Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 oktober 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2012, in werking tredend op 30 november 2012 's avonds, is Mevr. Pieroux, N., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi op haar verzoek in ruste gest Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009436
pub.
29/10/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012009410 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van springstoffen voor civiel gebruik type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012003307 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Belgische covered bonds door kredietinstellingen naar Belgisch recht type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012003308 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de portefeuillebeheerder in het kader van de uitgifte van Belgische covered bonds door een kredietinstelling naar Belgisch recht type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012011396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Kamer van verwijzing en instaatstelling sluiten, in werking tredend op 30 november 2012 's avonds, is Mevr. Pieroux, N., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012206422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012206423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012205901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2012, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012205903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2012 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012204942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012205315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het geldelijk statuut en de vastlegging van het bedrag van de vergoeding van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en tot opheffing van de ministriele besluiten van 26 januari 2007 en 16 december 1999 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205815 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2003 houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012204928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de gistfabrieken en distilleerderijen sluiten, in werking tredend op 30 november 2012 's avonds, is de heer Schumacher, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012206422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012206423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012205901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2012, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012205903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2012 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012204942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012205315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het geldelijk statuut en de vastlegging van het bedrag van de vergoeding van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en tot opheffing van de ministriele besluiten van 26 januari 2007 en 16 december 1999 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205815 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2003 houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012204928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de gistfabrieken en distilleerderijen sluiten, in werking tredend op 31 december 2012 's avonds, is Mevr. Fouarge, H., hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012206422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012206423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012205901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2012, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012205903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2012 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012204942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012205315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het geldelijk statuut en de vastlegging van het bedrag van de vergoeding van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en tot opheffing van de ministriele besluiten van 26 januari 2007 en 16 december 1999 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205815 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2003 houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012204928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de gistfabrieken en distilleerderijen sluiten, is voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Doornik, de heer Guéret, S., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012009425 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012014464 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en houdende gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de samenstelling betreft van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit ingesteld bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012011404 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 09/10/2013 numac 2013014557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en houdende gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen. - Duitse vertaling sluiten, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, de heer Leulier, J.-F., medewerker bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 16/11/2012 numac 2012009439 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een effectief lid en twee plaatsvervangende leden van de Franstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012011425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 16/11/2012 numac 2012009440 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een plaatsvervangend lid aangeduid door de voorzitter van het directiecomité teneinde te zetelen in de departementale stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten, is aan Mevr. Franssen, F., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 22 oktober 2012 : - is aan Mevr. Bloeyaert, A., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbanken te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Leyns, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Van De Sompel, F., assistent bij de griffie van het arbeidshof te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het kanton Deinze te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. - is aan Mevr. Widart, C., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Stecker, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 december 2012.

Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/08/2012 pub. 15/10/2012 numac 2012024306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koperoxide, koper(II)hydroxide, basiskopercarbonaat en bendiocarb sluiten, is Mevr. De Vusser, K., jurist op arbeidsovereenkomst (referendaris) in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om tijdelijk haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^