Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 juni 2013

Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 30 april 2013, dat in werking treedt op 1 mei 2013, wordt de heer Alfons Boon, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat, aangesteld als Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overhe Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2013003197
pub.
19/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 42 van 29 december 1992 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor handelingen andere dan de invoeren van goederen, zijn uitgedrukt in een vreemde munteenheid type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2012 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticidenprogramma type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 106, § 7, eerste lid, van het KB/WIB 92 inzake de bedoelde beleggingsvennootschappen type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 16/05/2013 numac 2013202945 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform sluiten, dat in werking treedt op 1 mei 2013, wordt de heer Alfons Boon, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat, aangesteld als Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^