Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2017
gepubliceerd op 12 oktober 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichts-diensten, betreffende de vaststelling van maatregelen tot bevordering van de veiligheid in de bewakings- en/of toezichtsdiensten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017202155
pub.
12/10/2017
prom.
30/08/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichts-diensten, betreffende de vaststelling van maatregelen tot bevordering van de veiligheid in de bewakings- en/of toezichtsdiensten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de vaststelling van maatregelen tot bevordering van de veiligheid in de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2016 Vaststelling van maatregelen tot bevordering van de veiligheid in de bewakings- en/of toezichtsdiensten (Overeenkomst geregistreerd op 7 november 2016 onder het nummer 135709/CO/317) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten vallen.

Met "werknemers" wordt het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel bedoeld. HOOFDSTUK II. - Doelstelling

Art. 2.Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake beoogt deze collectieve arbeidsovereenkomst de veiligheid van het personeel van de sector maximaal te bevorderen door het vaststellen van een reeks maatregelen met betrekking tot het personeel en tot de voorwerpen en het materieel dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld van het personeel voor het uitvoeren van zijn opdrachten. HOOFDSTUK III. - Waardetransportsector behalve Light CIT

Art. 3.De bepalingen van dit hoofdstuk dienen in het raam van het koninklijk besluit van 7 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer, zoals gewijzigd bij koninklijke besluiten van 22 mei en 6 december 2005 (hierna genoemd : "koninklijk besluit waardetransport") geplaatst.

Sectie A. - Maatregelen met betrekking tot het voertuig

Art. 4.Communicatie : Alle communicatiesystemen moeten ingevuld worden : - verbinding van het type "life line" tussen het voertuig en de dispatching bij overval; - lokalisatie via GPS-systeem of enig ander lokaliseringssysteem; - radioverbinding met het personeelslid of de personeelsleden op de stoep; - stil alarm.

Art. 5.Bepantsering : Ongeacht de bepalingen inzake bepantsering die het koninklijk besluit waardetransport vaststelt, moet de bepantsering van de cockpit bestand zijn tegen kogels van het oorlogswapen AK-47 (Kalasjnikov) en perforerende kogels.

Sectie B. - Maatregelen met betrekking tot het personeel I. Uitrusting van het personeel

Art. 6.Om zijn veiligheid te verzekeren is de werknemer die belast is met een opdracht ertoe gehouden de hierna vermelde uitrusting te dragen, naast de uitrusting die bepaald is in de sectoraal collectieve arbeidsovereenkomst : - een kogelwerend vest : a) De muntentransporteurs : binnen elke onderneming zal met de vakbondsorganisaties onderhandeld worden over het eventueel dragen van het kogelwerend vest;b) In alle andere gevallen is het dragen verplicht voor alle geld- en/of waardevervoerders.Individuele vesten die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie, en die door het comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) dienen goedgekeurd te worden en conform te zijn aan de wettelijke bepalingen, zullen onmiddellijk ter beschikking gesteld worden; - voor alle waardevervoer buiten de Light CIT transporten met omwisseling van koffers : een wapen in goede staat, door een wapenmaker of geschoold arbeider regelmatig nagezien.

De doelmatigheid en de keuze van de beschermingsmiddelen moeten en verenigbaar zijn met de arbeidsvoorwaarden en worden paritair behandeld tussen de wettelijke overlegorganen en het hoofd van de onderneming.

II. Opleiding van het personeel

Art. 7.De werknemers zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen ter zake, zoals die vastgesteld werden door het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens sluiten betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, en de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

III. Benaming van de autovoertuigen

Art. 8.De door het koninklijk besluit waardetransport vastgelegde regels worden door de sociale partners als minimumregels beschouwd.

IV. Begeleidingsmaatregelen in geval van agressie

Art. 9.De werknemers die het slachtoffer worden van een agressie zullen een begeleiding krijgen onder de vorm van een morele schadevergoeding "waardetransport" die betrekking heeft op volgende punten : 1. Psychologische opvang van de slachtoffers in geval van overval : garantie van een interne en externe opvang van de betrokken werknemer en/of zijn familieleden zolang dit noodzakelijk is.Dat omvat zowel de psychologische opvang van de slachtoffers door beroepspsychologen als de sociale en administratieve opvolging van de slachtoffers door de interne sociale dienst; 2. "Tijdelijke" morele schadevergoeding : de slachtoffers van een overval die tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard worden door de arbeidsongevallenverzekering of door het ziekenfonds kunnen een inkomensgarantie genieten.De onderneming zal gedurende de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid een zodanige toelage verstrekken dat het inkomen 120 pct. bereikt. Die 120 pct. bestaan uit, enerzijds, de vergoeding van de arbeidsongevallenverzekering en, anderzijds, een toelage van de onderneming voor het niet bereikte saldo.

Het bedrag moet 123,95 EUR bedragen. Na de eerste zes maanden wordt de vergoeding van 123,95 EUR gehandhaafd tot het einde van het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Ingeval het gaat om een ongeschiktheid van psychische aard zal na 1 jaar een evaluatie gemaakt worden door een commissie samengesteld uit de werknemer, zijn behandelende geneesheer en de psycholoog die de opvang heeft verzekerd. Indien de evaluatie positief uitvalt zal de werknemer de bijkomende vergoeding blijven genieten. Ingeval de ongeschiktheid van lichamelijke oorsprong is, wordt de toegekende vergoeding alleszins niet in de tijd beperkt; 3. Bijkomende kosten : in de praktijk is gebleken dat een aantal medische en andere kosten, opgelopen naar aanleiding van een overval (bijvoorbeeld : beschadiging van persoonlijke bezittingen, sommige esthetische of andere chirurgische ingrepen uitgevoerd in een niet-privé ziekenhuis, bepaalde geneeskundige behandelingen, begrafeniskosten, enz.), niet door de verzekering gedekt worden. In dat geval zijn deze kosten ten laste van de onderneming; 4. Verandering van functie : te evalueren met de arbeidsgeneesheer, de werknemer en zijn behandelende geneesheer.De werkgevers verbinden zich ertoe aangepast werk te zoeken en gevolg te geven aan de voorstellen van de arbeidsgeneesheer. Zij verbinden zich ertoe, in geval van ongeschiktheid voor de functie als waardevervoerder, niet systematisch de verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht in te roepen. Vanaf het ogenblik van de werkhervatting blijven de oorspronkelijke bestanddelen van het loon van de getransfereerde werknemer behouden gedurende een periode gelijk aan de periode van totale arbeidsongeschiktheid van de werknemer ten gevolge van de overval, vermeerderd met één jaar. De anciënniteit van de werknemer blijft uiteraard volledig behouden; 5. Dodelijk ongeval of invaliditeit van 66 pct.en meer in geval van overval : de berekening van de rente toegekend door de arbeidsongevallenverzekering wordt aangevuld met een kapitaalsuitkering van 9 maal het jaarloon van de werknemer. Dit kapitaal wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 21 van hoofdstuk VI; 6. Indien zich binnen de ondernemingen specifieke gevallen voordoen (bijkomende kosten of problemen voor de werknemer) zullen deze besproken worden met de vakbondsafvaardiging of, bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging, met de vakbondssecretarissen;7. Voordeligere situaties of situaties die gelijkwaardige voordelen aan de werknemers verschaffen blijven behouden.De verschillende toegekende vergoedingen worden echter niet gecumuleerd.

V. Bijzondere bepalingen

Art. 10.De afschaffing van elk geld- en/of waardetransport onder welke vorm dan ook op het geheel van het Belgisch grondgebied tussen 22 uur en 6 uur 's morgens (het voertuig moet verplicht terug in zijn basis zijn vóór 22 uur) wordt bevestigd.

Art. 11.In de schoot van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten wordt een commissie voor de geld- en/of waardetransporteurs opgericht, belast met het onderzoeken van de problemen van economische en concurrentiële (grote maatschappijen in verhouding tot kleine) aard, de omkaderingsmaatregelen evenals de uitwisseling tussen de ondernemingen van controle- en informatieprocedures teneinde de veiligheid van de reizen te verhogen alsook de noodzakelijke versterking van de samenwerking met de diverse ordediensten.

Art. 12.De sociale partners menen dat aanpassingen dienden te gebeuren inzake : a. het principe "sas to sas" in drie punten : - toepassing van het principe "sas to sas" bij het volledig laden/lossen van een voertuig waarbij fysiek contact met het vervoerde geld mogelijk is; - verplichte inbouw van een wagensas bij elke nieuwbouw (banken of grootwarenhuizen) daar waar de toestand het toelaat; - het gebruik van nieuwe technologieën in bestaande vestigingen met behandeling in een beveiligde ruimte; b. beveiligde ruimten en stoeprisico's : - betere omschrijving van de voorwaarden waaraan beveiligde plaatsen en ruimtes moeten voldoen; - betere definitie van het begrip stoeprisico. HOOFDSTUK IV. - Light CIT

Art. 13.De bepalingen van dit hoofdstuk dienen in het raam van het koninklijk besluit waardetransport geplaatst.

Sectie A. - Maatregelen in verband met veiligheid

Art. 14.§ 1. De klanten hebben de mogelijkheid te kiezen voor het product met de naam Light CIT biljetten of munten. § 2. Licht CIT moet voldoen aan volgende veiligheidsnormen : - in het geval van Light CIT biljetten : wordt slechts uitgevoerd per gehomologeerde plofkoffer, zonder behandeling van het geld; - in het raam van Light CIT biljetten : het vervoer wordt uitgevoerd met gebruikmaking van een gehomologeerde inzamelkoffer en een ronde wordt uitgevoerd door een gewapende werknemer; - de cabine van het voertuig moet gepantserd worden overeenkomstig de bestaande normen voor "biljetten"; - het aantal klanten per ronde mag niet meer zijn dan 30; - het maximumbedrag per klant mag niet meer zijn dan 5 000 EUR. De naleving van deze bepaling zal het voorwerp uitmaken van een attest in de vorm van een borderel; - het maximumbedrag per voertuig mag niet groter zijn dan 150 000 EUR; - geen gemengd vervoer.

Sectie B. - Bijkomende maatregelen

Art. 15.Elk Light CIT voertuig moet uitgerust zijn met de door de wettelijke bepalingen opgelegde basisuitrusting.

Art. 16.Artikelen 8, 9 en 10 van deze overeenkomst zijn eveneens geldig voor Light CIT. Sectie C. - Bepalingen ter bewaking van de markt en van de veiligheid

Art. 17.§ 1. Alle maatregelen moeten worden genomen om verschuivingen in de markt van klassiek tot Light CIT te voorkomen. Een contract dat bestaat op de datum van ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst kan slechts worden omgezet in Light CIT mits een nieuw contract of een wijziging aan het bestaande contract. § 2. Om te voorkomen dat deze marktverschuivingen en te waken over de naleving van de veiligheidsregels, besluiten de sociale partners een advies- en evaluatiecommissie op te richten. § 3. Deze commissie zal worden voorgezeten door de voorzitter van het paritair comité en samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven en van de representatieve vakbondsorganisaties die in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten zetelen. § 4. Elk nieuw contract "Light CIT" contract zal bij de toewijzing van de opdracht door de klant worden toegezonden aan de voorzitter van het paritair comité, met dien verstande dat deze mededeling zal worden gedaan zonder verwijzing naar tarieven of andere gevoelige elementen die tot het domein van het mededingingsrecht behoren. § 5. De commissie zal maandelijks vergaderen en een met redenen omkleed advies afleveren over elke van de nieuwe contracten of wijzigingen van bestaande contracten. Dit advies zal worden voorgelegd aan de overlegorganen van het betrokken bedrijf. § 6. Bij het opstellen van haar advies zal de commissie rekening houden met de naleving van de bepalingen in § 2 van deze sectie alsook met sociaaleconomische criteria die zij in haar schoot zal vastleggen teneinde elke ontwrichting van de markt te vermijden.

Sectie D. - Evaluatie

Art. 18.De commissie zal driemaandelijks en jaarlijks een met redenen omkleed evaluatieverslag opstellen dat aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van de binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgerichte ad-hoc commissie zal worden toegezonden. HOOFDSTUK V. - Sector van de statische of rondrijdende bewaking I. Uitrusting van het personeel

Art. 19.De werknemer is gehouden de arbeidskleding en de uitrusting te dragen die beschreven staan in de bepalingen van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

Daarenboven moet er worden voorzien : - in rondrijdende dienst, uitgevoerd per voertuig : een radioverbinding met het centraal bureau; - in afgezonderde statische dienst : permanente verbinding met de centrale dankzij een communicatiemiddel, eventueel aangevuld met een opsporingsmiddel "geïsoleerde werknemer" (referentie artikel 54ter van het ARAB); - bij alarminterventie : een uitrusting (van werknemer en voertuig) zoals die bepaald werd door het koninklijk besluit van 7 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2003) tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, gewijzigd door de besluiten van 30 oktober 2003 (Belgisch Staatsblad van 27 november 2003), 9 januari 2006 (Belgisch Staatsblad van 16 februari 2006) en 26 juli 2007 (Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007).

II. Opleiding van het personeel

Art. 20.De werknemers zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen ter zake, zoals die welke vastgesteld werden door het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 09/02/2007 numac 2007022021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose en het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens sluiten betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst. HOOFDSTUK VI. - Bepalingen met algemene draagwijdte

Art. 21.Naast de wettelijke verzekering en onder voorbehoud van de specifieke bepalingen die van toepassing zijn in het waardetransport zoals voorzien in artikel 9 van deze overeenkomst, zijn de risicodekking en de toekenningsregels van de vastgestelde bedragen voor alle werknemers die tijdens hun diensturen een wapen moeten dragen de volgende : - bij agressie met dodelijke afloop tijdens de uitoefening van de dienst : 5 maal het bedrag van het jaarloon (dit kapitaal werd verhoogd tot 9 maal het jaarloon voor de waardetransporteurs in toepassing van artikel 9, 5.); - bij een beroepsongeval dat de dood veroorzaakt : 3 maal het bedrag van het jaarloon.

De hierboven vermelde bedragen worden enkel in gelijke delen aan de echtgenote en/of de kinderen van de werknemer gestort, tenzij de werknemer uitdrukkelijk een andere wens heeft geuit; - bij agressie die een blijvende invaliditeit van minstens 66 pct. veroorzaakt heeft, tijdens de uitoefening van de dienst : 5 maal het bedrag van het jaarloon (dit kapitaal werd verhoogd tot 9 maal het jaarloon voor de waardetransporteurs in toepassing van artikel 9, 5.); - bij een beroepsongeval dat een blijvende invaliditeit van minstens 66 pct. veroorzaakt : 3 maal het bedrag van het jaarloon.

De hierboven vermelde bedragen worden enkel gestort aan de betrokken werknemer.

Art. 22.§ 1. Zowel de voertuigen als de lokalen waar de werknemer tewerkgesteld is, dienen in overeenstemming te zijn met het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en dat in alle omstandigheden.

Met het oog hierop zal tevens een speciale clausule in de commerciële contracten ingelast worden.

Bij problemen zal de preventieadviseur van de bewakingsonderneming contact opnemen met zijn collega van de klant. De genomen maatregelen zullen op het comité voor preventie en bescherming op het werk besproken worden.

Ingeval de problemen aanhouden kan de vakbondsafvaardiging gebruik maken van haar recht om een werfbezoek aan te vragen, volgens de bepalingen van artikelen 10, 3de alinea en 21, 3de alinea van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging. § 2. Voor de straatbewaking, waar een hoog risico aan verbonden is, zullen speciale maatregelen uitgewerkt worden per onderneming na overleg in het comité voor preventie en bescherming op het werk. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 23.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 2008 en is gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Zij vervangt : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2008 (90974/CO/317). § 3. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits naleving van een opzegtermijn van drie maanden, per aangetekende brief meegedeeld aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^