Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juni 2014

Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013 wordt de heer Joannes Brusseleers, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2014, eervo De heer Joannes Brusseleers, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2014, zijn aanspraken op(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024145
pub.
11/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013024373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013003272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013009439 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013205839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013018430 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2011 tot benoeming van de effectieve leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 sluiten wordt de heer Joannes Brusseleers, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2014, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De heer Joannes Brusseleers, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2014, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014011144 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014015053 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 16 oktober 2013 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie sluiten wordt mevrouw Myriam Jennes, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2014, eervol ontslag uit haar ambt verleend.

Mevrouw Myriam Jennes, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2014, haar aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

^