Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 06 augustus 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018031609
pub.
06/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/30/2018031609/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten en gewijzigd door de programmawet van 5 augustus 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009321 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013009437 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale overheidsdienst Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan 2013 van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, goedgekeurd op 25 juli 2013 door de bevoegde autoriteiten;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van de voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 50.224 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 3 juli 2018;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie worden de betrekkingen in elke trap van de hiërarchie die in de personeelsplannen van de Federale Overheidsdienst Justitie zijn opgenomen, verdeeld tussen het Franse en het Nederlandse taalkader volgens de verhoudingen die in de bij dit besluit gevoegde tabel zijn bepaald.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009321 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 augustus 2018.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

L'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Taalkader in het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de FOD Justitie Cadre linguistique de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie du SPF Justice

Trappen van de hiërarchie Degrés de la hiérarchie

Percentage betrekkiingen toe te wijzen Pourcentage d'emplois à attribuer

aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais

aan het Frans kader au Cadre français

aan het tweetalige kader au cadre bilingue

aan ambtenaren van de Nederlandse taalrol à des agents du rôle linguistique néerlandais

aan ambtenaren van de Franse taalrol à des agents du rôle linguistique français

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

55,71 %

44.29 %


4

55,71 %

44.29 %


5

55,71 %

44.29 %


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 30 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^