Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 september 2018
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018014431
pub.
25/10/2018
prom.
30/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/30/2018014431/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gezien het advies de Inspectie van financiën gegeven op 24 september 2018;

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018.

Op het voorstel van de Staatssecretaris bevoegd voor Personen met een beperking, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van vijf duizend EUR wordt toegekend aan : SPECIAL OLYMPICS BELGIUM VZW Van der Meerschenlaan 166 1150 BRUSSEL Voor de ondersteuning van de activiteiten die plaats zullen vinden in 2018 in het kader van hun project « Play Unified » De uitbetaling van deze toelage zal geschieden door overschrijving op bankrekening nr : BE92 2100 1301 4523

Art. 2.De toelage voor het artikel 1 is ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018.

Art. 3.De toelage zal helemaal na de presentatie en de validatie van de bewijsstukken geliquideerd worden.

Art. 4.De in het artikel 1 vernoemde organisatie moet, te allen tijde, alle documenten en rekeningen betreffende haar activiteiten ter beschikking houden van de daartoe door de Minister van Sociale Zaken aangewezen ambtenaren en beambten.

Art. 5.De Staatssecretaris bevoegd voor Personen met een beperking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 september 2018.

FILIP Van Koningswege : Staatssecretaris bevoegd voor Personen met een beperking, Z. DEMIR

^