Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 oktober 2012

Elektrische lijnen. - Wegvergunningen. - Index : 235/80797 Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2012 wordt de beslissing van de Deputatie van de Provinciale Raad van Henegouwen van 15 maart 2012 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011394
pub.
17/10/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Elektrische lijnen. - Wegvergunningen. - Index : 235/80797 Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012014464 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en houdende gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012009425 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de samenstelling betreft van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit ingesteld bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 09/10/2013 numac 2013014557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en houdende gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012011404 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming sluiten wordt de beslissing van de Deputatie van de Provinciale Raad van Henegouwen van 15 maart 2012 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, een verlening van een wegvergunning werd toegekend voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse verbinding Courcelles-Nuon Manage (380-87) uitgebaat op een spanning van 380 kV tussen de fases, met een frequentie van 50 Hz, op het grondgebied van de gemeente Pont-à-Celles, de gemeente Courcelles, de gemeente Seneffe en de gemeente Manage, goedgekeurd.

^