Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 27 juni 2018

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2018

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018012720
pub.
27/06/2018
prom.
29/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/29/2018012720/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, de artikelen 10, 17 en 18;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, basisallocatie 63 20 41.70.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2017 pub. 25/01/2017 numac 2017010282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D., de artikelen 156 tot en met 176 van de bijlage bij dit koninklijk besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2018;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ten laste van basisallocatie 63 20 41.70.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt voor het begrotingsjaar 2018 aan de NV A.S.T.R.I.D. een toelage toegekend binnen de grenzen van de beschikbare kredieten met een maximum van 46.567.000 euro ten behoeve van het Astrid-netwerk.

De betaling van de toelage zal gebeuren volgens artikel 171 van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D..

Art. 2.De boekhouding van de NV A.S.T.R.I.D. moet het mogelijk maken de aanwending van deze toelage te volgen.

Art. 3.Bij het afsluiten van elk boekjaar zal ter voorbereiding van de controle van de aanwending van de toelage een synthese aan de Regeringscommissarissen worden toegestuurd met daarin aangegeven de toegekende toelagen en de aanwending ervan.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^