Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 december 2015

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015055360 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van het Federaal Centrum van de ****, namens de (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015000757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015007300 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1051 van 16 november 2015 : Wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. ****, op 1 oktober 2015 ontslagen uit het ambt van adjunct officier van directeur type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015007298 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1049 van 16 november 2015, wordt kapitein-commandant P. Nollet op pensioen gesteld op 1 december 2015 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015007301 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1050 van 16 november 2015, wordt kapitein-commandant van administratie D. Lurkin op pensioen gesteld op 1 december 2015 in toepassing van de sam type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015011513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vervoersleidingen van gasvormige zuurstof Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 6 december 2015, wordt het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 waarbij de oprichting van installaties voor vervoer van gasvormige zuurstof do type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015012224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015204730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2015, wordt aan de heer JANSSEN Daniël op het einde van de maand april 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015204733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2015, wordt aan de heer D'HAEYERE Frans op het einde van de maand april 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015205100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2015, wordt aan Mevr.GRIETEN Nele, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpe type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015205556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 december 2015, wordt aan de heer VAN DER VINCK Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtb type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015205664 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende nadere regels inzake de elektronische aanwezigheidsregistratie voor werknemers tewerkgesteld op bepaalde arbeidsplaatsen in de vleessector type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015205663 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7 van de programmawet van 10 augustus 2015 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 03/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015205748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 november 2013 - jaar 2016

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015007299 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot opheffing van ministeriële besluiten tot oprichting van centra bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015205453 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2015 van 24 september 2015 Rolnummer : 6041 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen. Het Grondwette samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015205557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 17 november 2015 werd de heer Georges PODEVYN, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de wetenschappelijke raad van het "Musée royal de Mariemont" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gewoon secundair onderwijs te Marchienne-au-Pont type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van bestuurders binnen de raad van bestuur van de « ASBL Pierre de Lune, Centre dramatique Jeunes Publics de Bruxelles »

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015031865 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/505 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 mei 2008 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015036556 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap v.z.w. ESF-Agentschap aan het Departement Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015036555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het Departement Werk en Sociale Economie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015205761 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015205760 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 oktober 2012 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015205762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi"

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015011514 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0040 : Bregal Freshstream L.P./ Lunch Garden Holding NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 10 december 2015, Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de eetgelegenheden. Over(...)

document

type document prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015205836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015 wordt mijnheer BOTQUIN Michaël, geboren op 3 december 1986, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2015, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Franstalig taalkader, b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015204731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 november 2015, is de heer DESCHACHT Redgy benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015205319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 december 2015, is mevrouw GEERTS Kristien benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervangi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015204729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Daniël JANSSEN type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015204732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Frans De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015205101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van Mevr. Nele GRIETEN De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015205555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Luc Va De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/12/2015 numac 2015205871 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** coördinator van algemene diensten De vergelijkende selectie van **** coördinator van algemene diensten bij de **** Werkzoekenden (niveau ****), voor **** (****15021), ****(...) Er zijn 3 geslaagden.
^