Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018030748 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 februari 2018 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, b) (Neurochirurgie) van de nomenc(...) type wet prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018030749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 februari 2018 en in uitvoering van artikel 22 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14 l) (stomatologie) van de nomenclat(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018011500 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018011668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 25 februari 2018, wordt met ingang van 22 september 2017, **** **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken van de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018030690 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt de heer Marcel VAN DER AUWERA, geboren op 14 december 1970, bevorderd met ingang van 1 maart 2018 door verhoging naar de hogere klasse A3 in de titel van Adviseur, bij de Federale Ove type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018030689 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt Mevr. Carolien SONCK, geboren op 26 augustus 1979, bevorderd met ingang van 1 maart 2018 door verhoging naar de hogere klasse A3 in de titel van Adviseur, op het Nederlandse taalkader type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018030691 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt de heer Nico VERLINDEN, geboren op 1 februari 1974, bevorderd met ingang van 1 maart 2018 door verhoging naar de hogere klasse A2 in de titel van Attaché, op het Nederlandse taalkader type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201823 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Vrijwillig ontslag van een stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018, wordt met ingang van 1 februari 2018, aan de heer STEUKER(...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018030783 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot regeling der prijzen Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 3 april 2018, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Jonathan LESCEUX, e - wordt benoemd binnen de Commissie tot regeling der prijzen: de heer Charlie TCHINDA, effectief li(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018040011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslagen en benoemingen van verscheidene leden Bij ministerieel besluit van 4 april 2018, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangebod - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Els DEVRIESE, plaatsvervangend lid, van de Prijz(...) type ministerieel besluit prom. 27/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221) (1)

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201050 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2017 van 23 november 2017 Rolnummers 6549 en 6557 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 9, tweede lid, van afdeling 3 van boek III, titel VIII, ho(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201271 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1382017 van 30 november 2017 Rolnummer 6423 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 251 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201270 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 136/2017 van 30 november 2017 Rolnummer 6418 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 7°, en 5, 2°, van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, geste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201272 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1392017 van 30 november 2017 Rolnummer 6459 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Luik, afdeling Luik. Het Grondwettelijk Hof, sa wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging

decreet

type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town, Grand Cayman, op 24 april 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201703 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 27 februari 2018 werd de heer CLOSSET Jean-Gérard, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 27 februari 2018 werd de heer PRICKEN Hubert, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018011664 bron gewestelijke overheidsdienst brussel BRUSSEL OPENBAAR AMBT Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2018 wordt de heer MARTINEZ GRASA Alexandre voor één jaar vanaf 1 april 2018 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Assi Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2018 wordt de heer MAKUANGA (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018030742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de N.V. Aries consultants van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018030757 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2018, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018030789 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verlenging van een verlof wegens opdracht Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018, Mevr. Marie-Noëlle WASSEIGE wordt een verlenging van haar verlof toegekend als vertegenwoordiger van de Brusselse afvaardiging bij Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201673 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ondervoorzitter van de Adviescommissie inzake de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201709 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018030747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018011665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201371 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 maart 2018, is beroep tot vernietig Die zaak, ingeschreven onder het nummer 6870 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak (...) type bericht prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201517 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 maart 2018, zijn een beroep tot v Die zaak is ingeschreven onder nummer 6873 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 4 april 2018 is het laboratorium INFRABEL - Innovation Center, Prinses Elisabethplein 7, te 1030 Brussel, erkend geworden voor de volg Groep : 6 Methode : NHSG 248 Gebaseerd op : Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201765 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0414.307.784 STAHLBAU EUPEN CONSTRUCTIONS METALLIQUES Op 29/03/2018 werd het ondernem(...)

document

type document prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018030735 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2019 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende echtgenoot en bedri Die vermeerdering kan evenwel worden vermeden door die belasting op welbepaalde tijdstippen vooraf (...) type document prom. 19/10/2017 pub. 09/04/2018 numac 2018201003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201381 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Monumentenzorg Eupen. - Bij besluit van de Regering van 21 december 2017 wordt het tot het openbaar domein behorende transformatorengebouw in de Merolser Straße te Eupen, afdeling 3, sectie D, voorlopig als monument gerangschikt. Het besch type document prom. 02/02/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201417 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201774 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de HVW : Adjunct verantwoordelijken voor betalingsbureau van Luik (m/v/x) (BFG18028) Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesl(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type document prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs veiligheid van producten, diensten en installaties (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17349 Deze selectie werd (...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201788 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige attachés financiën en boekhouding in het domein van intellectueel eigendom (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : BFG17226 Deze select(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaren geldig. (...) type document prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201821 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten Farmaceutisch beleid (niveau A2), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18074 Solliciteren kan tot 30/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt de heer Adil EL MADANI, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 16 november 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van een werkend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aa - wordt mevrouw Wien De Geyter, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisati(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2018 numac 2018201824 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming in een betrekking van de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, wordt mevrouw MORA RUIZ-TELLO Estefania, met ingang van (...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^