Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 februari 2009
gepubliceerd op 13 maart 2009

Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022084
pub.
13/03/2009
prom.
16/02/2009
ELI
eli/besluit/2009/02/16/2009022084/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op artikel 29, § 4, ingevoegd bij de wet van 28 maart 1973 en vervangen bij het koninklijk besluit van 23 december 1996;

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op de artikelen 152, gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1981 en 15 mei 1984 en bij de koninklijke besluiten van 14 mei 2000, 11 december 2001, 14 februari 2003, 9 april 2007 en 12 juni 2008, en 153, gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984 en bij de koninklijke besluiten van 14 mei 2000, 11 december 2001, 14 februari 2003, 9 april 2007 en 12 juni 2008;

Gelet op de wet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, inzonderheid op de artikelen 33, gewijzigd bij de wet van 23 december 2005, 33bis, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2005, 34, gewijzigd bij de wet van 23 december 2005, en 34bis, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 8, § 10, 1°, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen, gegeven op 15 décember 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d.15 januari 2009;

Gelet op het advies nr. 45.882/1 van de Raad van State, gegeven op 27 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat momenteel verkeert de gehele wereld, maar in belangrijke mate ook België in een economische en financiële crisis. Met het herstelplan heeft de regering op 11 december 2008 een aantal maatregelen aangekondigd die op korte termijn het vertrouwen moeten herstellen en zorgen voor meer zekerheid op lange termijn. In het Europees herstelplan, dat door de Commissie is aangekondigd op 26 november 2008, worden de regeringen van de lidstaten aangemaand om maatregelen te nemen die gericht, tijdig en tijdelijk zijn. Ze moeten ook snel kunnen worden ingevoerd. De maatregelen die de regering heeft aangekondigd schrijven zich in deze aanbeveling. Ze moeten zowel de gezinnen als de bedrijven helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.

In het licht van de Europese aanbeveling acht de regering het uitermate nodig om alle maatregelen die in het herstelplan van 11 december 2008 staan zo snel mogelijk een reglementaire basis te geven.

De meeste van die maatregelen gaan immers in vanaf 1 januari 2009 of moeten op zijn minst al vanaf die datum gunstige effecten ressorteren op de economie.

De regering wenst ook een krachtig signaal te geven aan de economische actoren en aan de bevolking door alle maatregelen samen door te voeren, ook deze die op een latere datum in werking treden. Het herstelplan vormt voor de regering immers één en ondeelbaar geheel.

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag van het loon, beoogd bij artikel 8, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wordt gebracht op 16.486,75 euro.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 september 2009.

Art. 2.De bedragen van 12.001,14 euro en van 9.603,93 euro, bedoeld in artikel 152 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, en het in artikel 153 van dezelfde wet bedoelde bedrag van 9.452,93 euro worden met ingang van 1 juni 2009 respectievelijk vervangen door de bedragen van 12.361,17 euro, 9.892,05 euro en 9.736,52 euro.

Art. 3.§ 1. Onder uitsluiting van de krachtens artikel 2 van dit besluit bedoelde pensioenen wordt op 1 juni 2009 een herwaardering toegekend van het maandelijks pensioenbedrag van 2 % aan de gerechtigden op een pensioen in de regeling voor werknemers dat daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan vóór 1 januari 1994.

Wanneer het een overlevingspensioen betreft, is voor de toepassing van het voorgaande lid, het in aanmerking te nemen ingangsjaar het jaar tijdens hetwelk het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan indien deze op het ogenblik van zijn overlijden dit pensioen genoot. § 2. In geval van gelijktijdig genot van meerdere door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaalde pensioenen, worden enkel de pensioenen verhoogd die voldoen aan de in § 1 bedoelde voorwaarde.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009, met uitzondering van artikel 1, dat in werking treedt op 1 september 2009.

Art. 5.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, Mevr. M. ARENA

^