Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2009
gepubliceerd op 09 juni 2009

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009201624
pub.
09/06/2009
prom.
26/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958, betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008 Bijdrage voor het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerdop 26 januari 2009 onder het nummer 90415/CO/201) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 2.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel behoren. § 2. Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden. HOOFDSTUK II. - Bijdrage voor het sociaal fonds

Art. 3.§ 1. Vanaf 1 januari 2007 wordt de totale bijdrage voor het sociaal fonds voor bestaanszekerheid (hierna genoemd sociaal fonds nr. 201), opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991, afgesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 april 1992, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1992 (geregistreerd onder nr. 28518), voor alle ondernemingen op 0,10 pct. gebracht. § 2. Voor de ondernemingen uit de niet-voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) die 20 personeelsleden tewerkstellen (aantal werknemers vermeld op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), wordt de totale bijdrage voor het sociaal fonds nr. 201 voor bestaanszekerheid op 0,50 pct. gebracht. § 3. De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens zijn eigen inningsmodaliteiten. HOOFDSTUK III. - Bijdrage ten voordele van tewerkstelling van de risicogroepen

Art. 4.Vanaf 1 januari 2007 wordt de bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen vastgesteld op 0,10 pct. van het volledige loon van de bedienden bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Art. 5.Het sociaal fonds nr. 201, opgericht binnen het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst van de bijdrage van 0,10 pct. bestemd voor de tewerkstelling van risicogroepen en dit op volgende wijze : - één derde van de loonmassa voor de toekenning van de werknemers van de sector voor de opvang van kinderen op jonge leeftijd; - één derde van de loonmassa voor de beroepsopleiding; - één derde van de loonmassa voor de tewerkstellingspremies. HOOFDSTUK IV. - Bijdrage voor financiering van de werking van de regionale overlegorganen

Art. 6.Vanaf 1 januari 2007 wordt de bijdrage van de werkgevers behorende tot de niet-voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) en vanaf 20 werknemers (aantal werknemers vermeld op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), voorzien voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen vastgesteld op 0,40 pct.. HOOFDSTUK V. - Duur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2009.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 april 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^