Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 januari 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011, dat in werking treedt op 31 januari 2012, is Mevr. Verhofstadt, Ch., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pe Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, dat in werking treedt op 31 januari 2012, is Mevr. Go(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011206537
pub.
03/01/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 25/02/2011 pub. 09/05/2011 numac 2011014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 25/02/2011 pub. 25/03/2011 numac 2011014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een ambtenaar van het Directoraat-generaal Vervoer te Land sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2012, is Mevr. Verhofstadt, Ch., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2010206475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2010205230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2010205237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2012, is Mevr. Gollier, M., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011011305 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011204330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 1 van Titel II van de Programmawet van 4 juli 2011, betreffende de herstructureringskaart voor werknemers van ondernemingen in faling type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2012, is de heer Sacré, F., vrederechter van het kanton Sint-Jans-Molenbeek, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/10/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012035056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2011 « houdende toekenning van onderscheidingen in de nationale orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest » sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2012, is het aan Mevr. Curnel, S., vergund de titel van haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van ergotherapeut type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011024315 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor de beroepen van audioloog en van audicien sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2012, is aan Mevr. Verreet, V., eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Meise.

Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2011, die in werking treden op 31 januari 2012 : - is aan de heer Kersemans, E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Arendonk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Boxus, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Fosses-la-Ville.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 2 december 2011, die in werking treden op 31 januari 2012 : - is aan de heer Schoemans, J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel; - is het aan de heer Waver, J.-C., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011014317 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011205661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 168bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 34 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011021109 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011204937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011204948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de zevende verlenging anticrisismaatregelen sluiten is het aan de heer Frelinx, H., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

^