Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 oktober 2012
gepubliceerd op 25 oktober 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2012011404
pub.
25/10/2012
prom.
08/10/2012
ELI
eli/besluit/2012/10/08/2012011404/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming sluiten tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 57quater, § 2, gewijzigd bij wet van 2 augustus 2002;

Gelet op de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie, artikel 9, § 2 en artikel 13, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming sluiten tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 maart 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 mei 2012;

Gelet op het advies 51.949/1/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, en van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming sluiten tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming worden de bepalingen onder 3° vervangen als volgt : « 3° erkende partner : iedere instantie die door het openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn wordt erkend voor het volbrengen van de opdracht gerechtigden op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp te begeleiden en toe te leiden naar een tewerkstelling in een onderneming volgens een methodologie die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd. »

Art. 2.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepalingen onder 1° worden de woorden « het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn », ingevoegd tussen de woorden « te verrichten door » en de woorden « de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling of de erkende partner(s) »;b) in de bepalingen onder 2° worden de woorden « het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, » ingevoegd tussen de woorden « te verrichten door » en de woorden « de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling of de erkende partner(s) ».

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijk Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

^