Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 november 2018

Notariaat Federale Overheidsdienst Justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Célis B., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van not Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 7 nov(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018205956
pub.
30/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Federale Overheidsdienst Justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018010927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een "sociaal sectoraal pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018011125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018030855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de harmonisering van de loonschalen en de concordantie van de functies van toepassing op de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018201156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018201420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en tot het in overeenstemming brengen van diverse besluiten met de overdracht van bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018200879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van langdurige ziekte en/of arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018200884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Célis B., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Wezembeek-Oppem.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 10/09/2020 numac 2020015448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is mevr. Croes C., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Herent, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Wezembeek-Oppem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^