Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 februari 2009
gepubliceerd op 26 maart 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024085
pub.
26/03/2009
prom.
16/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 maart 1998 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 april 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is op korte termijn de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid die hun ontslag hebben ingediend, te vervangen zodat de Raad rechtsgeldig kan zetelen;

Overwegende dat ingevolge het gespecialiseerde karakter van de werkzaamheden van de Adviesraad voor Bioveiligheid, het verantwoord is af te wijken van de dubbele voordracht voorzien bij artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Mevr.Sarah De Munck, ontslagnemend, wordt vervangen door Mevr.

Eline Rademakers, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding; 2° De heer Jean-Marie Lamotte, ontslagnemend, wordt vervangen door de heer Alfred Volkaerts, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk;3° Mevr.Anne-Marie Lambeir, ontslagnemend, wordt vervangen door de heer Marc De Loose, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek; 4° De heer Christian Guiot, ontslagnemend, wordt vervangen door de heer Damien Winandy, Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu;5° Mevr.Françoise Ansay, ontslagnemend, wordt vervangen door de heer Jean-Claude Grégoire, Vrije Universiteit Brussel.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° De heer Alain Fauconnier, ontslagnemend, wordt vervangen door de heer Jean Emmanuel Séverin, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;2° De heer Patrick Lamot, ontslagnemend, wordt vervangen door Mevr. Françoise Vancutsem, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux; 3° Mevr.Fabienne Guyot, ontslagnemend, wordt vervangen door Mevr. Ann Delcroix, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk; 4° De heer Jan Cools, ontslagnemend, wordt vervangen door Mevr. Josiane Van der Elst, Universitair Ziekenhuis Brussel; 5° Mevr.Monika Sormann, ontslagnemend, wordt vervangen door de heer René Custers, Vlaams Instituut Biotechnologie; 6° De heer Damien Winandy, ontslagnemend, wordt vervangen door de heer Dominique Perreaux, Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu.

Art. 3.De leden benoemd door dit besluit zijn benoemd voor de resterende duur van het mandaat van de leden die zij vervangen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mme L. ONKELINX

^