Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 09 april 2018

Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018011500
pub.
09/04/2018
prom.
29/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/29/2018011500/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 90, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 mars 2018;

Overwegende dat dit besluit geen besluit is dat nieuwe, dwingende voorschriften bevat, die een onpersoonlijke en abstracte rechtstoestand regelen en die gelden voor een onbepaald aantal gevallen en van toepassing zijn op de rechtsonderhorigen in het algemeen, dan wel op een onbepaalde groep, niet geïndividualiseerde, rechtsonderhorigen die zich in eenzelfde objectieve toestand bevinden, en bijgevolg gaat het niet om een reglementair besluit in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en dat de afdeling Wetgeving niet bevoegd is om advies te geven over het ontwerp;

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de vennootschap onder firma PMO-B (nr. KBO : 0598.910.464);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloot vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BM (nr. KBO : 0680.651.176);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de naamloze vennootschap Nestor (nr. KBO : 0642.970.240);

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden in de zin van artikel 90, eerste lid, 1° bis, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de volgende elektronische platformen erkend : 1° het elektronische platform "www.tutor4expats.be", georganiseerd door de vennootschap onder firma PMO-B; 2° het elektronische platform "www.wellness-web.be", georganiseerd door de besloot vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BM; 3° het elektronische platform "www.martha.be", georganiseerd door de naamloze vennootschap Nestor;

Art. 2.De erkenning wordt vanaf 1 oktober 2017 toegekend aan het elektronisch platform bedoeld in artikel 1, 1°.

De erkenning wordt vanaf 1 december 2017 toegekend aan het elektronisch platform bedoeld in artikel 1, 2°.

De erkenning wordt vanaf 1 januari 2018 toegekend aan het elektronisch platform bedoeld in artikel 1, 3°.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^