Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2014
gepubliceerd op 17 juli 2014

Koninklijk besluit tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000568
pub.
17/07/2014
prom.
10/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/10/2014000568/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 12, eerste en tweede lid, 13 en 224, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming sluiten tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de provinciegouverneurs en van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, gegeven op 7 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 februari 2014;

Gelet op het akkoord van de Minister voor Begroting, gegeven op 25 maart 2014;

Gelet op het protocol nr. 2014/10 van 24 april 2014 van het Sectorcomité V Binnenlandse zaken;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 2014/11 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, gesloten op 23 mei 2014;

Gelet op het advies 55.960/2 van de Raad van State, gegeven op 29 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, en op het advies van in de Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, verstaat men onder : 1° de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten : de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten betreffende de civiele veiligheid;2° het koninklijk besluit van 10 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten : het koninklijk besluit van 10 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen;3° de operationele eenheden : de operationele eenheden van de civiele bescherming;4° de Dir-CP-Ops : de directeur van de operationele commandopost operaties bedoeld in het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen.5° fase : de gemeentelijke, provinciale en federale fase voorzien in artikel 7 van het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen;6° zone : de hulpverleningszone, vermeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Art. 2.Dit besluit is niet van toepassing op de opdrachten van de dringende geneeskundige hulpverlening en van de brandpreventie.

Dit besluit doet geen afbreuk aan de opdrachten en de taken die aan zones en operationele eenheden worden toevertrouwd door of in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen.

De nood- en interventieplannen en de beslissingen genomen in een gemeentelijke, provinciale of federale fase kunnen aan zones en aan operationele eenheden taken geven die niet voorzien worden in dit besluit en zijn bijlage. HOOFDSTUK II. - Opdrachten en taken van de zones

Art. 3.Onverminderd het koninklijk besluit van 10 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, voeren de zones de opdrachten zoals bepaald in kolom 1 van de bijlage van onderhavig besluit, uit in functie van de in de zone bestaande risico's.

Als de uitvoering van deze opdrachten middelen vereist waarover de zone niet beschikt, doet zij via het 112-centrum beroep op een andere zone en of op de operationele eenheden. Zij kan ook beroep doen op een buitenlandse dienst overeenkomstig een volgens artikel 22 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten gesloten grensoverschrijdende samenwerkingsverband. HOOFDSTUK III. - Opdrachten en taken van de operationele eenheden

Art. 4.Naast de bij artikel 3 bepaalde ondersteunings- en versterkingsopdrachten, voeren de operationele eenheden de opdrachten en de taken van gespecialiseerde technische ondersteuning, vermeld in kolom 2 van de bijlage van dit besluit, uit.

De adequate middelen voor de uitvoering van deze opdrachten en taken worden automatisch en onmiddellijk uitgestuurd in de gevallen en volgens de modaliteiten voorzien en bepaald in de nood- en interventieplannen, in de monodisciplinaire plannen of in de voorafgaande interventieplannen.

In de andere gevallen worden de adequate middelen onmiddellijk uitgestuurd. Na overleg tussen de verantwoordelijke officier van de operationele eenheid en de leider van de operaties of, in geval van multidisciplinaire operationele coördinatie, de Dir-CP-Ops, kunnen deze middelen afgezegd worden.

De operationele eenheden voeren ook de opdrachten bepaald in punt 5 van de bijlage van dit besluit uit. HOOFDSTUK IV. - Samenwerkingsovereenkomsten

Art. 5.De samenwerkingsovereenkomsten tussen de zone en de operationele eenheden bedoeld in artikel 12 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten, in artikel 8, § 1, vierde lid van het koninklijk besluit van 10 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten en ten uitvoering van artikel 3, tweede lid van dit besluit bepalen het niveau van dienstverlening, de oproepmodaliteiten en de in te zetten middelen in functie van de risicoanalyse van de zone en de gespecialiseerde middelen waarover ze beschikt.

Behalve als de samenwerkingsovereenkomst het uitdrukkelijk regelt, met name op basis van de risicoanalyse, kunnen de zones deze middelen inzake gespecialiseerde technische ondersteuning omschreven in kolom 2 van de bijlage van dit besluit, niet aanschaffen.

Deze overeenkomsten regelen tevens de modaliteiten volgens dewelke een operationele eenheid deelneemt aan de uitvoering van bepaalde dringende opdrachten van een zone, bepaald in kolom 1 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten door te fungeren als post van de zone. HOOFDSTUK V. - Hulpverleningsoperaties

Art. 6.De directie operaties van de Algemene Directie Civiele veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken coördineert, in voorkomend geval met het Crisis- en coördinatiecentrum van de Regering en het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, de technische en operationele voorbereiding van sommige bovenzonale gespecialiseerde opdrachten van de zone en van de operationele eenheden bepaald in punt 6 van de bijlage van dit besluit.

De technische en operationele voorbereiding van deze opdrachten heeft als doel dat de intervenanten over de nodige gespecialiseerde opleiding, training en procedures beschikken.

De technische en operationele voorbereiding omvat ook de organisatie, op het gepaste niveau, van een interventiepermanentie, de inventaris van het gespecialiseerd materiaal waarover deze operationele diensten beschikken voor de uitvoering van deze opdrachten, en het opvolgen van het onderhoud van dit materieel.

Indien nodig worden er overeenkomsten gesloten tussen de betrokken diensten en organisaties.

Art. 7.Er wordt een opvolgingscomité opgericht, dat als taak heeft hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken, een advies uit te brengen over iedere vraag betreffende de technische of operationele voorbereiding van sommige bovenzonale gespecialiseerde opdrachten van de zone en van de operationele eenheden.

Het opvolgingscomité bestaat uit : 1° een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de operationele eenheden die aangewezen zijn door de Directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele veiligheid;2° een vertegenwoordiger van de Brandweervereniging Vlaanderen en een vertegenwoordiger van de Fédération Royale des Corps de Sapeurs Pompiers de Belgique, die aangewezen zijn door hun voorzitter;3° de Directeur-generaal van het Crisiscentrum of zijn afgevaardigde;4° de directeur van de directie operaties van de Algemene Directie civiele veiligheid of zijn afgevaardigde;5° de directeur-generaal van de Algemene Directie civiele veiligheid of zijn afgevaardigde, die het comité voorzit. De leden van het opvolgingscomité oefenen hun mandaat gratis uit.

Art. 8.In geval van een gezamenlijke interventie van brandweer- en reddingsposten uit meerdere zones, of van een brandweer- en reddingspost van één of meerdere zones en een operationele eenheid van de civiele bescherming, wordt de leiding van de operaties toevertrouwd aan de officier met de hoogste graad van de zone op wiens grondgebied de interventie plaatsvindt, die bekleed is met de graad van kapitein of een hogere graad en die aanwezig is op de plaats van de interventie, ongeacht de graad van het personeel van de andere zones en van de operationele eenheden van de civiele bescherming.

Officieren die in de hoedanigheid van adviseur of van verbindingsofficier van een andere zone of van een operationele eenheid op de interventieplaats aanwezig zijn, voeren geen hiërarchische leiding uit in de hulpverleningsoperaties. HOOFDSTUK VI. - Wijzigings-, opheffings- en slotbepalingen

Art. 9.De in artikel 8 bepaalde eis om bekleed te zijn met de graad van kapitein of een hogere graad, treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 10.Artikel 15, § 2, van het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen wordt vervangen als volgt : « § 2. De functie van Dir-CP-Ops wordt waargenomen door de officier met de hoogste graad van de hulpverleningszone op wiens grondgebied de interventie plaatsvindt en die aanwezig is op de plaats van de interventie, die houder is van het brevet van OFF 3 door Ons bepaald en die beschikt over een bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops, uitgereikt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald door de Minister van Binnenlandse zaken, ongeacht de graad van het aanwezig personeel van de andere hulpverleningszones en van de operationele eenheden van de civiele bescherming.

De bevoegde overheid kan, voor het vervullen van de functie van Dir-CP-Ops, een andere officier van de hulpverleningszone of een officier van een andere hulpverleningszone of van een operationele eenheid van de civiele bescherming, die meer ervaring heeft met het beheer van bepaalde noodsituaties en die beschikt over een bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops, of de leidinggevende van een andere discipline, die meer bij de noodsituatie betrokken is, aanduiden. »

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt een artikel 32/1 ingevoerd, luidend als volgt : «

Art. 32/1.De in artikel 15, § 2, bepaalde eisen om houder te zijn van het brevet van OFF 3 door Ons bepaald en om over een bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops te beschikken, treden in werking op 1 januari 2017. »

Art. 12.Het koninklijk besluit van 7 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming sluiten tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit en de artikelen 12 en 13 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten treden in werking op 1 januari 2015.

In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit, voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003270 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 type wet prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 sluiten, in werking op de datum bepaald door de raad waarop de brandweerdienst in de zone geïntegreerd wordt, en ten laatste op 1 januari 2016.

In afwijking van artikel 12 blijft het koninklijk besluit van 7 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming sluiten tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming van kracht voor de prezones bedoeld in het tweede lid tot de door de raad bepaalde datum bedoeld in het tweede lid.

Art. 14.De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage Opdrachten en taken inzake civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele bescherming

Typologie van incidenten die aanleiding geven tot algemene opdrachten van civiele veiligheid

Opdrachten en taken van de hulpverleningszones met, indien nodig, steun van andere hulpverleningszones en van de operationele eenheden

Specifieke gespecialiseerde technische ondersteuningsmiddelen van de operationele eenheden

Kolom 1

Kolom 2

1. Bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen

? Melding branddetectie, brandgeur, controle van goede blussing, controle rookontwikkeling

Controle

-

? Brand in een gebouw van elk type, industrie, explosie, hoogspanningscabine of -installatie ? Brand in een tunnel, ondergrond-se parking, metro- of treinstation

Blussing, redding, bescherming en controle

Waterbevoorrading over meer dan 2 500 meter, watertank met meer dan 20 000 liter inhoud.Inzet van het bluskanon met capaciteit van meer dan 20 000 liter per minuut ("superkanon") en van het systeem "Turbojet"

? Band van alle types voertuigen, behalve ADR ? Brand van containers, vuilnisbakken, schoorsteenbrand

Blussing, redding, bescherming en controle

-

? Brand van bossen, heide, berm, gras, talud

Blussing, redding, bescherming en controle

Organisatie en leveren van logistieke steun aan de luchtsteun, watertank met meer dan 20 000 liter inhoud. Ophalen en inzet van brandvertragende producten Inzet van zware bouwwerktuigen

? Brand van koolwaterstoffen en chemische producten

Blussing, redding, bescherming en controle Detectie/analyse/meting/ monsterneming/Identificatie

Waterbevoorrading over meer dan 2 500 meter, watertank met meer dan 20 000 liter inhoud. Inzet van het bluskanon met capaciteit van meer dan 20 000 liter per minuut ("superkanon") en van het systeem "Turbojet"

2. Bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen

? Geurhinder, klein vreemd voorwerp op openbare weg, verkenning in het kader van een milieuvervuiling of -hinder, bestrijding, aardgas- of LPG-geur

Verkenning, identificatie, beveiliging

-

? Explosiegevaar

Basis detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie Beveiliging

Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo) Inzet "Turbojet"

? Ongeval gevaarlijke chemische stoffen

Basis detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie Operationeel personeel drager van VPS (Vapour Protection Suit) Stabilisatie, afdichting, Technische assistentie bij overheveling en reiniging Ontsmetting operationeel personeel

Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo) Gespecialiseerde overheveling (vacuüm) en neutralisatie Bijstand aan BELINTRA expert Inzet "TurboJet" Ontsmetting van de bevolking en de voertuigen

? Ongeval gevaarlijke biologische, radiologische of nucleaire stoffen

Basis detectie/analyse/metingen/ /identificatie die noodzakelijk zijn om maatregelen te nemen voor de bescherming van het operationeel personeel

Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo) Ontsmetting van de bevolking, van het operationeel personeel en van de voertuigen Deelneming aan de meetcel ("CELMES")

? Breuk aan pijpleidingen met koolwaterstoffen en andere gasvormige producten en vloeibare koolwaterstoffen met risico op brand/explosie

Basis detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie Blussing, beveiliging

Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo) Inzet "Turbojet" Logistieke steun aan depollutie

? Aardgas- of Lpg-lek

Detectie/analyse/metingen/monster-neming/identificatie

-

? Vervuiling door koolwaterstoffen op de openbare weg zodat de vrije doorgang verhinderd wordt

Neutralisatie, verzameling, reiniging en verwijdering

-

? Vervuiling van binnenwateren

Indamming

Neutralisatie en verwijdering, inzetten van gespecialiseerde middelen voor depollutie. ? Vervuiling zeehaven

-

Indamming, neutralisatie en verwijdering. Opzetten van gespecialiseerde middelen voor de depollutie.

3. Redding van en bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en bescherming van hun goederen

? Persoon in een gebouw vast (dringend), klein dier in nood (dringend), valgevaar voorwerp op openbare plaats, gevaarlijk dier

Openen van deuren, redding, interventie

-

? Wespennest, andere gevaarlijke insecten

Dringende verdelging

-

? Groot dier in nood (dringend), in water

Redding

-

? Openbare weg versperd of zwaar vervuild

Dringende reiniging of dringende vrijmaking, verwijdering, ophaling en schoonmaak, signalisatie

-

? Storm, windhoos

Redding van mensen en dringende bescherming goederen, dringend stutten en dakafdekking

-

? Overstromingen

Redding en evacuatie met boot, dringende pompwerkzaamheden, verdeling en plaatsen van zandzakken en andere beschermingsmiddelen, verdeling van voedingsmiddelen (geen levering) en van drinkwater

Afdichting en versterking van dijken, plaatsen van artificiële dijken, pompen met een capaciteit van meer dan 10 000 liter Bij het overlopen van waterlopen : evacuatie van de bevolking, verdeling van levensmiddelen, gespecialiseerde redding (Flood rescue)

? Persoon bekneld in machine, opgesloten in lift, elektrocutie persoon, CO-vergiftiging, persoon te water of persoon die dreigt in het water te springen

Ontzetting, Redding, duikers

-

? Persoon in moeilijkheden (die vastzit) tijdens speleo

-

Activering Speleohulp en de voor deze interventie noodzakelijk logistieke steun

? Bommelding en terroristische dreiging

Stand-by

Terroristische dreiging CBRN, verdacht pakket CBRN :detectie/analyse/metingen/ Monsterneming/identificatie*

Persoon onder brokstukken

USAR (Urban Search and Rescue : zoeking, redding en ontzetting van slachtoffers, stutten)

Organisatie van USAR-teams van het niveau `Medium' en `heavy', volgens INSARAG classificatie.Inzet van zware bouwwerktuigen

? Persoon bekneld onder trein, tram of metro

ontzetting

-

? Redding op hoogte, persoon die dreigt van een hoogte te vallen of te springen

Redding, beveiliging, GRIMP-team (Groep voor Redding en Interventie in Moeilijke Plaatsen)

-

? Instortings- of valgevaar van gebouw

Beveiliging, stutten

Inzet van zware bouwwerktuigen

? Verkeersongeval (wagen, bus, vrachtwagen)

Ontzetting, signalisatie-afbakening, reiniging wegdek, verwijdering van de lading

-

? Ongeval met ADR-transport op weg (ADR : zoals bedoeld in het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en zijn bijlagen, ondertekend op 30 september 1957 te Genève en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960

Basis detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie Blussing, ontzetting, stabilisatie, afdichting, gewone overheveling, reiniging Pompen, verwijdering, transport, Ontsmetting operationeel personeel

Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo) Overheveling met vonkvrij materieel Gespecialiseerde overheveling (vacuüm), verwijdering en neutralisatie Bijstand aan BELINTRA expert Inzet "TurboJet"

? Ongeval RID-transport op spoor

Basis detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie Blussing, ontzetting Stabilisatie, afdichting, gewone overheveling, reiniging Ontsmetting operationeel personeel

Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo) Pompen en overpompen met vonkvrij materieel, gespecialiseerde overheveling (vacuüm), verwijdering, neutralisatie Bijstand aan BELINTRA expert Inzet "TurboJet" Ontsmetting van de bevolking en van het operationeel personeel

? Ongeval met een reizigerstrein, tram of metro

Ontzetting, redding

Zware ontzetting

? Ongeval of vliegtuig in nood

Basis detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie Blussing, ontzetting, redding, controle, schuimproductie

Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo)

? Scheepvaartongeval of boot in nood

Redding, duikers

Preventief plaatsen van oliedam, verpompen brandstof, stabiliseren

? Scheepvaartongeval met gevaarlijke stoffen

Basis detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie Redding, duikers Beveiliging, controle Indamming, neutralisatie en ophaling

Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo) Bijstand aan expert BELINTRA

4. Logistieke ondersteuning

? Bijstand aan dringend geneeskundig vervoer

Dringende bijstand ziekenwagen met mankracht of met ladderwagen of elevator

-

? Beleids- en operationele coördinatie in geval van grootschalige operaties of bij afkondiging van een fase

Opzetten van een coördinatie- en CP - OPS infrastructuur bij afkondiging gemeentelijke fase of van een gemeentelijk noodplan hervullen van persluchtflessen, steun met verlichting, elektriciteit en telecommunicatie

Opzetten van een coördinatie- en CP - OPS infrastructuur bij afkondiging van een provinciale of federale fase of van een provinciaal of federaal nood- en interventieplan

? Incident op een plaats bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, die een interventie van een hulpdienst veroorzaakt. Signalisatie-afbakening

-

? Tekort aan drinkbaar water

Verdeling van drinkbaar water aan de bevolking

Aanmaken van drinkwaterzakjes, levering van drinkbaar water aan zorginstellingen, vullen van watertoren


5. Andere specifieke opdrachten van de operationele eenheden

Alarmering van de bevolking via de sirenes - op bevel van de bevoegde autoriteiten

Verdeling van voedsel (geen bereiding van de maaltijden) in de penitentiaire instellingen op vraag van de FOD Justitie

Beheer van nationale voorraad van de bij de operationele eenheden gestockeerde jodiumtabletten;beheer van nationale voorraad zandzakken, beheer van nationaal voorraad en leveren van blusschuim

Vervuiling op zee : indamming en neutralisatie

Biologische incidenten (epizöotie) : In het kader van de noodplanning, vervoer van dode dieren, ontsmetting

Activering van bilaterale, Europese of internationale hulp : Bilaterale, Europese en internationale contacten, en beheer van Host Nation support

Opdrachten in het buitenland in het bilaterale, Europese en internationale kader bij overstromingen, aardbevingen, CBRN incident : organisatie, coördinatie en uitvoering van de interventie (ploeg voor behoefte-evaluatie, coördinatie, expertise, logistieke ondersteuning, transport).

Technische ondersteuning op vraag van de politie of de gerechtelijke autoriteiten : vermiste personen in natuurlijke gebieden : zoekactie (inbegrepen activering hondenteams en duikersteams), opsporing van menselijke indiciën en resten (opgravingen), opsporingen onderwater, detectie/analyse/metingen/monsterneming/identificatie, ophaling en transport van illegale en verdachte pakjes (behalve wapens en explosieven), signalisatie-afbakening (signalisatievoertuig).

Diverse opdrachten inzake logistieke steun en vervoer buiten noodplanning in het kader van de bescherming van de bevolking in België, op bevel van de Minister van Binnenlandse Zaken.


6. Gespecialiseerde bovenzonale opdrachten van de hulpverleningszones en van de operationele eenheden

Expert Adviseur in Gevaarlijke Stoffen (AGS)

Interventie met gespecialiseerd materiaal bij treinongeval, brand aan boord van schepen, of ongeval betreffende infrastructuren van onderneming voor energiedistributie

Ploeg Dica-Dir volgens Ministerieel Besluit van 21 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa-DIR) sluiten betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICa-DIR) en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa-DIR)

Reddingshonden volgens het koninklijk Besluit van 11 oktober 2002 tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken inzake civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood - en interventieplannen. FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^