Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 november 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013 is de heer Rogiest, Ch., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arb Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013206125
pub.
07/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor "Podiumkunsten" type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013022580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, b) en k), 15 en 21, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013202813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2005 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013024429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2013 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013203423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de functieclassificatie sluiten is de heer Rogiest, Ch., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbanken te Dendermonde en te Oudenaarde.

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013014639 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013024400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing voor de Federale Staat van leden van het Comité REACH opgericht krachtens artikel 3, § 3, van het samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen , en van de Bevoegde Instantie bedoeld in artikel 5 van hetzelfde samenwerkingsakkoord type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014373 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van Verordening nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerlucht-vaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, is de heer De Wolf, P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel en tevens aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2013 : - is Mevr. Wynands, L., toegevoegd substituut-procureur des Konings voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel; - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : - de heer Hourdiaux, F.; - Mevr. Leonard, J., substituut-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Zij zijn gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Bergen en te Doornik; - is Mevr. Wijnant, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, benoemd tot vrederechter van het kanton Ronse; - is de heer Andrien, P., toegevoegd substituut-procureur des Konings voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, benoemd tot vrederechter van het kanton Boussu; - is de heer Culem, Ph., vrederechter van het eerste kanton Charleroi, benoemd tot vrederechter van het eerste kanton Bergen; - is Mevr. Vercraeye, K., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Brussel; - is de heer De Wilder, L., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Vilvoorde; - is Mevr. Druart, G., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in vredegerecht van het eerste kanton Charleroi.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^