Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 november 2017
gepubliceerd op 04 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205232
pub.
04/01/2018
prom.
29/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 2 augustus 2017 onder het nummer 140772/CO/142.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Algemene beschikkingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig en in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103bis van 27 april 2015 en nr. 103ter van 20 december 2016. HOOFDSTUK III. - Tijdskrediet met motief

Art. 3.De arbeiders bedoeld in artikel 1 hebben recht op tijdskrediet met motief zoals bepaald in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar kan het recht op voltijds tijdskrediet en halftijdse loopbaanvermindering gedurende 36 maanden opgenomen worden. Het recht op 1/5de loopbaanvermindering kan gedurende 51 maanden opgenomen worden.

Voor het verlenen van palliatieve verzorging, voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid, om zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar of voor het verlenen van bijstand of verzorging aan hun minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, kan het recht op voltijds tijdkrediet, halftijdse en 1/5de loopbaanvermindering gedurende 51 maanden worden opgenomen.

Voor het volgen van een opleiding kan het recht op voltijds tijdskrediet en halftijdse loopbaanvermindering gedurende 12 maanden opgenomen worden. Het recht op 1/5de loopbaanvermindering kan gedurende 36 maanden opgenomen worden. HOOFDSTUK IV. - Landingsbaan vanaf 50 jaar

Art. 4.In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 kunnen de arbeiders bedoeld in artikel 1 die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, hun arbeidsprestaties verminderen ten belope van één dag of 2 halve dagen per week als zij voorafgaandelijk een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar hebben. HOOFDSTUK V. - Landingsbaan vanaf 55 jaar

Art. 5.In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017, voor de periode 2017-2018, wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5de zoals bepaald in artikel 6, § 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014, op voorwaarde dat de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever van de vermindering van de arbeidsprestatie : - Ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; - Ofwel tewerkgesteld zijn : a) ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum; b) ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum; c) ofwel minimaal 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.46 van 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Verdere modaliteiten van uitoefening van de rechten zoals hierboven omschreven kunnen worden vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak. HOOFDSTUK VI. - 1/5de loopbaanvermindering

Art. 6.§ 1. In uitvoering van artikel 6, § 2 en artikel 9, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hebben arbeiders die in ploegen of in cycli werken recht op een 1/5de loopbaanvermindering. § 2. De nadere regels voor het organiseren van het recht op loopbaanvermindering met 1/5de worden bepaald op ondernemingsniveau rekening houdend met de volgende voorwaarden : - De bestaande arbeidsorganisatie moet verder toegepast kunnen worden.

Hiermee wordt bedoeld dat de toepassing van de arbeidscycli en van de ploegenstelsels gegarandeerd moeten blijven; - De loopbaanvermindering moet minstens per volledige dag genomen worden. § 3. De afgesproken organisatieregels worden opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op ondernemingsvlak. HOOFDSTUK VII. - Organisatieregels

Art. 7.§ 1. Conform de bepalingen van de collectieve arbeidsoverkomst nr. 103 bestaat er een onvoorwaardelijk recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen voor ondernemingen vanaf 10 werknemers. § 2. Indien 5 pct. van de werknemers tegelijkertijd van dit recht wensen gebruik te maken, moeten op ondernemingsvlak hieromtrent voorrangsregels worden afgesproken, zoals opgenomen in afdeling 4 van hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. § 3. Arbeiders van 50 jaar en meer die gebruik maken van het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of landingsbaan, mogen niet worden meegeteld voor de berekening van de sectorale drempel van 5 pct.

Dit houdt in dat de sectorale drempel van 5 pct. berekend wordt op het totaal aantal werknemers binnen de onderneming en dat los van dit percentage arbeiders van 50 jaar en meer die gebruik kunnen maken van het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of landingsbanen. § 4. Ondernemingen die bij ingang van dit akkoord reeds een gunstiger percentage hanteren, kunnen dit percentage behouden. Hiertoe moet op ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten. § 5. In ondernemingen met minder dan 10 werknemers zijn de formules van tijdskrediet, 1/5de loopbaanvermindering en loopbaanverminderingen voor de + 50-jarigen toegelaten mits individueel akkoord tussen de werkgever en de arbeider. HOOFDSTUK VIII. - Specifieke vormen van loopbaanonderbreking

Art. 8.De specifieke regelingen inzake loopbaanonderbreking, met name : - recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zeer zwaar ziek gezins- of familielid, opgenomen in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012645 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1976 betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012628 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de statuten van het « Sociaal fonds voor de lompenbedrijven » type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012668 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan sluiten (Belgisch Staatsblad van 8 september 1998); - recht op ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking, opgenomen in het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012645 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1976 betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012628 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de statuten van het « Sociaal fonds voor de lompenbedrijven » type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012668 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997; - recht op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof, opgenomen in het koninklijk besluit van 22 maart 1995 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1995), installeren een apart recht op loopbaanonderbreking en vallen hierdoor volledig buiten het hierboven vermelde recht.

Dit betekent dat deze vormen van loopbaanonderbreking in de onderneming niet mee kunnen worden geteld in de berekening van de 5 pct.. HOOFDSTUK IX. - Overgang naar voltijds brugpensioen

Art. 9.Bij overgang naar voltijds brugpensioen na loopbaanvermindering en na vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, wordt de aanvullende vergoeding brugpensioen berekend op grond van het arbeidsregime en de bezoldiging die de arbeider vóór de vermindering van zijn prestaties genoot. HOOFDSTUK X. - Behoud anciënniteit

Art. 10.Bij loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking blijft de anciënniteit en functiecategorie waarin de arbeider zich bevond vóór de vermindering van prestaties behouden. HOOFDSTUK XI. - Aanmoedigingspremies Vlaamse Gewest

Art. 11.De werknemers die gebruik maken van het stelsel van tijdskrediet zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 gesloten op 27 juni 2012, gewijzigd door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis gesloten op 27 april 2015 en van de wetgeving terzake, kunnen aanspraak maken op volgende Vlaamse aanmoedigingspremies en dit rekening houdende met de op Vlaams Gewest voorziene voorwaarden : - aanmoedigingspremie in het kader van een opleidingskrediet; - aanmoedigingspremie in het kader van een zorgkrediet; - aanmoedigingspremie voor een vermindering van de arbeidsduur in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering. HOOFDSTUK XII. - Slotbepalingen

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur, met uitzondering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst, dat in werking treedt van 1 januari 2017 tot 31 december 2018.

Zij vervangt vanaf deze datum de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015 (geregistreerd op 3 maart 2016 onder het nummer 132021/CO/142.04), gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten.

Zij kan door één van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden betekend met een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^