Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 oktober 2011

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011, in werking tredend op 29 februari 2012, is de heer Declercq, A., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op zijn verzoek in ruste gesteld. Be Bij koninklijk besluit van 12 september 2011, in werking tredend op 31 maart 2012, is de heer S(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009712
pub.
05/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten, in werking tredend op 29 februari 2012, is de heer Declercq, A., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2011 en 2012 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007 betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de heffingen voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten in de heffingszone van Brussel-Nationaal en de vrijstellingen van die heffingen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, wat de procedure van de concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbepalingen ervan, alsook van de nadere toepassingsregels van die procedure type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000362 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het operationeel kader van de federale politie sluiten, in werking tredend op 31 maart 2012, is de heer Spruytte, D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2011 en 2012 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007 betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de heffingen voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten in de heffingszone van Brussel-Nationaal en de vrijstellingen van die heffingen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, wat de procedure van de concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbepalingen ervan, alsook van de nadere toepassingsregels van die procedure type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000362 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het operationeel kader van de federale politie sluiten, in werking tredend op 30 april 2012 's avonds, is de heer Meurmans, W., griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor het publiek tot sommige lokalen van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en van de wijze van beschikbaarstelling, raadpleging en reproductie van de aldaar bewaarde archiefstukken type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011204818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toevertrouwing van een opdracht aan de Federale Participatie- en Investerings-maatschappij, toepassing makend van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen sluiten, in werking tredend op 25 april 2012 's avonds, is de heer Sabbe, Y., griffier bij de bestendige krijgsraad, opgenomen in de tijdelijke personeelsformatie zoals bedoeld in artikel 109 van de wet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst justitie Wet tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd sluiten tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd, met opdracht om zijn ambt te vervullen bij de FOD Justitie, Justitiehuis te Gent.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011003133 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2011 sluiten, in werking tredend op 30 november 2011 's avonds, is de heer Barrezeele, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen sluiten, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is Mevr. Scheire, G., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2011 en 2012 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007 betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de heffingen voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten in de heffingszone van Brussel-Nationaal en de vrijstellingen van die heffingen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, wat de procedure van de concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbepalingen ervan, alsook van de nadere toepassingsregels van die procedure type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000362 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het operationeel kader van de federale politie sluiten, in werking tredend op 30 september 2011 's avonds, is de heer Clément, M., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011009611 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Verviers sluiten is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr. Sold, V., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Dit besluit treedt in werking op 6 november 2011.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2011 en 2012 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007 betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de heffingen voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten in de heffingszone van Brussel-Nationaal en de vrijstellingen van die heffingen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, wat de procedure van de concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbepalingen ervan, alsook van de nadere toepassingsregels van die procedure type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000362 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het operationeel kader van de federale politie sluiten is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Leus, N., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2012.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2011 en 2012 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011204071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007 betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de heffingen voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten in de heffingszone van Brussel-Nationaal en de vrijstellingen van die heffingen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, wat de procedure van de concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbepalingen ervan, alsook van de nadere toepassingsregels van die procedure type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000362 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het operationeel kader van de federale politie sluiten is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, de heer André, C., secretaris-hoofd van dienst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 26 september 2011 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel : Mevr. Van Der Poorten, H., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Leunis, C., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Van Hamme, G., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Gosseye, E., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Merelbeke, Mevr.

Cornette, K., assistent bij het parket van de arbeidsauditeur te Kortrijk, te Ieper en te Veurne.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Eigenbrakel, Mevr.

Watticant, J., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : Mevr. Gérard, A., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Raskin, J., assistent bij het parket van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Imiolek, E., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Rousseau, F., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Werres, N., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het vierde kanton Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Verheyen, A., assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 26 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018378 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de aanpassin van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011009700 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten is aan Mevr. Heyndels, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Vilvoorde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^