Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 april 2017

Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Berlengé, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 21(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017201914
pub.
05/04/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009772 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen en van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de verpleegdagprijs van een eenheid voor de behandeling van zware brandwonden type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015007281 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015003402 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Berlengé, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Zottegem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Proximus, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016203362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot omkadering van de commercialisering van bepaalde financiële derivaten bij consumenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2014, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de historiek van de foto's en de historiek van de elektronische beelden van de handtekeningen, bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden opgenomen en bijgehouden in het centraal bestand van de identiteitskaarten en in het centraal bestand van de vreemdelingenkaarten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger en ten laatste op 6 mei 2017, is aan Mevr. Van den Moortel, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Overijse.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 maart 2017, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Kindermans, J., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Edegem, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Edegem. - is Mevr. Colaers, I., licentiaat in de rechten, kandidaat- notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Limburg.

De standplaats is gevestigd te Houthalen-Helchteren. - is de heer De Cock, P.-J., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Overijse, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Overijse. - is de heer Berlengé, K., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris in het gerechtelijk arrondissement Zottegem, benoemd tot notaris ter standplaats Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Zottegem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^