Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 maart 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009009190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, is aan de heer Coppin, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit heeft uitwerking met i Bij koninklijke besluiten van 1 maart 2009, zijn voorlopig benoemd tot griffier bij het hof van(...) type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b) , van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 10/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009018090 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CARAH SA - rue Paul Pastur 11 - G-037 « Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie ». type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 december 2009, wordt Mevr. Elise Willame, Directeur generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 maart 2009, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Me type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen type ministerieel besluit prom. 24/01/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques type ministerieel besluit prom. 04/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009021025 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 augustus 1964 betreffende het arrondissementsdepot in Ronse type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009024076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan BELTA voor een project met betrekking tot het promoten van de « Centres d'aides aux Fumeurs » type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009024078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Jules Bordet Instituut » voor een project met betrekking tot de opleiding van gezondheidswerkers voor motivationele gesprekken met rokers type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « CHR La Citadelle » voor een project met betrekking tot het begeleiden van rokende patiënten type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 23/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit aanstellend de wetenschapper gespecialiseerd in bosbouwkundige genetica als lid van het gewestelijk comité voor het bosbouwkundig teeltmateriaal, ingesteld bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004 betreffende de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009201005 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 15 december 2008 wordt de Gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van Komen-Waasten verlengd waarvan de samenstelling in de beraadslaging van de ge De lijst van de leden ligt ter inzage bij de DG04, "Département de l'Aménagement du Territoire(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009200997 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 januari 2009 in zake de nv « Ranbaxy Belgium » tegen het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, waarvan de expeditie ter griffie v « Schenden de art. 191, eerste lid, 15°, art. 191, eerste lid, 15°quater en 191, eerste lid, 15°qu(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009201077 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 189.463 van 14 januari 2009 in zake Philippe De Coene en anderen en, na hervatting van het geding, Renaat Landuyt en anderen tegen de vzw « Vrijheids « 1. Houdt artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009201082 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 22009 van 26 januari 2009 in zake Fatima Momomd tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 januari 2009 « Schendt artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 [betreffende de toegang tot het grondgebied(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009201078 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 189.765 van 26 januari 2009 in zake de Vlaamse Gemeenschap tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 j « Schendt artikel 4, § 1, eerste en tweede lid, 2°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffend(...)

decreet

type decreet prom. 12/12/2008 pub. 13/03/2009 numac 2009029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de organisatie van de eerste graad en houdende diverse maatregelen inzake onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 05/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Internationaal Verdrag betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, opgemaakt te Londen op 5 oktober 2001 type beschikking prom. 05/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economishe Unie en de Regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 type beschikking prom. 05/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan de Luxemburg op 15 oktober 2007 type beschikking prom. 25/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031123 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2007 type beschikking prom. 05/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009031124 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 13/03/2009 numac 2009029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2008 pub. 13/03/2009 numac 2009029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter aanvulling, voor de tweede zittijd 2008, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden uitgereikt in de paramedische categorie in de afdelingen vroedvrouw, verpleegzorg, arbeidstherapie en logopedie van het niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2005 houdende aanstelling van de voorzitter en van de leden van de Adviescommissie voor huiswerkinstituten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009035227 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het prioriteitenbeleid, vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009201062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne de Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009201063 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009201065 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 2 augustus 2009 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging « Les Amis de la Truite » van Biesme in het kader van haar dag « Pêche en Famille »

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009200998 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 januari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 januari 2009, hebben M.S. en J Die zaak is ingeschreven onder nummer 4616 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009003095 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 495 van 10 februari 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009003096 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 633 van 20 februari 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009022109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen GROEP S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandi Xerius Sociaal Verzekeringsfonds, VZW, Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen. SVMB, Sociaal Ver(...) type lijst prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009201141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers conceptuele aansturing en beleidsondersteuning justitiehuizen (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG08894) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twe(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Tuchtraad. - Aanwijzing Door een beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken van 27 februari 2009 wordt Mevr. Boucher, Françoise, aangewezen als plaatsvervangende externe bijzitter v

erratum

type erratum prom. 13/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009201100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés budget Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés budget (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08081) werd afgesloten op 3 maart 2009. Er zijn 4 ge(...) type document prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009201144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken onthaal en informatie (niveau C) voor alle federale overheidsdiensten (FOD's), instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid, van wetenschappelijk onderzoek en het Minister(...) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er v(...) type document prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009201143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor alle federale overheidsdiensten (FOD's), instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid, van wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van Defensie (ANG098(...) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009009183 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, wordt Mevr. Yasmine Laokri, met ingang van 17 september 2008, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. De vakrichting Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009009184 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, wordt de heer Alexis Douffet, met ingang van 1 oktober 2008, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. De vakrichting Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaat In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De zelfstandigenorganisaties die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 95, § 1, 2°, va(...) type document prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaat In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De gezinsorganisaties die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 95, § 2, van het konin(...) type document prom. -- pub. 13/03/2009 numac 2009022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaat In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De zelfstandigenorganisaties die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 95, § 1, 2°, va(...)
^