Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 mei 2009

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt de heer Paul Van Den Meerssche, adviseur-generaal in klasse A3 bevorderd met ingang van 1 juni 2008 door verhoging naar de hogere klasse, tot adviseur-generaal in klasse A4 Het koninklijk besluit van 16 februari 2009 waarbij de heer Paul Van Den Meerssche, geboren op (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024154
pub.
20/05/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009003149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Lotto Extra », georganiseerd door de Nationale Loterij op maandag 8, 15, 22, 29 juni 2009 en eventueel op maandag 6 juli 2009 type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007 betreffende het conventioneel brugpensioen in de subsector van de verhuisonderneming, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten aan het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten sluiten wordt de heer Paul Van Den Meerssche, adviseur-generaal in klasse A3 bevorderd met ingang van 1 juni 2008 door verhoging naar de hogere klasse, tot adviseur-generaal in klasse A4 « diensthoofd Inspectie Consumptiegoederen, Dierenwelzijn en CITES », bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Buitendiensten.

Het koninklijk besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009022115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 december 2008 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2009 type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten waarbij de heer Paul Van Den Meerssche, geboren op 23 december 1962, adviseur, bevorderd wordt, met ingang van 1 juni 2008 door verhoging naar de hogere klasse, tot adviseur-generaal « diensthoofd Inspectie Consumptiegoederen, Dierenwelzijn en CITES » bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Buitendiensten wordt ingetrokken.

Het advies verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2009 betreffende het koninklijk besluit van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009022115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 december 2008 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2009 type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten houdende de bevordering van de heer Paul Van Den Meerssche wordt nietig verklaard.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^