation - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 0801 op 3 februari 2019 valt; - van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010359 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Winter Fun » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale L - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 0835 op 3 februari 2019 valt; - van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010358 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Winter Magic » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 0535 op 3 februari 2019 valt; - van(...) type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010450 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de innovatieve financieringsinstrumenten bedoeld in artikel 6, § 2, eerste lid, 5° van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type koninklijk besluit prom. 21/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010507 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervanger van de regeringscommissaris van Defensie bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 11/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010547 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010548 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010543 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 december 2018, wordt de heer Frank DE GREVE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 20 januari 2019, wordt Mevr. Katty LAUVAU, Griffier bij de Raad van State, gemachtigd om, met ingang van 1 januari 2019, een functie bij het Secretariaat-generaal van de « Associatio type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010602 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Opppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018 wordt de heer Leo D'AES ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Servië en in Montenegro, met standplaats te Belgrado en toege Met ingang van 1 november 2018 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt. Vanaf dezelfde datum(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010639 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, is de heer Liégeois Y., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben ber Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, dat in werki(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010640 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019, dat in werking treedt vanaf heden, is mevr. Paridaens Y., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van rechter in de Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2019, - is aan de heer Gielen X., op zijn verzoek, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010643 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Cauwenberghe M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Deinze Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 30(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 januari 2019, is de heer Smeets P., ererechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij za type koninklijk besluit prom. 06/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010655 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans en de opstelling van statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019040018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010587 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Einde ter beschikkingstelling Z.M. Koning Filip Bij ministerieel besluit van 2 juli 2018 wordt, op datum van 31 juli 2018 middernacht, een einde gesteld aan de functie van Adviseur van Zijne Majesteit Koning Filip, u Bij ministerieel besluit van 6 juli 2018 wordt een einde gesteld aan de ter beschikkingstelling(...) type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010664 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 26/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010672 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van een lid en tot benoeming van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest type ministerieel besluit prom. 28/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010680 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 23/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010683 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019200343 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200344 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 november 2018 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 7 juli 2015 gewijzigd waarbij de "SA Hainaut Transport & Trading" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvals Bij ministerieel besluit van 8 november 2018 wordt de heer Eric Derycke vanaf 8 november 2018 v(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010641 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidshof te Bergen Bij beschikking van 12 december 2018 van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Bergen is de aanwijzing van de heer Vlieghe X., raadsheer in het arbeidshof te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen Bij beschikking van 7 december 2018 van de voorzitter(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/07/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010225 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/07/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010257 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap naar Agentschap Plantentuin Meise voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biology type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CBB2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010525 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap door vergunde zorgaanbieders

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012 tot vastlegging van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van de externe carrière van "Wallonie-Bruxelles International"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010634 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het schoorderswerk, de technische controle van voertuigen of samenstel van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010646 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vier betrekkingen van directeur-diensthoofd bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Iriscare). - Oproep tot kandidaatstel(...) Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019010671 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 3, § 3quater, vierde lid, en 32, § 7, vierde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019030010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019030077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", wat betreft de samenstelling van de bestuurscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019200342 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2014 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire ambtenaren van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019200352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden en tot benoeming van voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019200384 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden bij de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019200402 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen en van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2018 tot toekenning van een mogelijkheid tot kosteloosstelling voor het af- en vervoeren van wilde zwijnen, afgeschoten in het kader van de bestrijding van de uitbreiding van Afrikaanse varkenspest, naar het inzamelingscentrum

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010644 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1104:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination o(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019030116 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten hee Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 december 2018. Deze zaak is ingesc(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, Codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 29 januari 2019 is het laboratorium SGS Belgium n.v., vestiging Gembloux-Les Isnes, rue Phocas Lejeune 4, Parc Crealys te 5032 GEMBLOU Groep: 2 Methode: ECO.F/M-As/001 ECO/AV/As/001 Gebaseerd op: NBN T96-102 Verrichting en(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond Nr. 0467.325.808 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L' EDUCATION ET DE LA FORMATION A L' ETRAN(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond Nr. 0408.619.428 LE BLE QUI LEVE Op 18/01/2019 werd het ondernemingsnummer 0408.619.428 a(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200411 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken ondersteuning van het federaal aankoopbeleid (niveau A3) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19029 Solliciteren kan tot 18/02/2019 via www.selor.be D(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet inzake het paramedisch beroep van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer Gelet op de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Gr Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1(...)

bijakte

type bijakte prom. 18/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2019030101 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule M/18bis op de overeenkomst 2018-2019 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen

erratum

type erratum prom. 29/11/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019040132 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de administratieve en geldelijke situatie van de personeelsleden van de federale overheidsdiensten, federale instellingen van openbaar nut en openbare instellingen van sociale zekerheid die worden overgeheveld naar de Diensten van het Verenigd College of de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Software Testers (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19008 Solliciteren kan tot 18/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200405 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Laboranten- communicatiesystemen en sensoren (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19009 Solliciteren kan tot 18/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

document

type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200407 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Opleidingen en Evaluaties (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG18254 Deze selectie werd afgesloten op 21/01/2019. type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200414 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Veiligheid Luchtverkeer (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19031 Solliciteren kan tot 22/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010084 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2530 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoemingen plaats op 26 dec In de graad van kolonel militair administrateur, luitenant-kolonels militair administrateur P. Van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010092 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2532 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen p In de graad van kolonel van het vliegwezen, luitenant-kolonel van het vliegwezen R. Koninckx. In(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010093 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2533 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volge In de graad van kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, luitenant-kolonels van het vliegwezen (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010099 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2535 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoeming plaats op 26 de In de graad van geneesheer-kolonel, geneesheer-luitenant-kolonel B. Meeusen. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010098 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2534 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoeming In de graad van kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, luitenant-kolonel van het vliegwezen s(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019010103 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2536 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "medische steun" de volgende benoeming plaats op 26 decembe In de graad van kolonel militair administrateur, luitenant-kolonel militair administrateur J. de Va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019030036 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2572 van 6 december 2018, hebben de volgende benoemingen plaats op 28 december 2018: In de graad van reserve-luitenant-ko In de graad van reserve-luitenant-kolonel in het korps van de pantsertroepen, reserve-majoor R. Van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019030035 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2571 van 6 december 2018: In het medisch technisch korps heeft de volgende benoeming plaats op 28 december 2018: I type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019040024 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2537 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van marinewapensystemen" de volgende benoeming In de graad van kapitein-ter-zee stafbrevethouder, fregatkapitein stafbrevethouder S. Boddin In (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019030064 bron brussels hoofdstedelijk parlement Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor een vacant mandaat Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstede De opdracht van de Commissie bestaat erin de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de adviezen te vers(...)

document

type document prom. 20/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010262 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere als organisme voor verpakkingsafval type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019040146 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag Tijdens zijn vergadering van 20 december 2018 heeft het Verenigd College mevrouw Tania Dekens in de Nederlandse taalrol, in het tweetalige kader, aangestel(...) Tijdens zijn vergadering van 20 december 2018 heeft het Verenigd College mevrouw Anne Ottevaere in (...) type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200278 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ongevallen dossierbeheerders (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19015 Solliciteren kan tot 18/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200365 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders voor het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: MNG18101 Deze selectie werd afgesloten op 24/(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...) type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200400 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders informatieveiligheid (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken - Cel interne controle en informatieveiligheid. - Selectienummer: ANG19016 Solliciteren kan tot 18/02/2019 via htt(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200406 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19025 Solliciteren kan tot 18/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200408 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Accreditation Officer (niveau A2 voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18275 Deze selectie werd afgesloten op 08/01/2019. Er zijn 3 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200409 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Accreditation Officers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18268 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2019. Er zijn 6 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 01/02/2019 numac 2019200412 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderzoekers (niveau A1) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: ANE18004 Deze selectie werd afgesloten op 21/11/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1(...)
^