Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 augustus 2014

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Erkenning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, wordt de vereniging zonder winstoogmerk "A.S.J. Namur" met zetel te 5000 Namu Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009402
pub.
21/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Erkenning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014014338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014018206 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "I Love", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene voorwaarden van promotionele acties welke verbonden zijn aan openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en de mogelijkheid bieden om loten in natura te winnen welke worden toegekend door middel van trekkingen type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003286 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen sluiten, wordt de vereniging zonder winstoogmerk "A.S.J. Namur" met zetel te 5000 Namur, rue armée Grouchy 20B, erkend als vereniging die de verzoekers kan bijstaan voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders voor de periode van 6 jaar met ingang van 18 maart 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^