Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998
gepubliceerd op 13 oktober 1998

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1976 betreffende de syndicale vorming

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012645
pub.
13/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/besluit/1998/08/10/1998012645/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1976 betreffende de syndicale vorming (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1976, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de syndicale vorming algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 september 1976, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 april 1994;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeids-overeenkomst van 12 maart 1976 betreffende de syndicale vorming.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 10 augustus 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 15 september 1976, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1976.

Koninklijk besluit van 28 april 1994, Belgisch Staatsblad van 9 juli 1994.

Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1976 betreffende de syndicale vorming (Overeenkomst geregistreerd op 15 december 1997 onder het nummer 46434/CO/142.02)

Artikel 1.Artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1976, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de syndicale vorming, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 september 1976, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 april 1994, wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 6.De duur van de afwezigheid wegens het bijwonen van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde cursussen en seminaires, is vastgesteld op twaalf dagen per effectief mandaat over een periode van vier jaar, met een maximum van drie dagen per jaar. » .

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997 en heeft dezelfde geldigheid als deze die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

^