Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 12 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012045
pub.
12/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 13 februari 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/02/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 13 februari 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/02/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bediende uit de voedingsnijverheid Collectieve arbeids overeenkomst van 13 februari 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/02/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten (Overeenkomst geregistreerd op 20 maart 2012 onder het nummer 108949/CO/220) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de voedingsnijverheid. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Bijdrage van de werkgever

Art. 2.De bijdrage van de werkgever in de verplaatsingskosten van de bedienden wordt als volgt vastgesteld : a) Vervoer per spoorwegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) : De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs wordt berekend op basis van de treinkaarttarieven van de NMBS.De bijdrage bedraagt gemiddeld 75 pct. van het treinkaarttarief.

Deze tabel is in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen.

Dit barema zal jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven. b) Gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer : Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 1 kilometer, berekend vanaf de vertrekhalte, vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : - wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, wordt de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs berekend op basis van treinkaarttarrieven van de NMBS. De bijdrage bedraagt gemiddeld 75 pct. van het treinkaarttarief. Deze tabel is in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen; - wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,8 pct. van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor een afstand van 7 km uit de tabel van bijlage 1 te overschrijden.

Deze barema's zullen jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven. c) Verplaatsingen met de fiets : § 1.Vanaf 1 februari 2012, is de fietsvergoeding gelijk aan het bedrag van de maandelijkse werkgeverstussenkomst voor de andere verplaatsingsmiddelen, verhoogd met 25 pct.. Het bedrag van de tussenkomst voor een afstand van 1 en 2 kilometers is een pro rata van het bedrag voor een afstand van 3 kilometers. § 2. Wanneer de bediende zich reeds voor 1 januari 2006 met de fiets naar het werk begaf en per effectief gepresteerde dag een bedrag van 0,15 EUR per kilometer voor de enkele afstand ontving, voor zover deze enkele afstand minstens 1 kilometer bedroeg, blijft dit systeem van toepassing indien het gunstiger is dan dat van § 1.

Paritaire commentaar Het bedrag van de fietsvergoeding zoals die verschuldigd is op basis van de regeling die in werking trad op 1 februari 2006, wordt weergegeven in onderstaande tabel, die geldt vanaf 1 februari 2012.

Deze bedragen werden berekend op basis van de tabel opgenomen in bijlage 2 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst. Deze bedragen worden aangepast telkens wanneer deze tabel wordt aangepast.

De werkgever moet met het oog op de fiscale en parafiscale vrijstelling van deze vergoeding de passende maatregelen nemen opdat hij met zekerheid zowel het aantal daadwerkelijke verplaatsingen per fiets als de van belasting en sociale zekerheidsbijdragen vrijgestelde vergoeding zou kunnen bepalen.

De vergoeding voorzien in dit punt c) is een fietsvergoeding en geen bromfietsvergoeding. Zij is ook niet van toepassing op de werknemers die zich te voet naar het werk begeven.

Nombre de KM/Aantal KM

Indemnité vélo/Fietsvergoeding

1

7,58

2

15,17

3

22,75

4

24,88

5

26,63

6

28,38

7

30,13

8

31,88

9

33,75

10

35,00

11

37,50

12

38,75

13

41,25

14

42,50

15

45,00

16

46,25

17

47,50

18

50,00

19

51,25

20

53,75


d) Andere verplaatsingsmiddelen : De tussenkomst van de werkgever wordt berekend op basis van het barema opgenomen in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat de afstand volgens de kortste weg tussen het vertrekpunt en de aankomstpunt minstens 1 kilometer bedraagt. Dit barema zal jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven. Deze aanpassing brengt het bedrag van de tussenkomst van de werkgever elk jaar op gemiddeld 60 pct. van de prijs voor de treinkaart van eenzelfde afstand.

In geval van carpooling, bedraagt de bijdrage van de werkgever voor de chauffeur evenveel als de tussenkomst voor vervoer per spoorwegen (zie tabel in bijlage 1).

Paritaire commentaar De werkgever moet met het oog op de toepassing van de regeling inzake carpooling beschikken over een verklaring van de werknemer-chauffeur welke werknemers met hem naar het werk komen. HOOFDSTUK III. - Tijdstip van terugbetaling

Art. 3.De terugbetaling van de vervoerskosten waarvan sprake in deze collectieve arbeidsovereenkomst moet minstens éénmaal per maand geschieden.

Art. 4.Onverminderd de bepalingen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst blijven de gunstigere toestanden inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerskosten op het vlak van de onderneming behouden.

Art. 5 De praktische modaliteiten tot uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden vastgelegd op het vlak van de onderneming. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 6.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de voedingsnijverheid betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de verplaatsingskosten voor de bedienden van de voedingsnijverheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 (Belgisch Staatsblad van 2 september 2011).

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2012 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één der partijen mits een opzegging van drie maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 1 van de collectieve arbeids overeenkomst van 13 februari 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/02/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten

(km)

Semaine/Week

Carte mensuelle/ Maandkaart

3 mois/3 maanden

Annuelle/Jaarlijks

Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance/Afstand

Carte train hebdomadaire/ Weektreinkaart

Carte train mensuelle/ Maandtreinkaart

Carte de train trimestrielle/ Trimestertreinkaart

Carte train annuelle/ Jaartreinkaart

Carte train mi-temps/ Halftijdse Treinkaart

Intervention hebdomadaire de l'employeur/ Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention mensuelle de l'employeur/ Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention trimestrielle de l'employeur/ Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention annuelle de l'employeur/ Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Intervention de l'employeur/ Bijdrage van de werkgever

1

5,70

19,00

54,00

192,00

Nb

2

6,40

21,20

60,00

213,00

-

3

7,00

23,40

65,00

233,00

8,00

4

7,60

25,50

71,00

253,00

8,60

5

8,10

27,00

76,00

271,00

9,30

6

8,80

29,00

82,00

291,00

9,90

7

9,30

31,00

87,00

311,00

10,60

8

9,70

32,50

91,00

324,00

11,00

9

10,30

34,50

96,00

344,00

11,70

10

10,90

36,00

102,00

363,00

12,40

11

11,50

38,50

107,00

383,00

13,10

12

12,10

40,00

113,00

401,00

13,70

13

12,60

42,00

117,00

420,00

14,30

14

13,00

43,50

122,00

435,00

14,,80

15

13,60

45,50

127,00

453,00

15,40

16

14,20

47,00

132,00

472,00

16,10

17

14,80

49,00

138,00

493,00

16,80

18

15,40

51,00

143,00

511,00

17,40

19

15,80

52,00

147,00

527,00

18,00

20

16,50

55,00

154,00

550,00

18,80

21

16,90

56,00

158,00

563,00

19,30

22

17,40

58,00

162,00

579,00

19,60

23

18,10

60,00

169,00

602,00

20,60

24

18,60

61,00

173,00

615,00

21,10

25

19,20

64,00

179,00

641,00

21,80

26

19,80

65,00

183,00

655,00

22,30

27

20,30

68,00

190,00

678,00

23,30

28

21,00

69,00

194,00

694,00

23,60

29

21,20

71,00

198,00

707,00

24,10

30

21,70

73,00

205,00

730,00

25,00

31-33

22,90

76,00

213,00

760,00

26,00

34-36

24,10

81,00

227,00

810,00

27,50

37-39

25,50

85,00

238,00

850,00

29,00

40-42

27,50

91,00

254,00

908,00

31,00

43-45

28,50

95,00

266,00

948,00

32,50

46-48

30,00

100,00

279,00

998,00

34,00

49-51

31,50

105,00

293,00

1048,00

36,00

52-54

32,50

108,00

302,00

1080,00

37,00

55-57

33,50

112,00

311,00

1111,00

37,50

58-60

34,50

116,00

323,00

1154,00

39,50

61-65

36,00

120,00

336,00

1200,00

41,00

66-70

37,50

125,00

350,00

1250,00

42,50

71-75

39,50

131,00

367,00

1311,00

45,00

76-80

41,50

137,00

384,00

1372,00

47,00

81-85

43,00

142,00

399,00

1423,00

48,00

86-90

44,50

148,00

415,00

1484,00

51,00

91-95

46,50

154,00

432,00

1542,00

52,00

96-100

47,50

159,00

446,00

1593,00

55,00

101-105

49,50

166,00

466,00

1664,00

57,00

106-110

51,00

171,00

480,00

1715,00

59,00

111-115

54,00

178,00

497,00

1776,00

61,00

116-120

55,00

184,00

515,00

1837,00

62,00

121-125

57,00

189,00

528,00

1886,00

64,00

126-130

58,00

195,00

545,00

1947,00

66,00

131-135

60,00

200,00

559,00

1998,00

68,00

136-140

62,00

206,00

576,00

2059,00

70,00

141-145

63,00

211,00

590,00

2109,00

72,00

146-150

66,00

220,00

615,00

2197,00

75,00

151-155

67,00

223,00

624,00

2229,00

-

156-160

69,00

229,00

641,00

2290,00

-

161-165

70,00

234,00

655,00

2341,00

-

166-170

72,00

240,00

673,00

2402,00

-

171-175

73,00

245,00

687,00

2452,00

-

176-180

75,00

251,00

704,00

2513,00

-

181-185

77,00

256,00

717,00

2562,00

-

186-190

79,00

263,00

737,00

2633,00

-

191-195

81,00

268,00

751,00

2684,00

-

196-200

83,00

274,00

768,00

2745,00

-


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 2 van de collectieve arbeids overeenkomst van 13 februari 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/02/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten

(km)

Semaine/Week

Carte mensuelle/ Maandkaart

3 mois/3 maanden

Annuelle/Jaarlijks

Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance/Afstand

Carte train hebdomadaire/ Weektreinkaart

Carte train mensuelle/ Maandtreinkaart

Carte de train trimestrielle/ Trimestertreinkaart

Carte train annuelle/ Jaartreinkaart

Carte train mi-temps/ Halftijdse Treinkaart

Intervention hebdomadaire de l'employeur/ Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention mensuelle de l'employeur/ Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention trimestrielle de l'employeur/ Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention annuelle de l'employeur/ Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Intervention de l'employeur/ Bijdrage van de werkgever

1

4,50

14,80

42,00

150,00

-

2

5,00

16,50

46,50

166,00

-

3

5,40

18,20

51,00

181,00

6,20

4

5,90

19,90

55,00

198,00

6,70

5

6,40

21,30

60,00

213,00

7,30

6

6,80

22,70

64,00

227,00

7,70

7

7,20

24,10

67,00

241,00

8,20

8

7,60

25,50

71,00

255,00

8,70

9

8,10

27,00

75,00

268,00

9,10

10

8,50

28,00

79,00

282,00

9,60

11

8,90

30,00

83,00

298,00

10,20

12

9,40

31,00

87,00

311,00

10,60

13

9,80

33,00

91,00

328,00

11,20

14

10,20

34,00

95,00

341,00

11,60

15

10,70

36,00

99,00

355,00

12,10

16

11,10

37,00

104,00

371,00

12,70

17

11,50

38,00

108,00

384,00

13,10

18

12,00

40,00

112,00

398,00

13,60

19

12,40

41,00

116,00

414,00

14,10

20

12,80

43,00

120,00

427,00

14,60

21

13,30

44,00

124,00

442,00

15,20

22

13,70

46,00

128,00

457,00

15,50

23

14,20

47,00

132,00

472,00

16,10

24

14,70

48,50

137,00

487,00

16,70

25

15,00

50,00

140,00

501,00

17,00

26

15,60

51,00

145,00

517,00

17,60

27

15,90

53,00

149,00

531,00

18,20

28

16,50

54,00

153,00

544,00

18,50

29

16,80

56,00

157,00

559,00

19,10

30

17,10

57,00

161,00

573,00

19,70

31-33

18,00

60,00

168,00

600,00

20,40

34-36

19,20

64,00

180,00

644,00

21,80

37-39

20,60

69,00

192,00

686,00

23,20

40-42

21,90

73,00

204,00

728,00

24,90

43-45

23,10

77,00

216,00

773,00

26,50

46-48

24,50

81,00

228,00

814,00

28,00

49-51

25,50

86,00

240,00

858,00

29,50

52-54

26,50

89,00

249,00

888,00

30,50

55-57

27,50

92,00

256,00

915,00

31,00

58-60

28,50

65,00

265,00

947,00

32,50

61-65

29,50

68,00

275,00

983,00

33,50

66-70

31,00

103,00

289,00

1032,00

35,00

71-75

32,50

108,00

303,00

1080,00

37,00

76-80

34,00

113,00

316,00

1126,00

38,50

81-85

35,50

118,00

330,00

1177,00

40,00

86-90

37,00

122,00

342,00

1224,00

42,00

91-95

38,00

127,00

357,00

1275,00

43,50

96-100

39,50

132,00

369,00

1320,00

45,00

101-105

41,00

137,00

383,00

1369,00

46,50

106-110

42,50

142,00

397,00

1419,00

48,50

111-115

44,50

147,00

411,00

1467,00

50,00

116-120

46,00

152,00

426,00

1520,00

52,00

121-125

47,00

157,00

439,00

1566,00

54,00

126-130

48,50

162,00

452,00

1614,00

55,00

131-135

50,00

167,00

466,00

1665,00

58,00

136-140

51,00

171,00

479,00

1711,00

60,00

141-145

52,00

176,00

492,00

1757,00

62,00

146-150

55,00

182,00

511,00

1824,00

-

151-155

56,00

185,00

519,00

1852,00

-

156-160

57,00

190,00

532,00

1898,00

-

161-165

58,00

195,00

545,00

1944,00

-

166-170

60,00

199,00

557,00

1990,00

-

171-175

61,00

204,00

570,00

2037,00

-

176-180

62,00

208,00

583,00

2083,00

-

181-185

64,00

213,00

596,00

2129,00

-

186-190

66,00

217,00

609,00

2175,00

-

191-195

67,00

222,00

622,00

2221,00

-

196-200

68,00

227,00

635,00

2267,00

-


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^