Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 december 2011
gepubliceerd op 12 januari 2012

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 34 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011012097
pub.
12/01/2012
prom.
02/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 34 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de koopvaardij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 34 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de koopvaardij Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011 Aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 34 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij (Overeenkomst geregistreerd op 10 mei 2011 onder het nummer 104104/CO/316)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : a) de werkgevers van de ondernemingen waarvan de activiteit tot de bevoegdheid behoort van het Paritair Comité voor de koopvaardij;b) de scheepsgezellen die in het bezit zijn van een brevet en een geldig STCW-certificaat (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) en die ingeschreven zijn in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945. Zijn uitgesloten van deze collectieve arbeidsovereenkomst : a) de werkgevers en de zeevarenden van de ondernemingen die zeeschepen uitbaten die hoofdzakelijk opereren in de shortsea en die voor die schepen zijn toegetreden tot de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005 aangaande de zeevarenden ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en die worden tewerkgesteld op shortsea schepen die de Belgische vlag voeren;b) de werkgevers en de zeevarenden van de ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is.

Art. 2.Artikel 34 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 voor scheepsgezellen ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij wordt vervangen door volgende tekst : «

Art. 34.Bij aanwerving hebben de scheepsgezellen bovendien recht op een tussenkomst door de reder in hun overige verplaatsingskosten ten belope van een vastgesteld bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de afstand tussen de hoofdplaats van de provincie waar ze hun verblijfplaats hebben en Antwerpen.

Voor de periode van 1 februari 2011 tot 31 januari 2013 zijn onderstaande bedragen van toepassing (enkele reis) :

Brugge

10,28 EUR

Bruges

10,28 EUR

Gent

6,53 EUR

Gand

6,53 EUR

Brussel/Leuven

5,03 EUR

Bruxelles/Louvain

5,03 EUR

Bergen

11,25 EUR

Mons

11,25 EUR

Hasselt

7,95 EUR

Hasselt

7,95 EUR

Luik

11,70 EUR

Liège

11,70 EUR

Aarlen

14,70 EUR

Arlon

14,70 EUR

Namen

10,28 EUR

Namur

10,28 EUR

Antwerpen

2,70 EUR

Anvers

2,70 EUR


Deze bedragen zullen tweejaarlijks onderhandeld worden.

Indien de aanwerving plaats heeft bij aankomst of vertrek, wordt enkel de bij aankomst of vertrek voorziene vergoeding uitbetaald. » .

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf 1 februari 2011 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Ze vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2009 tot wijziging van artikel 34 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 voor scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden ter koopvaardij, tewerkgesteld door een Belgische maatschappij.

Elk der ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits naleving van een opzeggingstermijn van zes maanden. Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de koopvaardij en aan elk van de ondertekenende partijen betekend. De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter is gestuurd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 december 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^