Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2015
gepubliceerd op 25 september 2015

Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015204161
pub.
25/09/2015
prom.
30/08/2015
ELI
eli/besluit/2015/08/30/2015204161/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 269, eerste lid, 2°;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - DG Sociaal Beleid, basisallocatie 24 58 41 42.20.01;

Gelet op de wet van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - DG Sociaal Beleid, basisallocatie 24 58 41 42.20.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015200778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015 sluiten houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het eerste semester van het jaar 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 juli 2015;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatie van 520.500 euro (vijfhonderd twintig duizend vijfhonderd euro) wordt voor het tweede semester 2015 toegekend aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), Administratief Centrum Kruidtuin - Doorbuilding, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel (rekening nr. 679-0020512-45; IBAN : BE44 6790 0205 1245;

BIC : PCHQBEBB).

Art. 2.De dotatie waarvan sprake in artikel 1 wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24 58 41 42.20.01 - organisatie-afdeling 58 - programma-activiteit 41 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2015.

De betaling van de dotatie zal geschieden na de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.De dotatie wordt gebruikt overeenkomstig de begroting 2015 van het KCE.

Art. 4.Het KCE bezorgt in de loop van het jaar 2016 de jaarrekening van ontvangsten en uitgaven van het jaar 2015 aan de Directeur - generaal van de Directie - generaal Sociaal Beleid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 5.Het KCE zal het niet aangewende bedrag van de dotatie in de loop van het jaar 2016 terugstorten aan de Schatkist.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK

^