Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juni 2016

Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 april 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jamart M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Kapellen. Het i Bij koninklijke besluiten van 16 oktober 2015: -dat in werking treedt op de datum van de eed(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016203002
pub.
06/06/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 04/05/2015 numac 2015014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a)de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de vaststelling van de opzegtermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; b)de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014 betreffende de vaststelling van de opzegtermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jamart M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Kapellen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 16 oktober 2015: -dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Goedertier E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zottegem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 2 juli 2016, is aan de heer Bouquelle S., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Doornik (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van sommige bepalingen type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015204482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014 betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2016 's avonds, is aan de heer Prévinaire G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Herstal.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016003040 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot aanvulling van zijn bijlage 2 type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016024016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 20/01/2016 numac 2015011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 22/01/2016 numac 2015206060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsregels aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » en « Joker+ » sluiten, dat in werking treedt op 29 juni 2016, is aan de heer Gielen L., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Edegem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2016, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen te twee maanden ter rekenen vanaf heden : - is Mevr. Sibiet A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Kapellen. - is de heer De Wilde P., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Zottegem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

^