Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 april 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2012 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticidenprogramma

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024171
pub.
29/05/2013
prom.
30/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/30/2013024171/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2012 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het Pesticidenprogramma


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.54.0;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2013;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van vierduizend euro (4.000 EUR) aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 54, basisallocatie 03.35.40.01 (programma 25.54.0) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan de OESO als bijdrage van de Belgische federale overheid in het programma pesticiden voor het jaar 2012.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : Account name : OECD Bank : JP Morgan AG, Junghofstrasse 14 D-60311 Frankfurt/Main, Germany a/c no. : 6161603441 BLZ : 50110800 IBAN : DE95501108006161603441 SWIFT : CHASDEFX Reference : 1494/ENV/EHS/2012

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 april 2013 ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^