Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 juli 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200713
pub.
25/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden (Overeenkomst geregistreerd op 20 maart 2012 onder het nummer 108947/CO/202.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven. § 2. Voor toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "bedienden" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden (geregistreerd onder het nummer 64132/CO/202.01 - koninklijk besluit van 7 september 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003012685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden sluiten - Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2003) wordt vervangen als volgt : "De werkgevers kennen een tegemoetkoming toe van 0,15 EUR per km tot maximum 20 km heen- en terugreis voor de bedienden die hun verplaatsingen van de woonst naar het werk maken per fiets." HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 4.Zij mag slechts worden opgezegd door een van de ondertekenende partijen en zulks mits een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven en aan de ondertekenende organisaties van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013200709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013012045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^