Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 oktober 2015
gepubliceerd op 16 december 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012193
pub.
16/12/2015
prom.
30/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015 Vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen (Overeenkomst geregistreerd op 24 maart 2015 onder het nummer 126177/CO/116) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die gelegen zijn in de provincie West-Vlaanderen en ressorteren onder het Paritair Comité van de scheikundige nijverheid uit hoofde van hun bedrijvigheid inzake verwerking van kunststoffen.

Algemene bepaling

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet generlei afbreuk aan de algemene collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Werkzekerheid

Art. 3.Tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen de werkgevers alles in het werk stellen om ontslag wegens economische redenen te vermijden. Eventuele problemen in dit verband zullen vooreerst en in de mate van het mogelijke, worden opgevangen door het invoeren van een regeling van gedeeltelijke werkloosheid.

Ontslagen wegens economische redenen zijn pas mogelijk na het gebruik van een som van dagen gedeeltelijke werkloosheid naar rato van 15 dagen per arbeider in de getroffen afdeling van de betrokken onderneming binnen een periode van 2 kalenderjaren voorafgaand aan de ontslagen.

Indien deze voorwaarde niet vervuld is op het ogenblik van een ontslag wegens economische redenen, wordt bij het ontslag een bijkomende vergoeding betaald gelijk aan 4 weken loon.

Alvorens tot ontslag wegens economische redenen over te gaan, zal de werkgever hierover met de vakbondsorganisaties overleg plegen.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 4.Het bestaande stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, waarbij de leeftijd van 60 jaar, voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, verlaagd werd tot 58 jaar voor arbeiders met een lange loopbaan zoals gedefinieerd in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten, wordt verlengd tot 31 december 2015.

De hierboven vermelde leeftijds- en beroepsloopbaanvoorwaarden volgen de wettelijke evolutie zoals bepaald in het artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten.

De procedures en modaliteiten zijn deze die door voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 voorzien zijn.

Art. 5.Het bestaande stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, waarbij de leeftijd van 60 jaar, voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, verlaagd werd tot 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor arbeiders met een zwaar beroep zoals verder gedefinieerd in artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten, wordt verlengd tot 31 december 2015.

De hierboven vermelde leeftijds- en beroepsloopbaanvoorwaarden volgen de wettelijke evolutie zoals bepaald in het artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten.

De procedures en modaliteiten zijn deze die door voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 voorzien zijn.

Art. 6.In toepassing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 31 oktober 2013 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid en voor de periode beperkt tussen 1 januari 2013 en 31 december 2014, wordt het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals voorzien in bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, uitgebreid tot de arbeiders die : - de leeftijd van 56 jaar of meer hebben bereikt of zullen bereiken uiterlijk op 31 december 2014; - voldoen aan de ter zake geldende wettelijke voorwaarden; bijgevolg zullen de betrokken arbeiders een beroepsverleden als loontrekkende van 33 jaar moeten kunnen rechtvaardigen evenals minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van de Nationale Arbeidsraad (= nachtprestaties).

De procedures en modaliteiten ter zake zijn deze die door voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 voorzien zijn.

Voor zover dit wettelijk mogelijk is zal dit artikel verlengd worden voor de periode lopende van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

Art. 7.Er geldt voor de betrokken arbeiders een recht op de in artikelen 4, 5 en 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst vermelde vormen van stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag indien de betrokken arbeider een anciënniteit geniet als werknemer in de onderneming die minstens gelijk is aan de periode dat de werkgever de aanvullende vergoeding in het kader van het gevraagde stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag betaalt.

Art. 8.In toepassing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 31 oktober 2013 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid en voor de periode beperkt tussen 1 april 2013 en 31 december 2014, wordt het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals voorzien in bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, uitgebreid tot de arbeiders die : 1° de leeftijd van 56 jaar of meer hebben bereikt of zullen bereiken op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2014;2° die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden;3° voldoen aan de ter zake geldende wettelijke voorwaarden. De procedures en modaliteiten zijn deze die door de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad en door de artikelen 45 tot en met 47 van de wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord sluiten houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord voorzien zijn.

Er is voor de betrokken arbeiders een recht op deze vorm van stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag na 15 jaar anciënniteit in de onderneming.

Voor zover dit wettelijk mogelijk is zal dit artikel verlengd worden voor de periode lopende van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

Art. 9.In overeenstemming met artikelen 4bis, 4ter en 4quater van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 voorzien de werkgevers de doorbetaling van de aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in geval van werkhervatting. De werknemers zullen hun (ex-)werkgevers ook verwittigen van het feit dat ze het werk hervat hebben.

Art. 10.Bij de overgang van 1/5de tijdskrediet of halftijds tijdskrediet naar een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zal de aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever berekend worden op basis van een voltijds loon.

Maatregelen inzake tewerkstelling, tijdskrediet, vorming

Art. 11.Tijdskrediet § 1. In navolging van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, met betrekking tot tijdskrediet en voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst : - worden, overeenkomstig artikel 4, § 1, 3° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, voor de arbeiders die 5 jaar anciënniteit bereikt hebben in de onderneming en die voldoen aan alle voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, de opnamevormen voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering voorzien in het kader van het tijdskrediet met motief van maximaal 36 maanden over de loopbaan; - wordt, overeenkomstig artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, voor de arbeiders die voldoen aan alle voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, in afwijking van artikel 8, § 1, de leeftijd op 50 jaar gebracht voor de werknemers die hun voltijdse betrekking verminderen ten belope van één dag of twee halve dagen per week en die voorafgaand aan deze vermindering een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar hebben doorlopen. § 2. De werkgever beslist, na overleg met de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging, over de eventuele vervanging in functie van de werkorganisatie. De werkgever zal, in het geval hij beslist niet te vervangen, zijn beslissing motiveren ten overstaan van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging.

Art. 12.Voor de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt het recht op halftijdse arbeid met verhoudingsgewijs behoud van inkomen toegekend naar rato van maximum 3 pct. van het arbeidersbestand. De uitoefening van dit recht mag de organisatie van het werk niet verstoren.

Art. 13.Voor de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt voor de berekening van de drempel, zoals bedoeld in artikel 16, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, geen rekening gehouden met de arbeiders van 52 jaar en ouder. Vanaf 1 januari 2014 wordt de bovenvermelde leeftijd van 52 jaar naar 51 jaar gebracht.

Vorming

Art. 14.Voor de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt een inspanning voor vorming gedaan met als streefdoel 2,0 pct. van de loonmassa voor het geheel van de betrokken ondernemingen.

Er wordt zowel voor de interne als voor de externe beroepsopleiding gestreefd naar een spreiding van de vormingsinspanningen over de verschillende beroepscategorieën, met een bijzondere aandacht voor de kort geschoolden. Jaarlijks wordt voorzien in een evaluatie en bespreking van het programma in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, met de syndicale afvaardiging, waarbij tevens de spreiding van de vormingsinspanningen over de verschillende beroepscategorieën gerapporteerd zal worden.

Modaliteiten van arbeidsduurverkorting

Art. 15.In afwijking van artikel 5, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de modaliteiten in verband met arbeidsduurverkorting van 7 november 2001 wordt een maximum van 20 dagen gedeeltelijke werkloosheid per kalenderjaar gelijkgesteld met werkelijke prestaties.

Anciënniteitsverlof

Art. 16.Als voorafname op een eventueel toekomstige arbeidsduurverkorting onder welke vorm ook, worden een aantal anciënniteitsdagen vanaf 1 januari 2012 als volgt toegekend : - een eerste anciënniteitsdag wordt toegekend vanaf 7 jaar anciënniteit in de onderneming; - een tweede anciënniteitsdag wordt toegekend vanaf 12 jaar anciënniteit in de onderneming; - een derde anciënniteitsdag wordt toegekend vanaf 18 jaar anciënniteit in de onderneming; - een vierde anciënniteitsdag wordt toegekend vanaf 24 jaar anciënniteit in de onderneming; - een vijfde anciënniteitsdag wordt toegekend vanaf 30 jaar anciënniteit in de onderneming (totaal maximum 5 anciënniteitsdagen per kalenderjaar).

Koopkracht

Art. 17.Lonen § 1. De minimumuurlonen, uitgedrukt in het 40-urenstelsel, bedragen op 1 april 2013 (spilindexcijfer : 118,69) : - afwerking en verpakking : 12,2475 EUR/bruto per uur; - productie : a) bij aanwerving : 12,9880 EUR/bruto per uur;b) na drie maanden (=referentieloon) : 13,4140 EUR/bruto per uur;c) gespecialiseerden : 13,6930 EUR/bruto per uur; - ploegbazen : 14,0370 EUR/bruto per uur. § 2. Deze bedragen worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling der lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

Art. 18.Premies voor ploegwerk De premie voor ploegwerk (uitgedrukt in het 40-urenstelsel) bedraagt, voor de voor- en namiddagploeg 7,10 pct. en voor de nachtploeg 22,30 pct. van het referentieloon, zoals bepaald in artikel 15, § 1, 2de lid, hierboven.

De berekening van de bedragen in euro gebeurt tot op de vijfde decimaal en vervalt alles wat na de vierde decimaal komt, zoals bepaald in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2014 betreffende de ploegenpremies, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

De premies voor ploegwerk, uitgedrukt in het 40-urenstelsel, bedragen op 1 april 2013 (spilindexcijfer : 118,69) : - morgen- en namiddagploeg : 0,9523 EUR/bruto per uur; - nachtploeg : 2,9913 EUR/bruto per uur.

Art. 19.Eindejaarspremie Vóór het einde van elk jaar wordt pro rata temporis aan de rechthebbende arbeiders en arbeidsters een premie genaamd "eindejaarspremie" toegekend.

Het bedrag van de eindejaarspremie blijft behouden op 174 maal het basisuurloon van kracht tijdens de maand december van het betrokken jaar (stelsel 40u per week).

De toepassingsmodaliteiten, met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 22, § 1, c) van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, zijn deze welke zijn vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011 betreffende de eindejaarspremie, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Informatie over de classificatie

Art. 20.De werkgevers zijn bereid om aan de arbeiders en arbeidsters die er om vragen, alsook aan de syndicale delegatie, informatie te verstrekken over de loonklasse.

Bestaanszekerheid

Art. 21.In afwijking van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de bestaanszekerheid gesloten op 31 mei 2011 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid wordt het bedrag van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen in geval van gedeeltelijke werkloosheid verhoogd tot 10 EUR per dag gedeeltelijke werkloosheid en dit vanaf 1 januari 2014.

Art. 22.§ 1.Voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt voorzien in volgende afwijkingen op de sectorale regeling met betrekking tot de aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij gedeeltelijke werkloosheid : a) in afwijking van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de bestaanszekerheid gesloten op 31 mei 2011 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid wordt de aanvullende werkloosheidsuitkering per dag gedeeltelijke werkloosheid, toegekend voor alle dagen gedeeltelijke werkloosheid tijdens de duur van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst;b) in geval een uitzendkracht wordt aangeworven, en dit vanaf 1 januari 2014, met een arbeidsovereenkomst bij dezelfde gebruiker, vanaf dan werkgever genoemd, wordt voor de opbouw van de anciënniteit van 6 maanden als arbeider om recht te hebben op de aanvullende werkloosheidsuitkering zoals bepaald in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de bestaanszekerheid gesloten op 31 mei 2011 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, de periode van tewerkstelling als uitzendkracht mee in aanmerking genomen;c) in afwijking van artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011 betreffende de eindejaarspremie, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, worden alle dagen gedeeltelijke werkloosheid gelijkgesteld met werkelijke arbeid voor de opbouw van de eindejaarspremie. § 2. De toepassing van deze afwijkingen zal tegen het einde van de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst geëvalueerd worden.

Uitzendarbeid

Art. 23.§ 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen en de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 ter zake, wordt de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging maandelijks ingelicht over de tewerkstelling van uitzendkrachten, beoogd door hoofdstuk II van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, welke in hoofdzaak handarbeid verrichten.

De te verstrekken informatie betreft volgende punten : - het aantal uitzendkrachten per afdeling; - de reden van tewerkstelling; - de opdeling van het aantal uitzendkrachten in de onderneming volgens ononderbroken tewerkstellingsduur in de onderneming volgens het volgende schema : minder dan drie maanden, tussen drie en zes maanden, tussen zes en twaalf maanden, tussen twaalf en achttien maanden, en vanaf achttien maanden en meer. § 2. In geval een uitzendkracht wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst bij dezelfde gebruiker, vanaf dan werkgever genoemd, wordt de anciënniteit opgebouwd als uitzendkracht bij die gebruiker overgenomen volgens volgende voorwaarden en modaliteiten : - de uitzendkracht moet bij die gebruiker minstens 120 dagen prestaties geleverd hebben in een referteperiode van 12 maanden voorafgaand aan de aanwerving; - per 20 dagen effectieve prestatie gedurende deze referteperiode wordt 1 maand anciënniteit toegekend bij de betrokken werkgever.

De volgens bovenstaande voorwaarden en modaliteiten als uitzendkracht opgebouwde en overgenomen an-ciënniteit geldt voor alle voordelen bij de betrokken werkgever, uitgezonderd voor wat betreft de toekenning van de aanvullende werkloosheidsuitkering waarvoor wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 18 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en voor wat betreft de toekenning van de eindejaarspremie, als bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011 betreffende de eindejaarspremie. Voor de toekenning van de eindejaarspremie wordt de opgebouwde anciënniteit als uitzendkracht niet overgenomen bij aanwerving. § 3. Voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst verbinden de werkgevers van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen zich ertoe om het gebruik van dagcontracten in het kader van uitzendarbeid zoveel als mogelijk te beperken.

Mobiliteit

Art. 24.De bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten gedragen door de werknemers, ongeacht het gebruikte vervoersmiddel, wordt vanaf 1 februari 2014 toegekend vanaf de eerste kilometer van verplaatsing.

De bijdrage blijft gekoppeld aan de prijs van de treinkaart van de NMBS en bedraagt vanaf 1 februari 2014 80 pct. van de prijs van de treinkaart, zoals opgenomen in de tabel in bijlage.

De bijdrage wordt aangepast op 1 februari van ieder jaar aan de nieuwe tarieven van de NMBS.

Art. 25.Voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziet men in de mogelijkheid om op ondernemingsvlak overleg te plegen met de ondernemingsraad of de syndicale delegatie met betrekking tot een fietsvergoeding.

Sociale vrede

Art. 26.De sociale vrede wordt gewaarborgd voor de ganse duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Geldigheidsduur

Art. 27.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2015, met uitzondering van artikelen 4, 5, 6 en 7.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen (registratienummer 120927).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 oktober 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen

Afstand in km Distance en km

2de klasse 2e classe

1 week

1 maand

3 maanden

12 maanden


pct. p.c.

1 semaine

1 mois

3 mois

12 mois

2014

2014

2014

2014

Prijs

Tussenkomst

Prijs

Tussenkomst

Prijs

Tussenkomst

Prijs

Tussenkomst

Prix

Intervention

Prix

Intervention

Prix

Intervention

Prix

Intervention

1

8,20

6,56

27,50

22,00

77,00

61,60

274,00

219,20

80,00

2

9,10

7,28

30,50

24,40

85,00

68,00

303,00

242,40

80,00

3

10,00

8,00

33,00

26,40

93,00

74,40

332,00

265,60

80,00

4

10,90

8,72

36,00

28,80

101,00

80,80

362,00

289,60

80,00

5

11,70

9,36

39,00

31,20

110,00

88,00

391,00

312,80

80,00

6

12,50

10,00

41,50

33,20

117,00

93,60

416,00

332,80

80,00

7

13,20

10,56

44,00

35,20

124,00

99,20

441,00

352,80

80,00

8

14,00

11,20

46,50

37,20

131,00

104,80

466,00

372,80

80,00

9

14,70

11,76

49,00

39,20

138,00

110,40

491,00

392,80

80,00

10

15,50

12,40

52,00

41,60

145,00

116,00

516,00

412,80

80,00

11

16,20

12,96

54,00

43,20

152,00

121,60

541,00

432,80

80,00

12

17,00

13,60

57,00

45,60

159,00

127,20

566,00

452,80

80,00

13

17,70

14,16

59,00

47,20

166,00

132,80

591,00

472,80

80,00

14

18,50

14,80

62,00

49,60

173,00

138,40

616,00

492,80

80,00

15

19,20

15,36

64,00

51,20

180,00

144,00

641,00

512,80

80,00

16

20,00

16,00

67,00

53,60

187,00

149,60

666,00

532,80

80,00

17

20,70

16,56

69,00

55,20

194,00

155,20

691,00

552,80

80,00

18

21,50

17,20

72,00

57,60

201,00

160,80

716,00

572,80

80,00

19

22,20

17,76

74,00

59,20

208,00

166,40

741,00

592,80

80,00

20

23,00

18,40

77,00

61,60

215,00

172,00

766,00

612,80

80,00

21

23,70

18,96

79,00

63,20

222,00

177,60

791,00

632,80

80,00

22

24,50

19,60

82,00

65,60

229,00

183,20

816,00

652,80

80,00

23

25,00

20,00

84,00

67,20

236,00

188,80

841,00

672,80

80,00

24

26,00

20,80

87,00

69,60

243,00

194,40

866,00

692,80

80,00

25

26,50

21,20

89,00

71,20

250,00

200,00

891,00

712,80

80,00

26

27,50

22,00

92,00

73,60

257,00

205,60

916,00

732,80

80,00

27

28,00

22,40

94,00

75,20

264,00

211,20

941,00

752,80

80,00

28

29,00

23,20

97,00

77,60

271,00

216,80

966,00

772,80

80,00

29

29,50

23,60

99,00

79,20

278,00

222,40

991,00

792,80

80,00

30

30,50

24,40

102,00

81,60

285,00

228,00

1016,00

812,80

80,00

31-33

31,50

25,20

106,00

84,80

296,00

236,80

1057,00

845,60

80,00

34-36

33,50

26,80

112,00

89,60

313,00

250,40

1119,00

895,20

80,00

37-39

35,50

28,40

118,00

94,40

330,00

264,00

1180,00

944,00

80,00

40-42

37,00

29,60

124,00

99,20

348,00

278,40

1241,00

992,80

80,00

43-45

39,00

31,20

130,00

104,00

365,00

292,00

1303,00

1042,40

80,00

46-48

41,00

32,80

136,00

108,80

382,00

305,60

1364,00

1091,20

80,00

49-51

43,00

34,40

143,00

114,40

399,00

319,20

1425,00

1140,00

80,00

52-54

44,00

35,20

147,00

117,60

411,00

328,80

1469,00

1175,20

80,00

55-57

45,50

36,40

151,00

120,80

424,00

339,20

1513,00

1210,40

80,00

58-60

46,50

37,20

156,00

124,80

436,00

348,80

1557,00

1245,60

80,00

61-65

48,50

38,80

161,00

128,80

452,00

361,60

1615,00

1292,00

80,00

66-70

51,00

40,80

169,00

135,20

473,00

378,40

1688,00

1350,40

80,00

71-75

53,00

42,40

176,00

140,80

493,00

394,40

1761,00

1408,80

80,00

76-80

55,00

44,00

183,00

146,40

513,00

410,40

1833,00

1466,40

80,00

81-85

57,00

45,60

191,00

152,80

534,00

427,20

1906,00

1524,80

80,00

86-90

59,00

47,20

198,00

158,40

554,00

443,20

1979,00

1583,20

80,00

91-95

62,00

49,60

205,00

164,00

575,00

460,00

2052,00

1641,60

80,00

96-100

64,00

51,20

212,00

169,60

595,00

476,00

2125,00

1700,00

80,00

101-105

66,00

52,80

220,00

176,00

615,00

492,00

2198,00

1758,40

80,00

106-110

68,00

54,40

227,00

181,60

636,00

508,80

2271,00

1816,80

80,00

111-115

70,00

56,00

234,00

187,20

656,00

524,80

2343,00

1874,40

80,00

116-120

72,00

57,60

242,00

193,60

677,00

541,60

2416,00

1932,80

80,00

121-125

75,00

60,00

249,00

199,20

697,00

557,60

2489,00

1991,20

80,00

126-130

77,00

61,60

256,00

204,80

717,00

573,60

2562,00

2049,60

80,00

131-135

79,00

63,20

263,00

210,40

738,00

590,40

2635,00

2108,00

80,00

136-140

81,00

64,80

271,00

216,80

758,00

606,40

2708,00

2166,40

80,00

141-145

83,00

66,40

278,00

222,40

779,00

623,20

2781,00

2224,80

80,00

146-150

86,00

68,80

288,00

230,40

807,00

645,60

2883,00

2306,40

80,00

151-155

88,00

70,40

293,00

234,40

819,00

655,20

2926,00

2340,80

80,00

156-160

90,00

72,00

300,00

240,00

840,00

672,00

2999,00

2399,20

80,00

161-165

92,00

73,60

307,00

245,60

860,00

688,00

3072,00

2457,60

80,00

166-170

94,00

75,20

314,00

251,20

881,00

704,80

3145,00

2516,00

80,00

171-175

97,00

77,60

322,00

257,60

901,00

720,80

3218,00

2574,40

80,00

176-180

99,00

79,20

329,00

263,20

921,00

736,80

3291,00

2632,80

80,00

181-185

101,00

80,80

336,00

268,80

942,00

753,60

3363,00

2690,40

80,00

186-190

103,00

82,40

344,00

275,20

962,00

769,60

3436,00

2748,80

80,00

191-195

105,00

84,00

351,00

280,80

983,00

786,40

3509,00

2807,20

80,00

196-200

107,00

85,60

358,00

286,40

1003,00

802,40

3582,00

2865,60

80,00


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 oktober 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^