Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg - Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteit(...) type wet prom. 01/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012015181 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005 (2)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012055113 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het **** **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, woonachtig **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2012 wordt de vrijwillige beëindiging door hoofdcommissaris van politie Glenn AUDENAERT van zijn mandaat van gerechtelijk directeur bij de federale gerechtelijke poli type koninklijk besluit prom. 04/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012003318 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Plaatsvervangend Gouverneur bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012009436 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2012, in werking tredend op 30 november 2012 's avonds, is Mevr. Pieroux, N., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi op haar verzoek in ruste gest Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de gistfabrieken en distilleerderijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012015183 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2012 en met ingang van 30 april 2012 's avonds wordt aan mevrouw Saskia BRUYNOOGHE, eervol ontslag verleend uit haar functies van attaché bij de Federale O(...) type koninklijk besluit prom. 22/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012200249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012204929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2009 betreffende de anticrismaatregelen type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012204928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012205583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2012 wordt de heer Raphaël BORN, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om vanaf het academiejaar 2012-2013 een deeltijds mandaat uit te oefenen bij het departement pu(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 12/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012011414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012011421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2012 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Eneco België BV NV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni type ministerieel besluit prom. 01/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012018380 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van ministeriële besluiten houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter bestrijding van bepaalde varkensziekten type ministerieel besluit prom. 19/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** houdende benoeming van de leden van de Commissie die belast is advies te geven betreffende de aanwerving in het gesubsidieerd onderwijs van houders van voldoend geachte **** die anders zijn dan die van groep **** type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij goedkeuring wordt verleend aan het « Institut des technologies de la construction, de la communication et des métiers d'art DIDEROT » voor de organisatie van de vormingseenheden « Kunsten en Reclame » , « Schrijfwijze en typografie » (62112U38D1), « Logotype » (621115U38D1) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 1995 betreffende de uitvoering van artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 en de wijze van betaling van de werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 tot instelling van de raden van beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Adviescommissie betreffende de huiswerkinstituten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012031758 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/155 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van verschillende reglementaire bepalingen met betrekking tot het mandaat in de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012205995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Katholieke Hogeschool Kempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012206101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van visverlof aan de bewoners van het opvangtehuis "La Source ASBL" in het kader van zijn reïntegratieactiviteiten type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012206124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 18 mei 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012018395 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Luc WYERS en Lutgardis CORSTJENS, die beiden woonplaats ki Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2012. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012018394 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Walter PANIS, die woonplaats kiest bij Mrs. Mathieu CILISS Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 206.340/X-15.199. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012018393 bron staatsrat Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VANCO, die woonplaats kiest bij Mr. Wim MERTENS, adv Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2012. Deze zaak is ingeschre(...)

erratum

type erratum prom. 15/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen. - Erratum

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012015177 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 17 oktober 2012 hebben H.E. de heer Dinkar KHULLAR, de heer Mario NOBILO, de heer Lazar ELENOVSKI, de heer R. Francis Tuan KARPEH en de heer Denis ROBERT de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012206155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten bij de Directie Boekhouding en Begroting (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFG12228) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaag(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012206196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve deskundige contactcenter-adjunct van de teamverantwoordelijke (niveau B) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (AFG12221). - Erratum De aankondiging van de vergelijkende selec(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012014477 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2012, wordt de heer Sven NECKEBROECK vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012205584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2012 wordt de heer Frederic EGGERMONT, adjunct-auditeur, met ingang van 3 november 2012 tot auditeur bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van personeelsleden van de politiediensten als verbindingsambtenaren bij de provinciegouverneurs Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, a) Vacatures De gouverneurs van de volgende provincies zullen daarom overgaan tot de aanwijzing (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012206159 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Erratum In de bekendmaking van het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 houdende de aanwijzing van Mevr. Gibromont, B., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen om h type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012206164 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum Bij de bekendmaking van twee openstaande plaatsen van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, verschenen i

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012031739 bron brussels parlement Vergelijkend examen van **** kamerbewaarders (niveau ****) met voldoende kennis van het **** voor het **** **** Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. ****(...) De kandidaat moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en moet in het bezit zijn van een van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012206115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** & **** managers De vergelijkende selectie van **** **** & **** managers (niveau ****) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor ****(...) Er zijn 2 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser (m/v), werkleider, klasse SW2 in de activiteitengroep I, toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling, is te(...) Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat die kan worden ingeschreven op de Nederland(...) type document prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012024332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser (m/v) (werkleider, klasse SW2) in de activiteitengroep I, wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling, i(...) Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat (kandidate) die kan worden ingeschreven op (...) type document prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012031760 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Mobiel Brussel/B.U.V. - Directie Taxi's. - Vernieuwing van de Concessie van diensten betreffende de organisatie van een systeem van collectieve taxi's op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het systeem van collectieve taxi's, * het aanbod van nachtelijk openbaar vervoer uitbreiden met een collectief vervoer op aanvraag; (...) type document prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012031767 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heren Maarten BIJNENS en Dirk BERCKMANS, op basis van artikel 74, § 1, van het Brussels g Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Sint-Jans-Molenbe(...) type document prom. -- pub. 29/10/2012 numac 2012031766 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Olivier KAYOMO MIBIER, op basis van artikel 74, § 1, van het Brussels gemeentelijk k Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Brussel-Stad (art(...)
^